Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107003
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGražulis, Donatas-
dc.contributor.authorPajarskaitė, Austėja-
dc.date.accessioned2020-06-06T17:38:33Z-
dc.date.available2020-06-06T17:38:33Z-
dc.date.issued2020-06-16-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/107003-
dc.description.abstractAktualumas: Fizinis aktyvumas bei sportinė veikla yra vieni iš svarbiausių 21 - ojo amžiaus veiksnių, darančių teigiamą įtaką jaunuoliui, paaugliui, jo brendimui. Vienos iš dažniausiai jaunuoliams pasitaikančių problemų yra nepakankamas pasitikėjimas savimi, nepakankama savigarba, nepakankamas psichologinis atsparumas įvairiems gyvenime neišvengiamai kylantiems sunkumams. Todėl labai svarbu šias problemas spręsti, o sportavimas yra vienas iš veiksnių, kuris padeda didinti psichologinę gerovę, todėl norint gerinti psichologinę būklę, reikėtų kuo daugiau aktyviai judėti. Tyrimo tikslas: nustatyti 16-19 metų jaunuolių sportavimo ir psichologinės gerovės sąsajas. Tyrimo uždaviniai: 1. Panagrinėti psichologinės gerovės teorinius aspektus bei sportavimo naudą jaunuolių psichologinei gerovei. 2. Nustatyti sportavimo ir savigarbos sąsajas. 3. Išanalizuoti sportavimo bei pasitikėjimo savimi sąsajas. Tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizė, anketinė apklausa, matematinė statistinė analizė. Išvados: 1. Psichologinė gerovė - tai vienas pozityviosios psichologijos reiškinių, kasdienybėje atpažįstama kaip pasitenkinimas savimi, savo gyvenimu, jo sritimis. Pasitikėjimas savimi - tai individo supratimas, pajautimas, kad jis gali ir pajėgia atlikti tam tikras užduotis, išspręsti problemas. Savigarba - tai procesas, kuris parodo, kaip žmogus savo gerbia, save myli, per kurį asmuo save analizuoja, lygina save bei savo ypatybes su tam tikrais pavyzdžiais. 2. Sportavimo ir savigarbos sąsajos - iš atlikto tyrimo matome, jog sporto intensyvumas turi ryšį ir yra susijęs su apklaustųjų savigarba. Koreliacija yra teigiama, tai reiškia, kad vienam kintamajam didėjant – didėja ir kitas kintamasis. Vadinasi, iš šio atlikto tyrimo matome, jog kuo didesnis sportinis intensyvumas, tuo aukštesnė yra tiriamųjų savigarba. 3. Sporto bei pasitikėjimo savimi sąsajos – iš atlikto tyrimo matome, jog sporto intensyvumas turi ryšį ir yra susijęs su apklaustųjų pasitikėjimu savimi. Koreliacija yra teigiama, tai reiškia, kad vienam kintamajam didėjant – didėja ir kitas kintamasis. Vadinasi, iš šio atlikto tyrimo matome, jog kuo didesnis sportinis intensyvumas, tuo aukštesnis yra tiriamųjų pasitikėjimas savimi. Taigi, galime daryti išvadą ir prielaidą, jog norėdami padidinti pasitikėjimą savimi ir savigarbą, turėtume padidinti sportinės veiklos intensyvumą, nes padidinus sporto intensyvumą, tikėtina, jog padidės ir pasitikėjimas savimi bei savigarba.lt
dc.description.abstractRelevance: Physical activity and sports activities are one of the most important factors of the 21st century, which have a positive impact on young people, adolescents and their maturation. One of the most common problems for young people is a lack of self-confidence, a lack of self-esteem, and a lack of psychological resilience to the various difficulties that inevitably arise in life. Therefore, it is very important to solve these problems, and exercises is one of the factors that helps to increase psychological well-being, so to improve the psychological condition young people should be as active as possible. The aim of the study: to determine the connection between sports and psychological well-being of 16-19-year-olds. Research tasks: 1. To analyze the theoretical aspects of psychological well-being and the benefits of sports for the psychological well-being of young people. 2. To identify the links between sports and self-esteem. 3. To analyze the connections between sports and self-confidence. Research methods: analysis of literature sources, questionnaire survey, mathematical statistical analysis. Conclusions: 1. Psychological well-being is one of the phenomena of positive psychology, recognized in everyday life as self-satisfaction in one's life. Self-confidence is an individual's understanding, feeling that he can and is able to perform certain tasks, to solve problems. Self-esteem is a process that shows how a person respects himself, loves himself, through which a person analyzes himself, compares himself and his characteristics with certain examples. 2. Relationships between sports and self-esteem - from the research we can see that the intensity of sports is related to the self-esteem of the respondents. The correlation is positive, which means that as one variable increases, so does the other variable. Consequently, we can see from this study that the higher the sports intensity, the higher is self-esteem of the subjects. 3. Relationships between sports and self-confidence - from the research we can see that the intensity of sports is related to the self-confidence of the respondents. The correlation is positive, which means that as one variable increases, so does the other variable. Consequently, we can see from this study that the higher the sports intensity, the higher the self-confidence of the subjects. Thus, we can conclude and assume that in order to increase self-confidence and self-esteem, we should increase the intensity of sports activities, because increasing the intensity of sports will likely increase our self-confidence and self-esteem.en
dc.description.sponsorshipŠvietimo akademijalt
dc.format.extent41 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas viešai neprieinamas / No access-
dc.subjectSportaslt
dc.subjectSportsen
dc.subjectPasitikėjimas savimilt
dc.subjectSelf-confidenceen
dc.subjectSavigarbalt
dc.subjectSelf-esteemen
dc.subject.otherEdukologija / Education (S007)-
dc.titleSporto intensyvumo ir pasitikėjimo savimi bei savigarbos sąsajos 16 -19 metų jaunuolių tarpelt
dc.title.alternativeConnection between sports intensity, self-confidence and self-esteem among 16-19-year-oldsen
dc.typebachelor thesis-
item.grantfulltextembargo_20250616-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptŠvietimo akademija-
Appears in Collections:2020 m. (ŠA bak.)
Files in This Item:
austeja_pajarskaite_bd.pdf1.24 MBAdobe PDF   Until 2025-06-16View/Open

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

42
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

19
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.