Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106973
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Zymonas, Rokas
Supervisor: Linkevičius, Edgaras
Title: Kazlų Rūdos pušynuose - eglynuose augančių eglių stiebų ir apatinės 6m.stiebo dalies kokybės tyrimai
Other Title: Quality assessment of spruce stems and lower six-meter part of stem in mixed pine-spruce forests in Kazlu Ruda
Extent: 40 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Paprastoji eglė;Spruce;Apatinė 6m stiebo dalis;Lower six-meter part of stem;Kokybė;Quality;Stiebas;Stem;Medynas;Stand;Našumas;Productivity
Abstract: SANTRAUKA Rokas Zymonas Kazlų Rūdos pušynuose-eglynuose augančių eglių stiebų ir pirmojo 6 m rąsto kokybės tyrimai Bakalauro baigiamasis darbas 40 puslapių, 14 paveikslai, 7 lentelės, 21 literatūros šaltiniai, 6 priedai. Darbe tiriama eglės stiebų ir pirmo 6m. rąsto kokybės priklausomybė nuo medyno amžiaus, dirvožemio ir rūšinės sudėties. Tyrimo objektas ir vieta – Kazlų Rūdos mokomieji miškai, tyrimas atliktas 7-iuose skirtinguose bareliuose, mišriuose paprastosios pušies (Pinus sylvestris) – paprastosios eglės (Picea abies) medynuose. Tyrimo tikslas – Stiebų ir pirmojo 6m rąsto kokybės tyrimai mišriuose eglynuose. Tyrimo uždaviniai: 1. Palyginti mišrių eglynų našumo rodiklius. 2. Nustatyti stiebo ir apatinės 6m stiebo dalies kokybę priklausomai nuo amžiaus. 3. Įvertinti apatinės 6m stiebo dalies ir stiebų kokybę atsižvelgiant į medyno rūšinę sudėtį. 4. Ištirti apatinės 6m stiebo dalies ir stiebų kokybę pagal augavietės našumo indeksą. 5. Ištirti apatinės 6m stiebo dalies ir stiebų šakotumo rodiklius. Tyrimo metodai – išmatuotas atskirų medžių aukštis ir skersmuo 1,30m. aukštyje naudojant mechanines žergles ir elektroninį aukštimatį (vertex). Duomenys apie medžių kokybę surinkti taikant atrankinį miško medžių matavimo metodą, kuomet medyne matuojamas kas penktas medis. Stiebo ir pirmųjų 6m. rąsto pažeidimai nustatomi vizualiniu metodu, įvertinant medžio kreivumą, šakotumą, grybų pažeidimus, vabzdžių pažeidimus, dviviršūniškumą ir kitas medžio ligas. Gauti tyrimo duomenys apdoroti Microsoft Excel programa. Tyrimo rezultatai – Nustatyta, kad didelę įtaką stiebo ir apatinės 6m stiebo dalies kokybei daro visi trys tyrinėti veiksniai. Ištyrus medyno amžiaus įtaką kokybei nustatyta, kad pribręstančiuose eglynuose dominavo 2 kokybės indekso apatinės 6m stiebo dalys (51,02%), brandžiuose medynuose dominavo taip pat 2 kokybės indekso apatinės 6m stiebo dalys (29,27%), perbrendusiuose medynuose apatinės 6m stiebo dalies kokybė buvo blogesnė, juose dominavo 4 kokybės indekso apatinės 6m stiebo dalys (36,36%). Ištyrus medyno amžiaus įtaką stiebų kokybei nustatyta, kad pribręstančiuose medynuose buvo daugiausia 1 kokybės indekso stiebų (71,43%), brandžiuose medynuose taip pat 1 kokybės indekso stiebų (74,12%), perbrendusiuose medynuose 1 ir 2 kokybės indekso stiebų buvo tiek pat, po 47,73%. Medyno rūšinės sudėties įtaka kokybei pasireiškė taip: 10%-30% grupėje daugiausia 4 kokybės indekso apatinės 6m stiebo dalies (32,65%), 31%-60% grupėje daugiausia 2 kokybės indekso apatinių 6m stiebo dalių(40,20%), 61%-100% grupėje taip pat daugiausia 2 kokybės indekso apatinių 6m stiebo dalių (44%). Ištyrus rūšinės sudėties įtaką stiebų kokybei nustatyta, kad 10%-30% grupėje daugiausia 1 kokybės indekso stiebų (65,31%), 31%-60% grupėje daugiausia 1 kokybės indekso stiebų (74,76%), 61%-100% grupėje daugiausia 2 kokybės indekso stiebų (60%). Įvertinus augavietės našumo indekso įtaką apatinei 6m stiebo daliai nustatyta, kad 17-20 grupėje daugiausia buvo 3 kokybės indekso apatinių 6m stiebo dalių (38,46%), 21-24 grupėje daugiausia 2 kokybės indekso apatinių 6m stiebo dalių (36,76%), 25-30 grupėje daugiausia taip pat 2 kokybės indekso apatinių 6m stiebo dalių (33,68%). Ištyrus augavietės našumo indekso įtaką stiebų kokybei nustatyta, kad 17-20 grupėje daugiausia 2 kokybės indekso stiebų (69,23%), 21-24 grupėje daugiausia 1 kokybės indekso stiebų (69,13%), 25-30 grupėje daugiausia taip pat 1 kokybės indekso stiebų (69,79%). Ištyrus barelių mišrių eglynų našumą pastebėta, kad didžiausias našumas nustatytas 25-ame barelyje, metinis prieaugis jame buvo 7,01 m3/ha. Mažiausias našumas nustatytas 6-ame barelyje, metinis prieaugis jame buvo 2,79 m3/ha. Reikšminiai žodžiai: paprastoji eglė, stiebas, apatinė 6m stiebo dalis, medynas, kokybė, našumas.
SUMMARY Rokas Zymonas Quality Assessment of Spruce Stems and Lower Six-Meter Part of Stem in Mixed Pine-spruce Forests in Kazlu Ruda Bachelor Graduation Thesis 40 pages, 14 figures, 7 tables, 21 references, 6 Appendixes. Study site: Research object: Kazlu Ruda educational forests research carried out in 7 different sections in mixed pine (Pinus sylvestris) - spruce (Picea abies) stands. Research aim is to test the quality of the stands and the first six-meter log in mixed spruce. Objectives: 1. To compare the efficiency index of mixed spruce forests 2. To determine the quality of stem and lower six-meter part of stem depending on the age. 3. To assess the quality of lower six-meter part of stem and stems in relation to the species composition of the stand. 4. To study the quality of lower six-meter part of stem and stems on the basis of the productivity index of the habitat. 5. To study lower six-meter part of stem and stem branching index. Research methods: Measured height and diameter of individual trees at the height of 1,30 m using mechanical calipers and electronic altimeter (vertex). The data on the tree quality have been collected using a selective method of measuring forest trees, where one in five trees has been measured in stand. The damage to stem and first six-meter log has been determined by visual assessment of the tree curvature, branching, fungal damage, insect damage, tree bi-head and other tree diseases. Research data were processed using Microsoft Excel application. Research results: The quality of the stem and the lower six-meter part of stem was found to be significantly influenced by all the three factors analyzed. An analysis of the influence of the age of stand on quality has shown that the 2-grade quality rate dominated among lower six-meter part of stem in pre-mature spruce forests at 51.02%, in the mature spruce forest lower six-meter part of stem also 2-grade quality dominated at 29.27%, whereas in over-mature spruce forests logs were of inferior quality, as 4-grade quality dominated there at 36.36%. The examination of the influence of the age of the stands on the quality of the stems showed that pre-mature stands had the highest number of stems in quality 1grade 71.43%, mature stands also had similar number in quality 1grade 74.12%. In over-mature spruce forests the number of 1grade and 2 grade quality stems was the same 47.73%. The influence of the species composition of stand on quality was as follows: in the group of 10-30% mainly 4-grade quality lower six-meter part of stem dominated at 32.65%, in the group of 31- 60% mainly B-grade quality lower six-meter part of stem were predominant at 40.20%, in the group of 61-100% also 2-grade quality lower six-meter part of stem prevailed at 44%. An analysis of the influence of the species composition on the quality of the stems showed that in the group of 10-30% a maximum of stems was 1 grade quality at 65.31%, in the group of 31-60 % a maximum of stems is 1grade quality at 74.76%, but in the group of 61-100% a maximum of stems is 2 grade quality at 60 %. An assessment of the impact of stand productivity index on lower six-meter part of stem showed that in the group of 17-20 productivity rate mainly 3 quality lower six-meter part of stem dominated at 38.46%, whereas in the group of 21-24 there were mainly 2 quality lower six-meter part of stem at 36.76%. In the group of 25-30 also mainly 2 quality lower six-meter part of stem prevailed at 33.68%. An analysis of the influence of the habitat productivity index on the quality of stems showed that in groups of 17-20 the maximum of stems is of 2-grade quality at 69.23%, in groups of 21-24 - the highest number of stems is of 1 grade quality at 69.13, in group of 25-30 the highest number of stems is 1grade quality at 69.79%. When examining the productivity of mixed spruce trees in 7 different sections, it was observed that the highest productivity was recorded in section Nb.25, with an annual growth rate of 7.01 m³/ha. The minimum efficiency was found in section Nb.6, with an annual growth rate of 2.79 m³/ha. Key words: spruce, stem, stand, lower six-meter part of stem, quality, productivity.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106973
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA MEF bak.)

Files in This Item:
rokas_zymonas_bd.pdf1.49 MBAdobe PDF   Until 2025-06-16View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.