Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106980
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Filosofija / Philosophy (H001)
Author(s): Makselytė, Evelina
Supervisor: Mažeikis, Gintautas
Title: Šiuolaikinės masių visuomenės ypatumai: natūralus įsitraukimas, formavimo metodika ir pasipriešinimas
Other Title: Peculiarities of modern mass society: natural involvement, formation methodology and resistance
Extent: 55 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Šiuolaikinė masė;Žiniasklaida;Socialinė inžinerija;Propaganda;Vartojimas;Social engineering;Media;Modern mass;Consumption
Abstract: Šiuolaikinių vartotojų masių gamyba buvo pradėta po industrinio perversmo, kuomet paspartėjus gamybiniams tempams, o tai reiškia pagaminant vis daugiau pasiūlos, atsirado poreikis gaminti vartotojus – paklausą. Konsumerizmo skatinimas per šiuolaikinių vartotojų masių gaminimą tapo sklandžiu procesu, kadangi žmogui kaip tokiam priklausymas būriui, gaujai, miniai, masei yra natūraliai priimamas procesas. Analizuojant antropologinę žmogaus istoriją, antropologinį žmogaus naratyvą galime įžvelgti tūkstantmečius trunkančius masinius procesus, kurie nepolemizuoja buvimo masėje fatalizmo. Šiuolaikinių vartotojų masių formavimas jau implikuoja į konstrukto vaizdinį, kurį lydintys metodai, naudojami kapitalizmo sistemos, piešia pasitelkdami antiintelektualizmą, moralinį alogizmą ir individo apercepcijos atsisakymą. Pagrindiniai kanalai, kuriais pasiekiamas žmogus ir jo mąstymas, yra informaciniai – žiniasklaida ir televizija. Informaciniai kanalai pasitelkia socialinės tapatybės formavimo metodus siekiant standartizuoti ir sunorminti bendruomeninį mąstymą atsisakant bet kokio individualizmo, t.y. masinės propagandos vystymas, socialinė inžinerija ir t.t. Visgi greta šiuolaikinių masių formavimo išryškėja ir kapitalistų interesams nepasiduodantys ir siekiantys išsaugoti bei įgalinti laisvą ir unikalią mintį individai, t.y. atstovavimas ne masių visuomenės ir pasipriešinimas masių visuomenei. Opozicijos šiuolaikinių vartotojų masių formavimui įgalinimas išryškėja ir gali būti dar sklandžiau išpildomas tiek per organizuotus besivystančius ir nenutrūkstamus procesus, t.y. švietimo sistemos sisteminga ir į kritinio mąstymo individo ugdymą orientuota veikla bei per realius empirinius procesus, t.y. tiek organizuotas, tiek pavienis aktyvus visuomeninis žmonių įsitraukimas.
Contemporary consumerist mass production started after the Industrial Revolution, which masively accelerated production rates, in turn creating increasing amounts of supply, as well as introducing the need to manufacture consumers – the demand. The promotion of consumerism through the production of modern consumer mass has become a smooth process, as participating in a group, mass, gang, crowd for a human is a naturally established process. Analysing humanity‘s anthropological history, we can notice a human‘s anthropolical narrative by inspecting millenia spanning mass processes, which do not polemicize existing in a mass of fatalism. The formation of a contemporary consumerist mass imposes a specific image onto a construct, which is drawn by methods, currently employed by a capitalist system, which include anti-intelectualism, moral allogism and the rejection of an individual’s aperception. Main outlets, which are used to intercept a person’s thought, are informational – mainly the mainstream media and television. Informational outlets employ social identity forging methods, with an aim to standardize as well as normalize communal thought, rejecting any and all kinds of individualism, e.g. development of mass propaganda, social engineering, etc. Nonetheless, in contrast to the formation of contemporary masses, emerge individuals which reject mass societies, with the aim to preserve free, individualistic though and will. The development of opposition against the formation of contemporary consumer mass emerges and could further be improved through organised developmental and uninterruptible processes, e.g. the development of an education system which prioritises systemic and critical thought employing realistic empirical processes, e.g. an active voluntary involvement of people, which can be either organised or individual.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106980
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

69
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

62
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.