Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106941
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Kriukelis, Mantas
Supervisor: Šaluchaitė , Aurelija
Title: Žieminių rapsų ligos ir apsauga nuo jų
Other Title: Winter rape diseases and protection against them
Extent: 42 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Žieminiai rapsai;Winter oilseed rape;Ligos;Diseases;Fungicidai;Fungicides;Derlius;Yield;Biologinis efektyvumas;Biological efficiency
Abstract: Tyrimų atlikimo vieta. Eksperimentas buvo atliktas 2018-2019 m. ūkininkės Linos Kriukelienės ūkyje, Prienų rajone. Tyrimo objektas: ligos žieminių rapsų veislės ‘Mercedes’ pasėlyje. Tyrimų tikslas - nustatyti žieminių rapsų ligas ūkininko ūkyje bei įvertinti naudojamų fungicidų efektyvumą nuo jų. Tyrimų uždaviniai: apskaičiuoti ligų paplitimą ir intensyvumą; įvertinti fungicidų biologinį efektyvumą nuo ligų; įvertinti fungicidų įtaką žieminių rapsų derlingumui. Tyrimo metodai: ligų paplitimas, intensyvumas bei fungicidų biologinis efektyvumas vertintas naudojantis moksliniu metodiniu leidiniu ,,Žemės ūkio augalų kenkėjai, ligos ir jų apskaita“ (2002). Tyrimo rezultatai. Žieminiuose rapsuose plito šios ligos: juodoji dėmėtligė (Alternaria brassicae (Berk.) Sacc.), fomozė (Phoma lingam (Tode) Desm.), baltasis sklerotinis puvinys (Sclerotinia sclerotorium (Lib) de Bary), ir netikroji miltligė (Peronospora parasitica (Pers. ex Fr.) Fr.). Žieminiuose rapsuose labiausiai paplito juodoji dėmėtligė, kiek mažiau paplito fomozė, iki ankštarų vystymosi tarpsnio mažiau buvo paplitusi netikroji miltligė. Nuo brendimo iki derliaus nuėmimo ant stiebo išplito baltasis sklerotinis puvinys. Senėjimo tarpsnio pradžioje baltojo sklerotinio puvinio paplitimas buvo didesnis nei kitos žalingos ant stiebo ligos fomozės. Mažiausias biologinis efektyvumas buvo gautas panaudojus fungicidą Taubrac 250 nuo fomozės (29 %), o didžiausias - panaudojus fungicidą Taubrac 250 nuo netikrosios miltligės (63 %). Mažiausias biologinis efektyvumas panaudojus fungicidą Cantus Gold buvo gautas nuo fomozės (57 %) , o didžiausias nuo netikrosios miltligės (75 %). Atlikus bandymą pastebėjome, kad karboksamidų grupės veikli medžiaga, naudojant kartu su strobilurinų grupės veikliąja medžiaga, yra efektyvesnė prieš rapsų ligas nei naudojant vien tik strobilurinų veikliąją medžiagą. Panaudojus fungicidą Taubrac 250 gavome derliaus priedą 0,3 t ha-1. Panaudojus fungicidą Cantus Gold buvo gautas derliaus priedas 0,5 t ha-1. Palyginus derliaus priedus tarp naudotų fungicidų Cantus Gold ir Taubrac 250, fungicidas Cantus Gold davė didesnį derliaus priedą 0,2 t ha-1. Reikšminiai žodžiai: Žieminiai rapsai, ligos, fungicidai, derlius, biologinis efektyvumas
The place of research. The experiment was conducted in 2018-2019 years in Lina Kriukelienė farm, Prienai district. Research object: diseases in the winter rape cultivar ‘Mercedes’. The aim of the research - to identify winter rape diseases on the farmer's farm and to evaluate the effectiveness of the used fungicides against them. Objectives: to calculate the incidence and severity of diseases; to evaluate the biological effectiveness of fungicides against diseases; to evaluate the influence of fungicides on winter oilseed rape yield. Research methods: the incidence and severity of diseases and biological effectiveness of fungicides were assessed using the scientific methodological publication ,,Žemės ūkio augalų kenkėjai, ligos ir jų apskaita“ (2002). Research results. The following diseases have spread in winter oilseed rape: dark leaf and pod spot (Alternaria brassicae) (Berk.) Sacc.), blackleg (Phoma lingam (Tode) Desm.), Sclerotinia stem rot (Sclerotinia sclerotorium (Lib) de Bary, and downy mildew (Peronospora parasitica (Pers. ex Fr.) Fr.). Dark leaf and pod spot was the most common in winter oilseed rape, blackleg was less common, and downy mildew was less common up to the developmental of pods stage. From maturation to harvest, sclerotinia stem rot spread on the stem. At the beginning of the aging phase, the prevalence of sclerotinia stem rot was higher than other harmful blackleg of stem disease. The lowest biological efficacy was obtained with fungicide Taubrac 250 against blackleg (29%) and the highest with fungicide Taubrac 250 against powdery mildew (63%). The lowest biological efficacy with the fungicide Cantus Gold was obtained from blackleg (57%) and the highest from powdery mildew (75%). In the experiment, we found that the active substance of the carboxsamide group was more effective against rape diseases when used in combination with the active substance of the strobilurin group than when the active substance of strobilurin alone was used. Using the fungicide Taubrac 250 we obtained a yield supplement of 0.3 t ha-1. Using the fungicide Cantus Gold, a yield supplement of 0.5 t ha-1 was obtained. Comparing the yield additives between the used fungicides Cantus Gold and Taubrac 250, the fungicide Cantus Gold gave a higher yield additive 0.2 t ha-1. Key words: Winter oilseed rape, diseases, fungicides, yield, biological efficiency.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106941
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
mantas_kriukelis_bd.pdf1.06 MBAdobe PDF   Until 2025-06-17View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

67
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.