Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106886
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filosofija / Philosophy (H001)
Author(s): Zukienė, Irma
Supervisor: Mažeikis, Gintautas
Title: Naujosios imperinės galios technologijos (M. Hardtas ir A. Negri)
Other Title: The new imperial power technologies (M. Hardt and A. Negri)
Extent: 76 p.
Date: 9-Jun-2020
Keywords: Biopolitika;Biopolitics;Daugybė;Galia;Imperija;Pasipriešinimas;Suverenitetas;Tinklinė galia;Multitude;Power;Empire;Resistance;Sovereignty;Network power
Abstract: Dabartinis spartus tarptautinių kapitalo srautų augimas, greitas informacijos, technologijų ir žinių plitimas, taip pat šalių tarpusavio priklausomybė inspiruoja nacionalinio suvereniteto transformaciją ir globalios tarptautinės politinės – ekonominės valdymo sistemos formavimosi būtinybę, kuri gebėtų veiksmingai funkcionuoti. Šiame kontekste filosofijos ir politologijos akiratyje Imperijos konceptas vėl atgyja ne vien kaip politinė valstybės terminologija, bet ir kaip besiformuojanti specifinė tarptautinės politinės organizacijos forma globalaus dominavimo lygmenyje. Šiuolaikinės galios konfigūracijose vyksta valdymo sistemos decentralizacija, ji plečiasi erdvėje ir vis labiau įgyja tinklinės galios formą, kuri aprėpia kiekvieną socialinio gyvenimo aspektą. Lanksčios struktūros ir institucinis bendradarbiavimas siekia pajungti savo valiai subjektų veiklumą, jį išnaudoti, reguliuoti ir kontroliuoti. Dinamiškoje sąveikoje tarp pajungiančios galios ir eksploatuojamų subjektų iškyla determinuojanti daugybės galia. Ši produktyvi jėga palaiko Imperiją ir tuo pačiu metu siekia ją sunaikinti. Kovoje su išnaudojimo ir priespaudos jėgomis pasipriešinimas taip pat įgyja naujas, modernias formas. Pagrindinis šio darbo tikslas - išnagrinėti imperinės galios technologijas remiantis M. Hardto ir A. Negri Imperijos analize, šio veikalo filosofiniais kontekstais ir komentarais. Taip pat nagrinėjama galios transformacijų problema, vykstanti šiuolaikinės galios konfigūracijose, globalizacijos procesų įtakoje. Aptariamos M. Hardto ir A. Negri Imperijos, kaip politinio darinio implikacijos imperiologijos kontekste: formavimosi, funkcionavimo ir geopolitinių siekių prasme. Apžvelgiant vykstančias suverenumo transformacijas, siekiama atskleisti imperinio suverenumo sampratą. Imperijos galios modelis analizuojamas apžvelgiant M. Foucault, G. Deleuze'o ir F. Guattari bei G. Agambeno filosofines galios koncepcijas. Imperijos, kaip šiuolaikinės galios technologijų lauke plačiau aptariama imperinė - tinklinė galia bei biopolitikos ir biogalios sampratų plėtojimas. Taip pat bandoma atskleisti, kaip daugybė priešinasi Imperijos eksploataciniams veiksmams.
The current rapid growth of international capital flows, the rapid spread of information, technologies and knowledge, as well as the interdependence of countries, inspire the transformation of national sovereignty and the necessity for a global system of international political and economic governance that is capable of functioning effectively. In this context, in the horizon of philosophy and political science, the concept of the Empire is revived not only as the political terminology of the state but also as an emerging specific form of international political organization at the level of global domination. In modern power configurations, the system of control is being decentralized, it expands in space and increasingly obtains a form of the network power that includes every aspect of social life. Flexible structures and institutional cooperation seek to subordinate, exploit, regulate and control the activities of entities. In the dynamic interaction between the connecting power and the operated entities, a determining power of the multitude emerges. This productive force supports the Empire and at the same time seeks to destroy it. In the fight against the forces of exploitation and oppression, resistance is also taking new, modern forms. The main aim of this work is to analyse the technologies of imperial power based on M. Hardt and A. Negri’s Empire analysis, the philosophical contexts and comments of that text. The problem of power transformations taking place in modern power configurations under the influence of globalization processes is also analysed. The implications of M. Hardt and A. Negri's Empire as a political entity in the context of imperiology are discussed: in the sense of formation, functioning and geopolitical aspirations. An overview of the ongoing transformations of sovereignty seeks to reveal the concept of imperial sovereignty. The model of imperial power is analyzed by reviewing the philosophical concepts of power by M. Foucault, G. Deleuze, F. Guattari, and G. Agamben. In the field of technologies of the empire as a modern power, imperial – network power and the development of biopolitics and biopower concepts are discussed in more detail. Attempts are also made to reveal how the multitude resists the exploitation of the Empire.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106886
Appears in Collections:2020 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
zukiene_irma_md.pdf849.94 kBAdobe PDF   Until 2025-06-09View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.