Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106915
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Daubaraitė, Aistė Marija
Supervisor: Janauskas, Giedrius
Title: Šiaurės Korėjos įvaizdžio konstravimas „Yomiuri Shimbun“ ir „Asahi Shimbun“: 2019 m. lapkričio mėn. įvykių analizė
Other Title: Construction of the North Korean image: study of "Yomiuri Shimbun" and "Asahi Shimbun", 2019 November
Extent: 123 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Japonija;Japan;Šiaurės Korėja;North Korea;Spauda;Press;Socialinis konstruktyvizmas;Social constructivism;Diskurso analizė;Discourse analysis
Abstract: Japonija ir Šiaurės Korėja yra istoriškai ir geografiškai artimos šalys, tačiau jų politiniai santykiai niekada nebuvo normalizuoti ir iki šiol yra nestabilūs. Dėl sudėtingos politinės ir kultūrinės situacijos bei vis dar neišspręstų įvairių istorinių klausimų Japonija yra prasčiausiai Šiaurės Korėją vertinanti valstybė pasaulyje. Įvertinus stabilų neigiamą jos vertinimą bei didelį su ja susijusių straipsnių kiekį Japonijos ţiniasklaidoje ir nustatytą aukštą laikraščių skaitomumą, buvo išsikelta problema, kaip 2019 m. lapkritį Japonijos spaudoje konstruojamas Šiaurės Korėjos įvaizdis. Tyrimui pasirinkti du didţiausi Japonijos laikraščiai, atstovaujantys skirtingas politines kryptis – konservatoriškas „Yomiuri Shimbun" ir liberalus „Asahi Shimbun" – kurių internetiniuose puslapiuose buvo analizuojamas darbo objektas – 2019 m. lapkritį Japonijos žiniasklaidos formuojama ir siunčiama žinutė apie Šiaurės Korėją. Tyrimo chronologinės ribos pasirinktos siauros dėl išskirtinai svarbių lapkričio mėnesio įvykių. Darbe atlikto tyrimo tiklas buvo remiantis socialinio konstruktyvizmo teorija ir diskurso analize ištirti XXI a. Šiaurės Korėjos pristatymo spaudoje tendencijas, įvertinant, kaip tai formuoja Šiaurės Korėjos įvaizdį Japonijoje, o uždaviniai: 1) įvertinti spaudos vaidmenį konstruojant Šiaurės Korėjos įvaizdį; 2) ištirti Šiaurės Korėjos pristatymą Japonijos spaudoje; 3) išnagrinėti su Šiaurės Korėja susijusios tematikos tendencijas Japonijos spaudoje; 4) pagal diskurso analizės principus ištirti, kaip Japonijoje formuojama kultūrinė ir politinė žinutė apie Šiaurės Korėją; 5) išanalizuoti kultūrinę ir politinę ţinutę, siunčiamą „Yomiuri Shimbun" ir „Asahi Shimbun" bei jas palyginti; 6) įvertinti socialinio konstruktyvizmo teorijos ir diskurso analizės sąryšį japoniškajame kontekste. Darbe taikyti metodai: šaltinių ir literatūros analizė. Laikraščių straipsniai buvo tiriami vadovaujantis diskurso analizės principais. Bakalauro darbą sudaro įvadas, trys dalys ir išvados. Pirmojoje dalyje nagrinėjamas socialinis konstruktyvizmas bei istorinės ir kultūrinės aplinkybės, lėmusios didelę laikraščių įtaką Japonijoje. Antrojoje dalyje yra pristatomas tyrimas, apibendrinti rezultatai ir jie interpretuojami remiantis diskurso analize. Apibendrinti rezultatai yra susiaurinami ir naudojami nagrinėti tik išsikeltus lapkričio mėnesio įvykius trečiojoje dalyje
Japan and North Korea are historically and geographically close countries, but their political relations have never been stabilized. Due to the difficult political and cultural situation as well as various unresolved historical issues, Japan has the worst public perception of North Korea globally. Considering the stable negative assessment of the country, an exceeding number of articles related to it in the Japanese press, as well as the high circulation of newspapers, the problem arose as to how the Japanese press constructs the image of North Korea. The newspapers that were chosen to analyze, were the conservative "Yomiuri Shimbun" and the liberal "Asahi Shimbun" because of their different political leanings and circulation statistics. The object was the messages about North Korea that were formed and sent by these two newspapers in 2019, November. The chronological boundaries of the study were narrowed down to November only due to the exceptionally important events that happened during this month. The aim of the research is to study the 21st century North Korean presentation tendencies within Japanese press using social constructivism theory and discourse analysis to evaluate how the Japanese media constructs the North Korean image. The objectives were: 1) to assess the role of the press in constructing North Korea's image; 2) to explore the presentation of North Korea in the Japanese press; 3) to examine the trends of reported issues related to North Korea; 4) to study, in accordance with the principles of discourse analysis, how cultural and political messages about North Korea are formed in Japan; 5) to analyze and compare the cultural and political messages sent by the chosen newspapers; 6) to evaluate the relationship between social constructivism theory and discourse analysis in the Japanese context. The Methods used were analysis of sources and literature. Newspaper articles were researched according to the principles of discourse analysis. This Bachelor's thesis consists of an introduction, three parts and conclusions. The first part examines social constructivism and the historical as well as cultural circumstances that led to the significant influence of newspapers in Japan. The second part presents the research, summarizes and interprets the results based on the principles of discourse analysis. The results are then used to examine November events in the third part.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106915
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
Aistė_Marija_Daubaraitė_bd.pdf2.34 MBAdobe PDF   Until 2025-06-17View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.