Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106986
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Remutis, Marius
Supervisor: Lisinskienė, Aušra
Title: Jaunesniojo amžiaus paauglių fizinis aktyvumas Covid-19 pandemijos metu
Other Title: Physical activity of younger adolescents during the Covid-19 pandemic
Extent: 49 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Paaugliai;Adolescents;Fizinis aktyvumas;Physical activity;Covid-19 pandemija;Covid-19 pandemic
Abstract: Pasak Zaborskio ir Raskilo (2010), fizinis aktyvumas yra laikomas viena svarbiasių žmogaus fizinės, dvasinės ir emocinės gerovės sąlygų. Tačiau šiais laikais viso pasaulio vaikai tampa vis sėslesni. Sparčiai tobulėjačios technologijos, išaugęs intelektinio išsilavinimo reikalavimai, šeimų gyvenimų pasikeitimai sąlygoja kontraversišką situaciją – mokinių protinė veikla intensyvėja, o gyvenimo būdas tampa fiziškai pasyvus,o tai neigiamai veikia ne tik sveikatą, bet ir fizinį pajėgumą bei darbingumą (Adaškevičienė, 2014). Tai pat atsigręžus į šiandienos mokyklas galima labai aiškiai pastebėti mokinių motyvacijos stygių fizinio ugdymo pamokose (Mehmeti, 2015). Negana ir taip dėl įvairių priežasčių mažėjančio paauglių fizinio aktyvumo, pasaulį sukaustė COVID-19 pandemija dėl kurios įvestas karantinas privertė žmones užsidaryti namuose, o tai tik dar labiau blogina fizinio aktyvumo situaciją. Tyrimo objektas – fizinis aktyvumas COVID-19 pandemijos metu. Tyrimo tikslas – nustatyti paauglių fizinį aktyvumą COVID-19 pandemijos metu. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa, matematinės statistikos metodai. Tyrimo imtis. Anketinėje apklausoje dalyvavo moksleiviai iš Vilniaus Gabijos Gimnazijos, kurių amžius buvo nuo 10 iki 13 metų (N=132). Rezultatai. Atlikto tyrimo duomenys atskleidė, kad COVID-19 pandemijos metu žemas fizinis aktyvumas buvo nustatytas 72 paugliams (54,1%), o aukštas - 61 (45,9%). Išvados: 1. Paauglių manančių, jog gyvena geriau, nei dauguma Lietuvos žmonių fizinis aktyvumas buvo statistiškai reikšmingai didesnis beveik visose skalėse. 2. Berniukų ir mergaičių fizinis aktyvumas statistiškai reikšmingai nesiskiria. 3. Paaugliai, gyvenantys nuosavame name buvo fiziškai aktyvesni nei paaugliai, gyvenantys bute. 4. Berniukai, turintys brolį pasižymėjo didesniu fiziniu aktyvumu laisvalaikiu, nei berniukai, kurie brolio neturi.
According to Zaborsky and Raskilas (2010), "Physical activity is one of the most important conditions for people's physical, spiritual and emotional well-being." But nowadays, children all over the world are becoming all sages. Rapidly evolving technologies, popular intellectual education requirements, changes in family lifestyles in response to the controversial situation - students ’mental activity intensifies and lifestyles become physically passive, which means they are popular but strong and effective (Adaškevičienė, 2014). Also, looking back at today’s schools, one can very much notice the lack of motivation in physical education lessons for students (Mehmeti, 2015). Not only because of the various small trends in the physical activity of the puppies, the global convoluted COVID-19 pandemic, which would lead to the introduction of quarantine forcing activities, is that the situation of physical activity has only increased further. Research object. Physical activity during the COVID-19 pandemic. The aim. To determine adolescent physical activity during a COVID-19 pandemic. Research methodology. Analysis of scientific literature, questionnaire survey, methods of mathematical statistics. The survey sample. Students from Vilnius Gabija Gymnasium aged 10 to 13 participated in the questionnaire survey (N = 132). Results. The data of the study revealed that during the COVID-19 pandemic, low physical activity was found in 72 adolescents (54.1%) and high in 61 (45.9%). Conclusions: 1. Physical activity of adolescents who believe that they live better than most Lithuanians was statistically significantly higher on almost all scales. 2. There is no statistically significant difference in physical activity between boys and girls. 3. Adolescents living in their own house were more physically active than adolescents living in an apartment. 4. Boys with a brother were more physically active in their free time than boys without a brother.  
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106986
Appears in Collections:2020 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

523
checked on May 1, 2021

Download(s)

927
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons