Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106964
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Juškevičius, Arnas
Supervisor: Lisinskienė, Aušra
Title: Tėvų ir paauglių tarpasmeniniai santykiai sporte: prieraišumo svarba
Other Title: Parents and teenagers relationships in sport: the importance of attachment
Extent: 43 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Prieraišumas;Attachment;Paauglystė;Adolescence;Sportas;Sport
Abstract: Tyrimo problema - vis dažniau visame pasaulyje didėja susirūpinimas dėl šiandienos jaunimo perspektyvų. Šių dienų jaunų žmonių pagrindinės problemos yra susijusios su plintančiu destruktyviu ir netinkamu elgesiu (nusikalstamumu, agresija, priekabiavimu, piktnaudžiavimu narkotikais ir kt.), kuriuos sukelia besikeičiantys socialiniai veiksniai: pastovus tėvų užimtumas darbe, vienišų šeimų santykių krizės, kurios paveikia vaiko psichologiją, alkoholizmas ir blogas pavyzdys augančiam vaikui bei be priežiūros namuose paliekami vaikai. Atsižvelgiant į tai, kad pasirinktas saviraiškos būdas laisvalaikiu, turi svarbų poveikį asmenybės ugdymui, prasidėjo diskusijos apie vaikų sportinę naudą vaikams. Tyrimo tikslas - atskleisti tėvų ir paauglių tarpasmeninius santykius sporte, prieraišumo svarbą. Tyrimo objektas – tėvų ir paauglių tarpasmeniniai santykiai - prieraišumas. Tyrimo medžiaga ir metodai – Tiriamąją imtį sudarė 209 paaugliai iš Rokiškio rajono Juodupės ir Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijų. Tyrime buvo taikomas anketinės apklausos metodas, paaugliai turėjo atsakyti į 8 demografinius klausimus, 25 klausimus apie mamą ir 25 klausimus apie tėtį. Klausimai visi buvo susiję su vaikų prieraišumu tėvams. Gavus tyrimo duomenis buvo siekiama atskleisti paauglių prieraišumą tėvams pagal lytį, sportuojančius ir nesportuojančius, ir pagal sportuojantį paauglių stažą. Tyrimo duomenims apskaičiuoti taikyta SPSS for Windows 17 programa. Tyrimo rezultatai – nustatyta, kad paauglės merginos, kurios sportuoja nuo 1 metų, iki 3 metų yra prieraišios tėčiui ( bendravimo subskalėje ) (p 0,05). Lyginant sportuojančius ir nesportuojančius paauglius nėra jokių statistiškai reikšmingų skirtumų ( p > 0,05). Išvada – paauglės merginos, kurios sportuoja nuo 1 iki 3 metų, buvo prieraišesnės savo tėčiui bendravimo subskalėje, ( p > 0,05). Paauglių prieraišumas tėvams ( sportuojančių ir nesportuojančių ) neturi jokių įtakos sporte, statistiškai reikšmingų duomenų nepavyko gauti ( p > 0,05). Paauglių prieraišumas tėvams pagal lytį. Atlikus tyrimą , koreliacijos gauti duomenys, atskleidė, kad vaikinai prieraišesni prie savo abejų tėvų nei merginos. Reikšmingi žodžiai: prieraišumas (attachment), paauglystė (adolescence) sportas (sport).
The problem of the research - is that there is a growing worldwide concern about the prospects of today's youth. The main problems of young people today are related to the spread of destructive and inappropriate behavior (crime, aggression, harassment, drug abuse, etc.) caused by changing social factors such as the constant employment of parents, single families, relationship crises affecting psychology, alcoholism and a bad “example” for a growing child, and leaving children unattended at home. Given that the chosen way of self-expression in leisure time, among other factors, has an important impact on personality development, a debate has begun on the sporting benefits of children for children. The aim of the researchis - to reveal the personal relationships between parents and adolescents in sport: the importance of attachment. The object of the research - is the personal relationships between parents and adolescents - attachment. Research material and methods - The research sample consisted of 209 adolescents from Juodupė gymnasium and Juozas Tumas - Vaižgantas gymnasium. The survey method was questionnaire survey method, the adolescents had to answer 8 demographic questions, 25 questions about the mother and 25 questions about the father. The questions were all about children’s attachment to their parents. The aim of the study was to reveal attachment to parents by gender, sports and non-sports, and by the length of service of adolescents. SPSS for Windows 17 program was used to calculate the research data. The results of the research - it was found that adolescent girls who play sports from 1 year to 3 years are attached to their father in the communication subscale (p 0.05). There were no statistically significant differences (p> 0.05) between athletes and non-athletes. Conclusion - teenage girls were more attached to their father on the communication subscale, but who play sports from 1 year to 3 years. (p> 0.05). The attachment of adolescents to the parents of athletes and non-athletes has no effect on sports, statistically significant data could not be obtained (p> 0.05). Adolescents' attachment to parents by gender, correlation data from the study revealed that boys were more attached to their own parents than girls.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106964
Appears in Collections:2020 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

93
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

72
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons