Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106902
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Lamauskaitė, Živilė
Supervisor: Gustaitienė, Asta
Title: Skandinavų vaikų literatūros panaudojimas 1990-2020 m. pirmų-aštuntų klasių lietuvių literatūros vadovėliuose ir programose
Other Title: Scandinavian children’s literature in Lithuanian literature curriculum and textbooks from 1st- 8th classes from 1990 to 2020
Extent: 50 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Kultūrinio konteksto adaptacija;Cultural context adaptation;Lietuvių literatūros vadovėlis;Textbook of Lithuanian literature;Skandinavijos vaikų literatūra;Scandinavian children's literature;Švietimo programos;Educational programs;Ugdymo programos;Curriculum;Vertimai;Translations;Vertybinės nuostatos;Values;Vertėjai;Translators
Abstract: Nuo 1990 metų, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Švietimo ir mokslo Ministerija bei daugelis pedagogų, specialistų sudarinėjo, taisė, pildė, koregavo mokymo programas. Pagal jas, daugybė vadovėlių sudarinėtojų vaikams atrinkinėjo įdomius, smagius, pamokančius kūrinius. Vieni jų – skandinavų rašytojų, Hanso Kristiano Anderseno, Selmos Lagerliof, Astridos Lindgren ir Tuvės Janson, kūriniai. Šiame darbe nagrinėjama minėtų autorių sėkmės istorijos, pripažinimai pasaulyje, jų kūrinių vertimai į kitas užsienio kalbas. Nagrinėjama, kaip ir kokie lietuvių vertėjai pristatė skandinavų kūrinius lietuviams. Taip pat analizuojama, kaip keitėsi švietimo programos, kokie kūriniai buvo panaudoti lietuvių literatūros vadovėliuose (vykdoma išsami jų analizė) ir aiškinama kokią naudą jie suteikia mokiniams. Tyrimo objektas: H. K. Anderseno, A. Lindgren, S. Lagerliof ir T. Janson kūrinių panaudojimas lietuvių literatūros vadovėliuose. Tikslas: ištirti H. K. Anderseno, A. Lindgren, S. Lagerliof ir T. Janson literatūrinių kūrinių panaudojimą pirmų-aštuntų klasių lietuvių kalbos literatūros vadovėliuose. Tyrimo uždaviniai: 1) Aptarti Anderseno, Lindgren, Lagerliof ir Janson kūrybos svarbą Danijoje, Švedijoje, Suomijoje ir Lietuvoje; 2) Išanalizuoti H. K. Anderseno, S. Lagerliof, A. Lindgren ir T. Janson kūrinius, jų svarbą, vertimus į lietuvių kalbą, ištirti, kurie kūriniai buvo įtraukti į pradinių klasių ir 5-8 klasių lietuvių kalbos vadovėlius; 3) Aptarti pirmų-aštuntų klasių programas ir vadovėlius nuo 1990-2020 metų. Tyrimo metu taikyti metodai: mokslinės literatūros atranka ir analizė, analitinis metodas, interpretacinis metodas, kiekybinio tyrimo analizė. Išvados: Vertimai Lietuvoje iš skandinavų į lietuvių kalbą (versta daugiausiai ne iš originalo kalbos) prasidėjo dvidešimto amžiaus viduryje. Žymiausi vertėjai - Juozas Miliauskas-Miglovara , Juozas Balčikonis, Teresė Ališkevičienė, Eugenija Stravinskienė. Lietuvos švietimo programos keistos 1992, 2002-2003, 2008, 2013-2014, 2014-2015 ir 2016 metais. Daugiausiai ištraukų vadovėliuose, iš nagrinėjamų autorių, buvo rasta Astridos Lindgren kūrinių. Lindren dažniausiai naudojamas kūrinys - ,,Mes Varnų saloje“, Anderseno - ,,Bjaurusis ančiukas“, Janson ,,Burtininko skrybėlė“, Lagerliof - ,,Stebuklingosios Nilso kelionės“. Šie kūriniai yra naudingi moksleiviams, nes perduoda įvairias pamokas, kalba apie šeimos, draugų vertybes, pagarbą kitam.
Since 1990, when Lithuania regained its independence, the Ministry of Education and Science and many pedagogues and specialists have been compiling, correcting, supplementing and adjusting curricula. According to them, many textbook compilers selected interesting, fun, instructive works for children. Some of them are works by Scandinavian writers, Hans Christian Andersen, Selma Lagerlöf and Astrid Lindgren, Tove Jansson. This document examines the success stories of the mentioned authors, their recognition in the world, their writings translation into other foreign languages. It is examined how and which Lithuanian translators presented Scandinavian writings to Lithuanians. It also analyzes how educational programs have changed, which writings have been used in Lithuanian literature textbooks (a detailed analysis is being carried out) and what benefits they provide to students. Object: the use of the works of H. K. Andersen, A. Lindgren, S. Lagerlöf and T. Jansson in textbooks of Lithuanian literature. Aim: to investigate the use of literary writings by H. K. Andersen, A. Lindgren, S. Lagerlöf and T. Jansson in first-eighth grade Lithuanian language textbooks. Objectives: 1) To discuss the importance of the writings of Andersen, Lindgren, Lagerlöf and Jansson in Denmark, Sweden, Finland and Lithuania; 2) To analyze the works of H. K. Andersen, S. Lagerlöf, A. Lindgren and T. Jansson, their importance, translations into Lithuanian, to investigate which writings were included in the Lithuanian language textbooks for primary and fifth-eighth classes; 3) To discuss first-eighth grade programs and textbooks from 1990-2020. Methods: selection and analysis of scientific literature, analytical method, interpretive method, analysis of quantitative research. Conclusions: Translations from Scandinavian into Lithuanian (translated mostly not from the original language) began in the middle of the twentieth century in Lithuania. The most famous translators are Juozas Miliauskas-Miglovara, Juozas Balčikonis, Teresė Ališkevičienė, Eugenija Stravinskienė. Lithuanian education programs were changed in 1992, 2002-2003, 2008, 2013-2014, 2014-2015 and 2016. Most of the excerpts from the textbooks, from the authors in question, were works of Astrid Lindgren. Lindren's most commonly used work is “Seacrow Island", Andersen's “The Ugly Duckling", Janson's “The Wizard's Hat", Lagerlöf’s “The Wonderful Adventures of Nils ". These writings are useful for students because they convey various lessons, talk about values of family, friendships, respect for others.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106902
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
Živilė_Lamauskaitė_bd.pdf596.4 kBAdobe PDF   Until 2025-06-25View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

29
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.