Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107012
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Jakelevičius, Darius
Supervisor: Lisinskienė, Aušra
Title: Trenerio – sportininko – tėvų tarpasmeninių santykių raiška futbolo sporte
Other Title: Positive and negative processes in coah-athlete-parent interpersonal relationships in football sports
Extent: 53 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Santykiai;Relationships;Sportininkas;Athlete;Treneris;Coach;Tėvai;Parents
Abstract: Kiekvieno vaiko kelias į profesionalumą prasideda nuo tėvų, juk ne kas kitas, o tėvai atveda savo vaiką į sportą, kuris jam patinka, tėvai yra patarėjai, pradininkai ir pagalbininkai vaiko, kuris eina į pirmąją savo treniruotę. Todėl trenerio vaidmuo šioje situacijoje turi didelę įtaką, nes treneris turi surasti bendrą kalbą tiek su vaiku, tiek su jo tėvu, treneris neturi išgasdinti vaiko, jis turi jį priversti pasitikėti juo, juk nėra gerų santykių be pasitikėjimo jausmo, bendrauti ir sukurti gerą bendravimo aplinką sunku be pasitikėjimo. Tyrimo objektas – trenerių tėvų ir sportininkų tarpasmeniai santykiai futbolo sporte. Tyrimo tikslas. Atskleisti tėvų, trenerio ir vaikų tarpasmeninių santykių ypatumus futbolo sporte Baltijos futbolo akademijos sportuojančių vaikų tėvelių, apie T-S-T taprasmeninius santykius tyrime taikyti šie metodai: 1. Mokslinės literatūros analizė; 2. Anketinė apklausa; 3. Vyko stebėjimo metodas, kurio rezultatas video medžiaga. 4. Statistinė tyrimo duomenų analizė. T-S-T santykių raiška futbolo sporte apibendrinus visus rezultatus yra teigiama, santykiai tarp tėvų, sportininko ir trenerio dažniausiai yra pozityvus, santykiuose vyrauja tiek gera komunikaciją, bendradarbiavimas, pagalba vienas kitam ir svarbiausia pagarba, šie teiginiai ir daro santykių raišką pozityvią. Taip pat reikia atkreipti dėmesį ir į negatyviąją pusę, kurios yra mažiau negu teigiamos, ir ją sudaro demotyvacija, per didelis įsitraukimas, per didelį reikalavimai T-S-T santykiuose. T-S-T santykių raišką iš pozytiviosios pusės labiau pasireiškia iš mamų pusės negu iš tėčių, bet iš to galima susidaryti nuomonę, kad reiklesni yra tėčiai, todėl iš jų pusės yra didesnis negatyvių santykių atsakymų procentas. Tėvai labiau atkreipia dėmesį į detales, todėl gali kilti didesnis negatyvo procentas, tuo tarpu mamos labiau atkreipia dėmesį į komunikaciją, bendradarbiavimą ir motyvacija, todėl ir santykiai yra pozityvesni. T-S-T santykių raiška pagal vaikų sportinę patirtį, reiškiasi, taip, kad labiausiai pozityvūs santykiai yra tėvų, kurių vaikai turi 4 metų sportinę patirtį. Labiausiai negatyvūs – tėvų, kurių vaikai turi 1 ir 5 metų sportinę padėtį. T-S-T santykių raiška pagal vaikų sportinę padėti reiškiasi taip, kad lyginant atsakymus matome, kad 40 m ir jaunesnių tėvų T-S-T santykiuose yra daugiau negatyvių momentų negu tėvų virš 40 metų atžvilgiu. Iš to galima teigti, kad tėvai, kuriems yra daugiau nei 40 metų yra mažiau reiklus, todėl jų santykiuose daugiau yra pozityvių momentų negu tėvų, kuriems yra mažiau 40 metų.
Every child’s path to professionalism starts with the parents, after all, no one else, but the parents bring their child to a sport that he likes, the parents are advisors, pioneers and helpers of the child who goes to his first workout. Therefore, the role of the coach in this situation has a great impact, because the coach must find common ground with both the child and his father, the coach must not frighten the child, he must make him trust him, after all there is no good relationship without trust, communicate and create a good communication environment difficult without trust. The object of the research is the interpersonal relations of coaches' parents and athletes in football. The aim. To reveal the peculiarities of interpersonal relationships between parents, coach and children in football The following methods were used in the study of parents of children playing sports at the Baltic Football Academy about T-S-T interpersonal relationships: 1. Analysis of scientific literature; 2. Questionnaire survey; 3. There was an observation method that resulted in video material. 4. Statistical analysis of research data. The expression of T-S-T relationship in football is all positive, the relationship between parents, athlete and coach is usually positive, the relationship is dominated by good communication, cooperation, mutual support and, most importantly, respect, these statements make the relationship positive. There is also a need to pay attention to the downsides, which are less than positive, and it consists of demotivation, over-involvement, over-demands on T-S-T relationships. The expression of T-S-T relationships on the positive side is more pronounced on the part of mothers than on the part of fathers, but this suggests that fathers are more demanding and therefore have a higher percentage of negative relationship responses. Parents pay more attention to detail, which can lead to a higher percentage of negativity, while mothers pay more attention to communication, collaboration, and motivation, making relationships more positive. The expression of T-S-T relationships in terms of children’s sports experience is manifested in such a way that the most positive relationships are with parents whose children have 4 years of sports experience. The most negative - parents whose children have a sports position of 1 and 5 years. The expression of T-S-T relationships in terms of children’s sports help is expressed by comparing the responses to see that there are more negative moments in T-S-T relationships for parents 40 and younger than for parents over 40. From this, it can be said that parents over the age of 40 are less demanding, so there are more positive moments in their relationship than parents over the age of 40.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107012
Appears in Collections:2020 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
darius_jakelevicius_bd.pdf1.8 MBAdobe PDF   Until 2025-06-16View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

50
checked on May 1, 2021

Download(s)

25
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.