Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106900
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPetkevičiūtė, Nijolė-
dc.contributor.authorGaulė, Gintarė-
dc.date.accessioned2020-06-05T19:33:39Z-
dc.date.available2020-06-05T19:33:39Z-
dc.date.issued2020-06-16-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/106900-
dc.description.abstractŠiame amžiuje verslo aplinkoje išryškėjo būtinybė palaikyti nuolatinį inovacijų kūrimo ir diegimo procesą. Visgi ne visos įmonės, net ir suprasdamos inovacijų svarbą, sugeba būti inovatyvios. Atsakymų, kodėl ne visos įmonės geba vystyti nuolatinį inovacijų procesą, pradėta ieškoti organizacinės kultūros tyrimuose, tačiau vis dar stokojama supratimo, kokia organizacinė kultūra palaiko permanentinį inovacijų procesą. Darbo objektas: inovacijoms palanki organizacinė kultūra. Darbo tikslas: atlikti mokslinės literatūros analizę apie inovacijoms palankią organizacinę kultūrą; išanalizuoti AB „Pieno žvaigždės“ inovacinės kultūros bruožų raišką; nustatyti problemines sritis ir pateikti rekomendacijas. Uždaviniai: 1) teoriniu aspektu išanalizuoti inovacinės kultūros sampratą ir bruožus; 2) identifikuoti galimus inovacijoms palankios organizacinės kultūros formavimo barjerus; 3) parengti tyrimo metodiką ir įvertinti AB „Pieno žvaigždės“ organizacinės kultūros palankumą inovacijoms; 4) apibendrinti tyrimo rezultatus, nustatyti problemines sritis ir pateikti rekomendacijas. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa, statistinė analizė. Rezultatai ir išvados. Atlikta mokslinės literatūros analizė parodė, kad organizacinė kultūra turi reikšmingą įtaką inovacinės veiklos intensyvumui ir kokybei. Viso išskirti tokie inovacijoms palankios organizacinės kultūros bruožai – rizikos ir neapibrėžtumo toleravimas, komandinis darbas, orientacija į rinką ir visuomenę, kūrybiškumas, pozityvi emocinė aplinka, žinių valdymas. Tyrimas apie organizacinės kultūros palankumą inovacijoms buvo atliktas AB „Pieno žvaigždės“. Tyrime dalyvavo 144 AB „Pieno žvaigždės“ darbuotojai. Tyrimu siekta išsiaiškinti darbuotojų požiūris į įmonės organizacinę kultūrą ir jos palankumą inovaciniam procesui. Atlikus tyrimą nustatyta, kad AB „Pieno žvaigždės“ darbuotojai pozityviai vertina įmonės organizacinę kultūrą, domisi inovacijomis, tačiau tik nedidelė dalis darbuotojų permanentiškai dalyvauja inovaciniame procese. Darbuotojų dalyvavimą siūlant inovatyvias idėjas dažniausiai riboja laiko stoka, abejonės dėl savo idėjos, baimė suklysti ir žinių bei gebėjimų stoka. Prasčiausiai vertinami inovacijos palankios organizacinės kultūros bruožai – rizikos ir klaidų toleravimas bei darbuotojų autonomija. Todėl įmonei siūloma stiprinti kultūrą orientuotą į bandymus, o ne sėkmę, taip pat diegti anonimiško idėjų teikimo sistemą, skatinti komandinės inovacinės veiklos pastangas, užtikrinti daugiau inovacijų kūrimui reikalingų mokymų, numatyti inovacijų proceso rėmimo biudžetą ir suteikti darbuotojams daugiau autonomijos.lt
dc.description.abstractIn this century, the business environment has highlighted the need to support continuous innovation and introduction process. However, not all companies, even realizing the importance of innovation, are able to be innovative. Answers as to why not all companies are able to develop a continuous process of innovation have begun to look for organizational culture in research, but there is still a lack of understanding of what organizational culture supports a permanent process of innovation. Subject of the work: innovation-friendly organizational culture. The objective of the work: to perform an analysis of scientific literature on innovation-friendly organizational culture; to analyze the expression of the features of the innovative culture of AB Pieno Žvaigždės; to determine problem areas and make recommendations. Tasks: 1. To analyze the concept and features of innovative culture from the theoretical point of view. 2. To identify possible barriers to the formation of an innovation-friendly organizational culture. 3. To prepare the research methodology and evaluate the organizational culture of AB Pieno Žvaigždės. 4. Summarize the results of the research, identify problem areas and make recommendations. Research methods: analysis of scientific literature, questionnaire survey, statistical analysis. Results and conclusions. First of all, while analysing the theoretical part I concluded that organizational culture has a significant influence on the intensity and quality of innovative activities. The following features of an innovation-friendly organizational culture are distinguished - tolerance of risk and uncertainty, teamwork, market and society orientation, creativity, positive emotional environment, knowledge management. Results and conclusions. During the investigation, 144 employees of Pieno Žvaigždės AB were interviewed. Their attitude towards the organizational culture of the company and its support for the innovation process was clarified. The research revealed how the employees of Pieno Žvaigždės AB evaluate the companies positively organizational culture, interested in innovation, but only a small proportion of employees permanently involved in the innovation process. Employee involvement in proposing innovative ideas is mostly limited by lack of time, doubt about one’s idea, fear of making mistakes, and lack of knowledge and skills. Worst of all the features of an innovation - friendly organizational culture were risk and error tolerance, and employee autonomy. It is therefore proposed for the company to strengthen a culture focused on experimentation rather than success, as well as 4 the introduction of an anonymous system of ideas, the promotion of team innovation efforts, to provide more training necessary for the creation of innovations, to provide support for the innovation process budget and give staff more autonomy.en
dc.description.sponsorshipEkonomikos ir vadybos fakultetaslt
dc.description.sponsorshipVadybos katedralt
dc.format.extent55 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas laisvai prieinamas internete / Free access-
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectInovacijoslt
dc.subjectInovacinė kultūralt
dc.subjectKūrybiškumaslt
dc.subjectOrganizacinė kultūralt
dc.subjectInnovationen
dc.subjectCulture of innovationen
dc.subjectCreativityen
dc.subjectOrganizational cultureen
dc.subject.otherEkonomika / Economics (S004)lt
dc.titleAB „Pieno žvaigždės“ organizacinės kultūros palankumo inovacijoms analizėlt
dc.title.alternativeAnalysis of organizational culture favorability for innovations to UAB ”Pieno žvaiždės”lt
dc.typebachelor thesislt
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptVadybos katedra-
Appears in Collections:2020 m. (EVF bak.)
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

153
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

167
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons