Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106966
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Chmieliauskas, Edvinas
Supervisor: Linkevičius, Edgaras
Title: Mišriuose Kazlų Rūdos pušynuose- eglynuose augančių pušų stiebų ir apatinės stiebo 6 m dalies kokybės tyrimai
Other Title: Quality assessment of pine stems and six-meter lower part of stems in mixed pine-spruce forests in Kazlu Ruda
Extent: 49 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Indeksas;Index;Kokybė;Quality;Medynas;Stand;Našumas;Productivity;Stiebas;Stem
Abstract: Tyrimo objektas ir vieta- Kazlų Rūdos mokomieji miškai, tyrimas atliktas 12- oje skirtingų barelių, mišriuose paprastosios pušies ( Pinus sylvestris)- paprastosios eglės ( Picea abies) medynuose. Tyrimo tikslas- Stiebų ir jų apatinės 6m igio dalies kokybės tyrimai grynuose bei mišriuose pušynuose. Tyrimo uždaviniai: 1. Nustatyti stiebo ir apatinės stiebo 6m dalies kokybės priklausomybę nuo amžiaus 2. Įvertinti apatinės stiebo dalies ir viso stiebo kokybę atsižvelgiant į medynų rūšinę sudėtį 3. Ištirti apatinės stiebo dalies ir viso stiebo kokybę pagal augavietės našumo indeksą 4. Palyginti mišrių ir grynų pušynų našumo rodiklius 5. Palyginti kreivumo įtaką stiebams ir apatinės stiebo dalies kokybei Tyrimo metodai- išmatuotas medžių aukštis naudojant elektroninį aukštimatį (vertex) ir skersmuo 1,30m aukštyje naudojant mechanines žergles. Duomenys apie kokybę surinkti taikant atrankinį miško medžių matavimo metodą, įvertinant kas penktą medį. Stiebo ir jo apatinės 6m dalies kokybė nustatyta vizualiniu metodu, įvertinant medžio kreivumą, šakotumą, grybų pažeidimus, vabzdžių pažeidimus bei kitas medžio ypatybes ar ligas. Surinkti duomenys apdoroti naudojant Microsoft Excel programą. Tyrimo rezultatai- apibendrinus gautus duomenis, nustatyta, kad daugiausiai visose tirtose amžiaus grupėse (pusamžiai, pribręstantys, subrendę ir perbrendę medynai) vyrauja vidutinės kokybės stiebai. Įvertinus kokybę visose amžiaus grupėse, antro kokybės indekso stiebų nustatyta 62,6%. Kambliniai 6m atkarpų daugiausiai priklauso 2 kokybės indeksui- 45,3%. Kokybiškiausi pušų stiebai auga ten, kur pušis sudaro 1P-4P medyno dalies. Ten pirmam kokybės indeksui priklauso 48,5%. Kai rūšinė sudėtis nuo 5P iki 7P, daugiausiai stiebų priklauso antram kokybės indeksui- 56,3%. Rūšinei medyno sudėčiai esant nuo 8P iki 10P tai pat daugiausiai antra kokybės indeksui priklausančių stiebų- 68,6%. Tirtų 6m. stiebo atkarpų rezultatai: medyno rūšinei sudėčiai esant nuo 1P iki 4P daugiausiai priklauso 1 kokybės indeksui- 63,6%. Rūšinei sudėčiai esant nuo 5P iki 7P daugiausiai tai pat 1 kokybės indeksą atitinkančių kamblinių atkarpų- 51,4%. Kai rūšinė sudėtis 8P-10P, daugiausiai priskirta 2 kokybės indeksui- 54,1%. Ištyrus stiebų ir jų apatinės dalies kokybės priklausomybę nuo augavietės našumo indekso, nustatyta, kad stiebų kokybė visomis sąlygomis buvo vidutinė. Kai augavietės našumo indeksas siekė iki 24 hab, šiai kokybės indeksui priklausė 65,4% stiebų. Kai indeksas 24-30 hab- 60,8%, kai indekso reikšmė virš 30 hab- 73,7%. Ištyrus augančio medžio stiebo 6m kamblines atkarpas rezultatų duomenys parodė, kad visose kategorijose daugiausiai 2 kokybės indeksui priklausančių kamblinių dalių. Augavietės našumo indeksui esant iki 24 hab, šiam kokybės indeksui priklauso 65,4%, indeksui esant 24-30 hab- 47,5%, o indeksui esant virš 30 hab- 47,3%. Įvertinus grynų ir mišrių pušynų barelius, nustatyta, kad grynuose pušynuose didžiausią metinį prieaugį sukaupė barelis nr.2. Per metus vidutiniškai 7,4 m3/ha. Barelio rūšinė medyno sudėtis 10P, amžius 82 metai, augavietės našumo indeksas- 29,0 hab. Mažiausias metinis prieaugis nustatytas barelyje nr.1. Vidutiniškai per metus 2,6 m3/ha. Jo rūšinė sudėtis 10P, amžius 98 metai, augavietės našumo indeksas- 26,5 hab. Tarp mišrių pušynų- eglynų didžiausias našumas nustatytas barelyje nr.31. Jo vidutinis metinis tūrio prieaugis- 6,9 m3/ha , rūšinė sudėtis 9P1E, amžius 46 metai, augavietės našumo indeksas- 21,5 hab. Prasčiausio našumo tirto barelio numeris 25. Jame per metus vidutiniškai priaugo po 0,4 m3/ha. Barelio rūšinė sudėtis 3P7E, amžius 167 metai, augavietės našumo indeksas- 27,8 hab. Kreivumo pasiskirstymo nuo amžiaus, rūšinės sudėties bei augavietės našumo indekso rezultatai parodė, kad tiesiausi stiebai auga pusamžiuose medynuose, kreiviausi- subrendusiuose ir perbrendusiuose. Tiesiausios stiebų apatinės 6m atkarpos subrendusiuose ir perbrendusiuose medynuose, kreiviausios- pusamžiuose. Pagal rūšinę sudėtį stiebai tiesiausi, kai pušies dalis medyne yra nuo 5P iki 7P, kitur stiebai yra nežymiai kreivesni. 6m atkarpos tiesiausios, kai rūšinė pušies sudėtis 1P-4P, kreiviausios, kai sudėtis 8P-10P. Lyginant pagal augavietės našumo indeksą stiebai tiesiausi augavietėse, kurių augavietės indeksas mažesnis už 24 hab, kreiviausi, kai indeksas daugiau nei 30 hab. Apatinės 6m stiebo dalys tiesiausios, indeksui esant virš 30 hab, kreiviausios, kai indeksas nesiekia 24 hab.
Object and location of the research- Kazlu Ruda educational forests, carried out on 12 different barrels in mixed pine (Pinus sylvestris)— spruce (Picea abies) stands. Purpose of the research- to investigate the quality of stems and lower six-meter part of the stem in pure and mixed pine forests. Research tasks: 1. Establish age and quality dependency of stems and lower part of stem 2. Assess the quality of the lower part of stem and whole stem in relation to the species composition of the stands 3. Examine the quality of lower part of stem and whole stem based on the productivity index of the field 4. Compare the productivity of mixed and pure pine forests 5. Compare the influence of curvature on masts and lower part of stem Research methods: Measured height of trees using an electronic altimeter (vertex) and diameter at 1,30m using mechanical caliper. Data on tree quality have been collected using a selective method of measuring forest trees, measuring every fifth tree. The quality of the stem and the six-meter lower part of stem was established by a visual method based on the tree’s curvature, branching, fungi damage, insect damage and other tree characteristics or diseases. The collected data was processed using the Microsoft Excel application. Research results- after summarizing the obtained data, it was found that second index of quality stems are dominating in every age group (middle-aged, maturing, matured and over matured stands). Based on the quality assessment for all the groups, the second quality index of stems was found 62,6 %. Six- meter parts of stems mainly belong to quality index 2- 45,3%. The best quality pine stems grow where the pine is part of the 1P to 4P stand. There 48,5% of stems belong to the first quality index. When the variety composition is between 5P and 7P, the stems belong mainly to the second quality index – 56,3 %. With the species composition of the stand from 8P to 10P also the highest number of stems belong to the second quality index - 68.6%. Surveyed lower six-meter part of stems showed the following results: for the species composition of the stand between 1P and 4P, the biggest part belongs to quality index 1 – 63,6 %. For a species composition of between 5P and 7P, also the most lower part of stems- 51,4% corresponding to the same quality- 1 index. For the species composition 8P-10P, the most number lower part of stems classified as quality index 2-54,1 %. An analysis of the dependence of stem and six-meter part quality on the productivity index showed that the stems in every condition were second index of the quality. With a productivity index up to 24 hab 65.4% of stems belonged to this quality index. With an index 24-30 hab- 60,8%, when index is over 30 hab- 73,7%. The results of the lower part of stems survey showed that in all categories the largest number of them belonging to quality index 2. With the productivity index up to 24 hab, 2 quality index includes 65,4%. With an index 24-30 hab- 47,5% and when index is over 30 hab- 47,3%. The assessment of barrels of pure and mixed pine woods showed that barrel nr.2 accumulated the highest annual increment in pure pine woods. An average of 7.4 m³/ha per year. The species composition of this barrel is 10P, 82 years old, and the production capacity index is 29.0 hab. The minimum annual increment is set in barrel number 1. An average- 2.6 m³/ha per year. Its species composition 10P, age 98 years, productivity index 26,5 hab. Between mixed pine woods, the maximum capacity was set in barrel number 31. An average- 6,9m3/ha. Species composition of this barrel is 9 pine 1 spruce, age 46-year, productivity index- 21,5 hab. Barrel number 25 has the lowest efficiency. It grew by an average of 0.4 m³/ha per year. Barrel species composition 3 pine 7 spruce, age 167 years, productivity index 27.8 hab. The results of the study on the distribution of curvature according to age, species composition and field productivity index showed that the straightest stems are growing in middle- aged stands, the most curvature- in matured and overmatured stands. Straight lower part of stems significantly more than whole stems. The straightest six-meter parts in matured and overmatured stands, the most curved in middle-age stands. In terms of species composition, the stems are the straightest when the pine part of the stand is between 5P and 7P. The lower part of stems are the most straight when the species pine composition is 1P-4P, the most curved when the composition is 8P-10P. Comparing the straightness dependency from productivity index results show that the most straight stems are in stand with the index below 24 hab, the most curved when the index is above 30 hab. In contrast, the lower part of stems are the straightest when the index is above 30 hab, the most curved when the index is below 24 hab.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106966
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA MEF bak.)

Files in This Item:
edvinas_chmieliauskas_bd.pdf1.02 MBAdobe PDF   Until 2025-06-16View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.