Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107027
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Dobrovolskas, Tomas
Supervisor: Pakeltienė, Rasa
Title: Alytaus rajono nevyriausybinių organizacijų sektoriaus darnumo stiprinimas
Other Title: Strengthening the coherence of the non-governmental organizations sector of Alytus district
Extent: 48 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Darnumas;Sustainability;Darnusis vystymasis;Sustainable development;Bendruomenė;Community
Abstract: Nevyriausybinių organizacijų sektorius sparčiai plečiasi, o jame vystomos veiklos diktuojamos besikeičiančių vartotojų poreikių. Šių organizacijų veikimo pagrindas, ne tik visuomeninių poreikių tenkinimas, bet siekis užtikrinti, darnias: ekonominę, socialinę ir aplinkosauginę naudą suponuojančias paslaugas, kurios priartina prie aukštesnių pragyvenimo lygio standartų. Nevyriausybinių organizacijų vykdoma veikla orientuota į visuomenės ar tikslinių socialinių grupių naudos gerinimą, o tai leidžia galimybę patiems piliečiams įsitraukti į priimamų sprendimų procesą tiesiogiai spręsti visuomenėje iškilusias problemas. Tyrimo tikslas pagrįsti nevyriausybinių organizacijų sektoriaus darnumo stiprinimo kryptis. Tyrimo objektas nevyriausybinių organizacijų sektoriaus darnumas. Pirmoje darbo dalyje atliktas nevyriausybinių organizacijų sektoriaus darnumo analizė. Antroje darbo dalyje ištirta Alytaus rajono nevyriausybinių organizacijų sektoriaus darnumo vertinimas, anketinės apklausos dėka ištirta organizacijų veiklos problemos. Trečioje darbo dalyje atlikta SSGG analizė, pasiūlytos 3 Alytaus rajono nevyriausybinių organizacijų darnumo stiprinimo kryptys ir pateiktos priemonės.
The non-governmental organizations sector is expanding rapidly and the activities it develops are dictated by changing consumer needs. The basis for the operation of these organizations is not only to meet the needs of society, but also to strive to ensure sustainable services: economic, social and environmental benefits, which bring them closer to higher living standards. The activities carried out by non-governmental organizations are aimed at improving the benefits of the society or target social groups, which allows citizens to get involved in the decision-making process and to directly address the problems that arise in society. Research object coherence of the non-governmental organizations sector. Research aim justify directions for strengthening the coherence of the non-governmental organizations sector. In the first part of the work, the analysis of the coherence of the non-governmental organizations sector was performed. In the second part of the work, the assessment of the sustainability of the sector of non-governmental organizations in Alytus district was investigated, the problems of the activities of organizations were investigated with the help of a questionnaire. In the third part of the work the SWOT analysis was performed, were proposed 3 directions of strengthening the coherence of non-governmental organizations of Alytus district and and measures provided.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107027
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

37
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

55
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons