Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106988
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Gavėnas, Vilius
Supervisor: Kliučius, Almantas
Title: Metelių regioninio parko padalinio Seirijų girininkijos medyno būklės tyrimas
Other Title: Investigation of the condition of the stand of Seirijai forest district of Meteliai regional park
Extent: 37 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: .
Abstract: SANTRAUKA Vilius Gavėnas Metelių regioninio parko padalinio Seirijų girininkijos medyno būklės tyrimas Baigiamajame bakalauro darbe tiriama eglės ir ąžuolų želdinių ir bioįvairovei paliktų medžių būklė bei žievėgraužio tipografo padaryta žala čia augusiems medžiams Darbo objektas. Metelių regioninio parko, Seirijų girininkijos 15 kvartalas Darbo tikslas. Ištirti Metelių regioniniame parke, Seirijų girininkijoje, žievėgraužio tipografo atsiradimo faktorius ir padarytą žalą, paliktų bioįvairovei medžių būklę bei atsodintų mišrių eglės – ąžuolo želdinių būklę, 15 –ame kvartale. Uždaviniai: 1. Išsiaiškinti galimus žievėgraužio tipografo atsiradimo faktorius tiriamam miško plote 2. Išanalizuoti sanitarinio kirtimo, apnikus žievėgraužio tipografo kenkėjui, padarytą žalą 3. Įvertinti paliktų bioįvairovei medžių būklę 4. Įvertinti atsodintų mišrių eglės – ąžuolo želdinių būklę Darbo metodai. Tyrimui reikalinga informacija buvo surinkta naudojantis Seirijų girininkijos pateiktu miškotvarkos planu, kuris buvo sudaromas 2013-2022 metams. Buvo pasirinktas tiriamasis sklypas, užimtantis 3,2 ha plotą. Sklype atlikti lauko tyrimai, šių metų kovo mėnesį. Atliekant tyrimus pasitelkta drono DJI MAVIC PRO (6 pav.) pagalba. Buvo atliekamos fotografijos iš oro, kurių metu buvo galima apžiūrėti ir įvertinti sunkiau prieinamas kirtavietės vietas, įvertinti želdinių atsodinimą. Naudotos girininko pateiktos biržės taksavimo formos M 10a. Išanalizuota jose esanti informacija apie nukirstus medžius, jų rūšį, bendrą ir likvidinį tūrį. Taip pat išanalizuoti biologinei įvairovei palikti medžiai, jų diametrai, kiekiai ir tūriai. Išanalizuoti kirstinių medžių taškavimo lapai (Forma M-2) apie kvartale nukirstus medžius, jų kiekius, bei kurie medžiai buvo gryni, pusgryniai ir malkiniai. Naudojantis matavimo rulete, pamatuoti biologinei įvairovei paliktų medžių perimetrai 1,30m aukštyje. Skersmenys apskaičiuoti naudojantis formulėmis: • Apskaičiuojant spindulį: r = C / 2π • Apskaičiuojant skersmenį: d = r * 2 Atsodintų želdinių aukštis matuotas matavimo rulete. Įvertinti želdiniai pagal „Elninių žvėrių daromo neigiamo poveikio miško želdiniams, žėliniams vertinimo metodiką, 2001m.“ Žievėgraužio tipografo požymių atpažinimui naudota Pileckis S. Lietuvos fauna: Vabalai. II tomas. Vilnius 1997. Duomenų analizavimui bei grafiniam vaizdavimui buvo naudota MS Excel programa. Darbo rezultatai. • 2017 metais, apnikus žievėgraužio tipografo kenkėjui, įvykdytas sanitarinis kirtimas. Iškirsta apie 19,3 proc. kenkėjo pažeistos eglės medienos. • Tarp paliktų biologinės įvairovės medžių, vyrauja ąžuolai, jie sudaro apie 62,5 proc. visų paliktų medžių. Kitus 37,5 proc sudaro mažiau vertingi medžiai tokie kaip klevas, pušis, liepa ir beržas. Visi iš jų yra sveiki, gyvybingi ir žaliuojantys. • Po įvykdytų kirtimų, ne visi palikti bioįvairovei medžiai yra galintys prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkos sąlygų. Nepriklausomai nuo ąžuolų amžiaus, jų šaknys buvo per silpnos atlaikyti stipresnius vėjus. Iš paliktų kvartale 20 – ies ąžuolų, 2 iš jų buvo paveikti vėjovartos. Atsižvelgus į jų šaknis, galima pritaikyti išvadą, jog šaknys nėra prisitaikiusios augti ąžuolui vienam plynoje laukymėje. Dar vienas ąžuolas buvo paveiktas vėjolaužos, tačiau šis, buvo su dideliu puviniu kamiene, kas ir paskatino ąžuolo nulūžimą. • Kvartalas atsodintas mišriais eglės – ąžuolo želdiniais, šachmatų lentos tvarka. Ištirta želdinių būklė dėl kanopinių gyvūnų pažeidimų - 77,4% ąžuolo želdinių yra sveiki ir nepažeisti arba nedaug ir silpnai pažeisti siekiantys vidutiniškai 68,4 cm. aukštį.. Kita dalis 22,6% želdinių yra vidutiniškai ir stipriai pažeisti arba žuvę. Eglės želdinių apie 88,6% yra gyvybingi, sveiki ir nedaug arba silpnai pažeisti, želdinių aukštis vidutiniškai siekia 27 cm., kita dalis (11,4%) yra vidutiniškai ar stipriai pažeisti arba žuvę.
SUMMARY Vilius Gavėnas Investigation of the condition of the stand of Seirijai forest district of Meteliai regional park The final bachelor's thesis examines the condition of spruce and oak plantations and trees left for biodiversity, as well as the damage caused by the pest to the trees grown here. Research object. Meteliai Regional Park, Seiriai forest district, 15th quarter Research aim. In Meteliai Regional Park, Seirijai forest district, to study the factors of pest occurrence and the damage caused, the condition of trees left for biodiversity and the condition of replanted mixed spruce-oak plantations in the 15th quarter. Tasks: 1. To find out possible factors of pest occurrence in the studied forest area 2. To analyze the damage caused by sanitary felling due to apnea of the bark beetle typographer pest 3. Assess the condition of trees left for biodiversity 4. To evaluate the condition of replanted mixed spruce-oak plantations Work methods. The information required for the study was collected using the forest management plan submitted by the Seirijai forest district, which was drawn up for 2013-2022. A research plot occupying an area of 3.2 ha was selected. Field research was carried out on the site in March this year. The research was performed with the help of the drone DJI MAVIC PRO (Fig. 6). Aerial photographs were taken to inspect and assess the hard-to-reach areas of the felling site and to assess the replanting of the greenery. Exchange tax forms M 10a provided by the forester were used. The information contained in them about the felled trees, their species, total and liquid volume was analyzed. Trees left for biodiversity, their diameters, quantities and volumes were also analyzed. The dotted leaves (Form M-2) of the felled trees were analyzed about the trees felled in the quarter, their quantities and which trees were pure, semi-pure and firewood. Using a measuring tape, the perimeters of trees left for biodiversity were measured at a height of 1.30 m. Diameters were calculated using the formulas: • When calculating the radius: r = C / 2π • When calculating the diameter: d = r * 2 The height of replanted greenery was measured with a measuring tape. The plantations were evaluated according to the "Methodology for the assessment of the negative impact of deer on forest plantations and greenery, 2001". Pileckis S. Lithuanian fauna: Beetles was used to identify the features of the bark typographer. Volume II. Vilnius 1997. MS Excel program was used for data analysis and graphical representation. Results of work. o In 2017, after a pest infestation, sanitary felling was carried out. About 19.3 percent are cut. pest-damaged spruce wood. • Among the abandoned biodiversity trees, oaks predominate, accounting for about 62.5 percent. of all abandoned trees. The other 37.5 percent are less valuable trees such as maple, pine, linden and birch. All of them are healthy, vibrant and green. • After felling, not all trees left for biodiversity are able to adapt to the changed environmental conditions. Regardless of the age of the oaks, their roots were too weak to withstand stronger winds. Of the 20 oaks left in the quarter, 2 of them were affected by wind. Given their roots, it can be applied to the conclusion that the roots are not adapted to grow on an oak tree alone in a clear field. Another oak was affected by the windbreak, but this one was with a large rotting trunk, which caused the oak to break. • The quarter has been replanted with mixed spruce-oak greenery, in the order of a chess board. The condition of the plantations due to damage to ungulates was studied - 77.4% of the oak plantations are healthy and undamaged or slightly and slightly damaged, averaging 68.4 cm. height .. The other part of 22.6% of greenery is moderately and severely damaged or dead. About 88.6% of spruce plantations are viable, healthy and slightly or slightly damaged, the average height of greenery plants is 27 cm, the other part (11.4%) is moderately or severely damaged or dead.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106988
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA MEF bak.)

Files in This Item:
vilius_gavenas_bd.pdf4.48 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

88
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

18
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.