Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106939
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Alkauskaitė, Evelina
Supervisor: Juknelienė, Daiva
Title: Žemėtvarkos istorinė raida ir perspektyva Lietuvoje
Other Title: Historical development and perspective of land management in Lithuania
Extent: 47 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Žemėtvarka;Land management;Žemėtvarkininkas;Land manager;Žemėtvarkos politika;Land management policy
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas – atlikti žemėtvarkos istorinės raidos ir perspektyvos Lietuvoje analizę. Baigiamojo darbo uždaviniai: 1. Išanalizuoti žemėtvarkos raidą bei įtaką Lietuvos istorijai. 2. Išnagrinėti ir susisteminti žemėtvarką reglamentuojančius teisės aktus bei sąsajas su kitomis sritimis. 3. Atlikti žemėtvarkos specialistų ir visuomenės apklausas siekiant nustatyti žemėtvarkos dabartinę padėtį bei ateities perspektyvą Lietuvoje. Baigiamojo darbo metodai: teisės aktų, mokslinės literatūros, internetinių šaltinių analizės, duomenų statistinės informacijos apibendrinimo analizė, lyginamasis metodas, kiekybinė ir kokybinė apklausa. Baigiamojo darbo rezultatai: Pagrindinės išvados arba teorinė ir praktinė darbo reikšmė: 1. Lietuvos raida pradedant Valakų iki pat 1991 m. žemės reformos paskelbimo priklausė nuo žemėtvarkos vykdomų politinių tikslų. Žemėtvarkos dėka Lietuvoje atsirado pirmieji teisiniai dokumentai – Lietuvos statutai bei matų sistema. Jos dėka susiformavo unikalus gamtinis ir kaimiškasis kraštovaizdis, žemės ūkio sistema. 2. Dėl nepastovių teisės aktų žemėtvarkos sričiai trūksta konkretaus teisinio reglamentavimo ir jos veiklos apibrėžimo. Po 2004 m. Žemės įstatymo pakeitimo neliko žemėtvarkos sąvokos bei teisinių gairių reglamentuojančių žemėtvarkos darbų atlikimą. Tačiau žemėtvarkos egzistavimo būtinumą įrodo Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatos, aplinkos apsaugos, žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros, teritorijų planavimo bei kt. įstatymai. Šių įstatymų tikslai ir nuostatos įgyvendinami tik per žemėtvarkos atliekamų darbų prizmę. 3. Žemėtvarkos specialistų atlikta apklausa parodė, kad žemėtvarkos politikos krypties formuotojai per daug susikoncentravo į nuosavybės atkūrimą, pamiršdami jog tai teritorijų planavimo sritis ir tuo pačiu apleisdami jos galimybes. Pasibaigus žemės reformai nebeliko politines orientacijos, todėl žemėtvarka iš teritorijų planavimo srities pereina į kadastrinius matavimus ir apsiriboja „sklypine žemėtvarka“. 4. 18 – 30 m. metų asmenys turi mažą suvokimą apie žemėtvarką, ją lygindami su žemės ūkiu. Dėl mažo visuomenės švietimo jaunoji karta beveik nestoja į žemėtvarkos specialybę tolimesnėms studijoms mažindami perspektyvių, įrodančių žemėtvarkos svarbą, specialistų skaičių. Racionalus žemių naudojimas beveik visų apklaustų asmenų suprantamas kaip žemės naudojimas pagal paskirtį, taip yra dėl mažo švietimo apie žemių racionalumo būtinumą. 5. Žemėtvarkos perspektyvą kaimiškuose teritorijose matoma per konsolidacijos, kaimo plėtros žemėtvarkos projektų, žemėtvarkos schemų įgyvendinimą taip išpildant racionalų žemių naudojimą. Bendradarbiaujant su aplinkosaugos sritimi, iš naujo nustatant specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. Perspektyva miestuose, matoma, per bendradarbiavimą su architektais, įgyvendinant jų sudarytus miestų ir priemiestinių teritorijų planus bei vizijas. Tačiau visa tai bus galima įgyvendinti tik tada kai politikos formuotojai atsižvelgs į žemėtvarkos svarbą Lietuvoje
The aim of the research - to perform the analysis of the development and perspective of land management history in Lithuania. Objectives of the research: 1. To analyze the development of land management and its influence on the history of Lithuania. 2. Examine and systematize land management legislation and links with other areas. 3. To conduct surveys of land management specialists and the public in order to determine the current situation of land management and the future perspective in Lithuania. Research methods: analysis of legal acts, scientific literature, analysis of online sources, methods of summarizing statistical information, comparative method, quantitative and qualitative survey. Results of the research: 1. Development of Lithuania from Valakai to 1991 the announcement of land reform depended on the political objectives pursued by land management. Thanks to land management, the first legal documents appeared in Lithuania - the Lithuanian statutes and measurement system, thanks to which a unique natural and rural landscape and agricultural system were formed. 2. Due to the volatile legislation in the field of land management, there is a lack of a specific legal regulation and definition of its activities. After 2004 the concept of land management and the legal guidelines governing the performance of land management works were left without the submission of the Land Law. However, the necessity of the existence of land management is proved by the provisions of the Constitution of the Republic of Lithuania, environmental protection, agriculture, food industry and rural development, territorial planning, etc. laws. The objectives and provisions of these laws are implemented only through the prism of land management works. 3. A survey of land management specialists showed that land management policy makers have focused too much on Restitution of ownership, forgetting that this is an area of spatial planning while neglecting its potential. With the end of the land reform, political orientation was lost, so land management shifts from the area of spatial planning to cadastral measurements and is limited to “plot land management”. 4. 18 – 30 years Due to low public education, the young generation hardly enters the specialty of land management for further studies, reducing the number of promising specialists who prove the importance of land management. Rational use of land is understood by almost all respondents as the use of land for its intended purpose, this is due to the lack of education about the necessity of land rationality. 5. The perspective of land management in rural areas is visible through the implementation of land consolidation, rural development land management projects, land management schemes, thus fulfilling the rational use of land. In cooperation with the environment, redefining special conditions for land use. The perspective of land management in urban areas is visible through cooperation with architects, implementing their plans and visions of urban and suburban areas. However, all this will be possible only when policy makers take into account the importance of land management in Lithuania.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106939
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA VŪŽF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

95
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

124
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons