Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106923
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Linkevičiūtė, Klaudija
Supervisor: Ivanauskienė, Violeta
Title: Profesinis perdegimas - kaip apsisaugoti socialiniam darbuotojui?
Other Title: Job burnout - how do social workers prevent it?
Extent: 37 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Parama;Burnout;Perdegimas;Socialinis darbas;Stresas;Supervizija;Social work;Support;Stress;Supervision
Abstract: Profesinis perdegimas yra aktuali problema darbuotojams, kurie dirba su žmonėmis. Apie profesinį perdegimą Lietuvoje pradėta kalbėti neseniai. Nėra daug autorių, kurie tyrinėtų šį reiškinį. Ši priežastis ir praktikoje matyti pavyzdžiai paskatino imtis analizuoti, kaip socialiniai darbuotojai saugosi nuo profesinio perdegimo. Tyrimo objektas - būdai, kuriais socialiniai darbuotojai saugosi nuo profesinio perdegimo. Tyrimo tikslas – atskleisti socialinių darbuotojų apsisaugojimo nuo profesinio perdegimo būdus. Tyrimo uždaviniai: 1) aprašyti socialinių darbuotojų patiriamus iššūkius praktinėje veikloje; 2) atskleisti, kokius būdus naudoja socialiniai darbuotojai saugodamiesi nuo profesinio perdegimo; 3) atskleisti, kaip supervizija padeda apsisaugoti nuo profesinio perdegimo. Tyrimo tikslui pasiekti buvo naudojamas kokybinis tyrimas. Tyrimo duomenys buvo renkami elektroniniu paštu, nes Lietuvoje buvo paskelbtas karantinas dėl COVID-19 pandemijos. Iš viso tyrime dalyvavo 14-iolika tyrimo dalyvių. Duomenys buvo analizuojami pagal Krysik ir Finn (2010) kokybiniam tyrimui būdingus žingsnius. Gauti duomenys atskleidė, kad socialiniams darbuotojams trūksta supervizijų. Tyrimo dalyviai turi supervizijų, tačiau jos vyksta kartą per metus. Taip pat tyrimo dalyviai pastebėjo, kad supervizijos būna ne visiems įstaigos darbuotojams. Atkreipiamas dėmesys į prastą supervizijų kokybę, jos labiau primena atvejo aptarimus. Tyrimo dalyviai, kurie prastai jaučiasi darbinėje aplinkoje, visai neturi arba turi konfliktinį santykį su savo vadovais. Taip pat gauti duomenys atskleidė, kad socialinių darbuotojų vaidmuo organizacijoje nėra aiškiai apibrėžtas. Patys tyrimo dalyviai teigia, kad nemano, jog socialinio darbuotojo vaidmuo gali būti tiksliai apibrėžtas. Tyrime pastebima, kad dėl vaidmens neapibrėžtumo tyrimo dalyviams iškyla sunkumų. Socialiniams darbuotojams tenka dirbti daugiau, neštis darbo dokumentus į namus, nes nespėja jų užpildyti darbe. Gauti duomenys atskleidė, kaip socialiniai darbuotojai saugosi nuo profesinio perdegimo. Analizuojant tyrimo duomenis, pastebėta, kad socialiniai darbuotojai mėgsta rankdarbius. Tyrimo dalyviai siuva, mezga, siuvinėja. Taip pat pastebėta, kad dalyviai mėgsta aktyvią veiklą: važinėti dviračiu, pasivaikščioti, bėgioti. Tyrimo dalyviai pažymi, kad atsipalaiduoti jiems padeda augintiniai. Buvimas su jais veikia kaip meditacija. Taip pat pastebima, kad po sunkios dienos socialiniams darbuotojams nusiraminti padeda nekalbėjimas ir dušas.
Job burnout is a relevant issue for workers who work with people. Burnout is the topic that only recently started to be discussed in Lithuania. There are not many authors who have studied this phenomenon. For this reason, and the examples seen in practice lead to analyze how social workers try to prevent burnout. Object of the study is the ways in which social workers protect themselves from job burnout. The aim of the research is to reveal practices that protect social workers from burnout. The objectives of the research are: 1) to describe the challenges faced by social workers in practice; 2) to reveal what methods social workers can use to prevent job burnout; 3) to reveal social workers viewpoint towards supervision. Qualitative study type was used. Data was collected by e-mail because of pandemic. 14 participants participated in the study. Data was analyzed according to the qualitative research steps by Krysik and Finn (2010). The data revealed that that social workers lack supervision. Research participants have supervisions, but they come once a year. The study also revealed that supervisions are not available to all employees of the institution. The poor quality of the supervisions is noticeable, they are more like discussion about clients. Study participants who feel unwell in the working environment do not have or have conflicting relationship with their managers. The data also revealed that the role of social workers in the organization is not clearly defined. The participants of the study say that they do not believe that the role of a social worker can be defined. The study shows that the role uncertainty causes challenges for the study participants. Social workers have to work longer hours, carry work papers home because they do not have time to fill them at work. The data revealed how social workers will protect themselves from job burnout. Participants of the study like to sew, knit, embroider. The research shows that participants like active activities: cycling, walking, jogging. Study participants note that pets help them to relax. Being with them is like meditation. It is also noticeable that after a difficult day, being silent and taking a shower help social workers.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106923
Appears in Collections:2020 m. (SMF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

137
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

106
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.