Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106871
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Lobačevskė, Diana
Supervisor: Radžiukynas, Darius
Title: Didelio meistriškumo ilgųjų nuotolių bėgikės rengimas ir rezultatų kaita
Other Title: The training of high performance long distance runner and change of results
Extent: 47 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Bėgikų rengimas;Runner training;Fizinis parengtumas;Physical fitness;Rezultatas;Result
Abstract: Lietuvos ilgųjų nuotolių bėgikai ypač paskutiniais metais pradėjo rodyti gerus rezultatus maratono distancijoje. Manau, kad bėgikų rengimas yra aktuali problema. Sportininkų rengimas yra labai aktualus sportininkams, treneriams, mokytojams, studentams. Tyrimo subjektas: didelio meistriškumo ilgųjų nuotolių bėgikė V. Ž. Tyrimo objektas: didelio meistriškumo ilgųjų nuotolių bėgikės fizinis rengimas ir sportiniai rezultatai. Tyrimo tikslas: nustatyti didelio meistriškumo ilgųjų nuotolių bėgikės V. Ž. fizinio rengimo ypatumus ir sportinių rezultatų kaitą. Tyrimo uždaviniai: išanalizuoti ilgųjų nuotolių bėgikių treniruočių makrociklą. Nustatyti ilgųjų nuotolių bėgikės V. Ž. Fizinio ir funkcinio parengtumo rodiklių kaitą. Atlikti bėgikių varžybų rezultatų analizę. Bakalauro darbe buvo taikomi šie tyrimų metodai: literatūros šaltinių analizė. Dokumentų analizė (užrašų, varžybų protokolų). Testavimas. Literatūros šaltinių analizė padėjo nustatyti ir įvertinti treniruočių proceso turinį, išanalizuoti bėgikų metinį rengimo ciklą, išsiaiškinti veiksmingiausią treniruočių struktūrą, išsiaiškinti kokį poveikį organizmui daro treniruotės aukštikalnių sąlygomis. Pagal užrašų duomenis buvo nustatyti V. Ž. bėgikės mikrociklų treniruočių krūviai. Varžybų protokolų analizė padėjo geriau pažvelgti rezultatų kaitą. Ši bėgikė pasirinkta todėl, kad paskutiniais metais nuolat dalyvauja aukšto rango varžybose: Olimpiada, Universiada, Europos čempionatas, Pasaulio čempionatas, dažnai rodo aukštus rezultatus varžybose, yra Lietuvos rinktinės narė. Išanalizavus treniruočių makrociklo krūvį nustatyta, kad sportininkė daugiausia treniruočių atlikdavo aerobinėje zonoje. Aerobinės galios padeda ilgą laiką startuoti varžybose, taip pat prailgina sportinės formos palaikymo trukmę, todėl manau, kad treniruočių kryptis yra teisinga. Nustatyti fiziniai rodikliai per makrociklą kito ženkliai. Kraujotakos ir kvėpavimo sistemos funkcinis pajėgumas (RI) visais tyrimo etapais progresavo nuo 0,0 iki -2,4. Anaerobinės apykaitos slenksčio testo rezultatai irgi gerėjo, nes bėgimo greitis didėjo. 2017 ir 2018 metais V. Ž. dalyvavo įvairaus rango varžybose, tačiau svarbiausiose Pasaulio ir Europos čempionatuose neparodė gerų rezultatų. Lyginant D. L. su V. Ž. varžybų rezultatais skirtumas yra akivaizdus, apie 10 min. Manau, kad čia įtakos turėjo žymiai didesnis atliktas darbas aerobinėje zonoje, D. L. turėjo stabilesnius varžybų rezultatus, skirtumai buvo nedideli, todėl nuolat galėjo pretenduoti į aukštas vietas.
Lithuanian long-distance runners have started to show good results in the marathon distance, especially in recent years. I think runner training is a pressing issue. Athlete training is very relevant for athletes, coaches, teachers, students. Research subject: high-skill long-distance runner V. Ž. The object of research: physical training and athletic results of a high-skill long-distance runner. The aim of the research: to determine the high skill of long distance runners V. Ž. peculiarities of physical training and changes in sports results. Objectives of the research: to analyze the macrocycle of training of long-distance runners. Identify long-distance runner V. Ž. changes in physical fitness indicators. To analyze the results of runners' competitions. The following research methods were used in the bachelor's work: analysis of literature sources. Document analysis (notes, competition protocols). Testing. The analysis of literature sources helped to determine and evaluate the content of the training process, to analyze the annual training cycle of runners, to find out the most effective training structure, to find out the impact of training on high altitude conditions. According to the data of the records, V. Ž. runner microcycle training loads. The analysis of the competition protocols helped to get a better look at the change in the results. This runner was chosen because he has been regularly participating in high-ranking competitions in recent years: Olympics, Universiade, European Championships, World Championships, often shows high results in competitions, is a member of the Lithuanian national team. After analyzing the macrocycle load of the training, it was found that the athlete performed most of the training in the aerobic zone. Aerobic power helps to start competitions for a long time, as well as prolongs the duration of maintaining a sports form, so I think the direction of training is the right one. The established physical indicators changed significantly during the macrocycle. Circulatory and respiratory functional capacity (RI) progressed from 0.0 to -2.4 at all stages of the study. The results of the anaerobic metabolism threshold test also improved as the running speed increased. In 2017 and 2018, V. Ž. participated in competitions of various ranks, but did not show good results in the most important World and European Championships. Comparing D. L. with V. Ž. the difference in the results of the competition is obvious, about 10 min. I think it was influenced by the much more work done in the aerobic zone, D. L. had more stable competition results, the differences were small, so he could constantly claim high places.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106871
Appears in Collections:2020 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
diana_lobacevske_bd.pdf722.48 kBAdobe PDF   Until 2025-06-16View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

55
checked on May 1, 2021

Download(s)

15
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons