Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106868
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Samukaitė, Odeta
Supervisor: Kazlauskienė, Vilma
Title: Nasdaq OMX Baltic listinguojamų maisto ir gėrimų pramonės įmonių turto panaudojimo efektyvumo poveikis akcijų rinkos kainai
Other Title: Nasdaq OMX Baltic listed food and beverage industry companies assets utilization efficiency impact on share market price
Extent: 53 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Akcijos;Efektyvumas;Įmonės;Maisto ir gėrimų pramonė;Poveikis;Stock;Efficiency;Companies;Food and beverage industry;Impact
Abstract: Šio darbo tikslas - įvertinti Nasdaq OMX Baltic listinguojamų maisto ir gėrimų pramonės įmonių turto panaudojimo efektyvumo poveikį jų akcijų rinkos kainai. Tyrimo objektas - Nasdaq OMX Baltic listinguojamų maisto ir gėrimų pramonės įmonių turto panaudojimo efektyvumo poveikis jų akcijų rinkos kainai. Tyrimo problema: Koks turto panaudojimo efektyvumo poveikis Nasdaq OMX Baltic listinguojamų maisto ir gėrimų pramonės įmonių akcijų rinkos kainai? Tyrimui atlikti naudota mokslinių straipsnių analizė, grafinė analizė, lyginamoji analizė, vertikalioji, horizontalioji ir santykinių finansinių ataskaitų analizė, statistinių duomenų analizė. Tyrimo imtis - Nasdaq OMX Baltic maisto ir gėrimų pramonės įmonės. Pirmojoje dalyje bus analizuojama turto panaudojimo efektyvumo poveikio įmonių akcijų rinkos kainai teoriniai aspektai, apžvelgiami ankstesni tyrimai. Antroje dalyje pateikiama tyrimo metodika: pristatomos įmonės, tikslas, nuoseklumas, analizės metodai, imtis, tiriamasis laikotarpis, tyrime naudojami rodikliai. Galiausiai tiriamas maisto ir gėrimų pramonės turto panaudojimo efektyvumas. Apskaičiuojami turto pelningumo, apyvartumo rodikliai, kurie padeda atlikti analizę. Toliau tiriamas įmonių turto panaudojimo efektyvumo poveikis akcijų rinkos kainai. Rezultatai lyginami su ankstesnių tyrimų rezultatais, pateikiamos išvados, rekomendacijos. Rezultatuose matyti, kad akcijų rinkos kainos yra mažai svyruojančios įmonėse, kurių turto panaudojimo efektyvumo rodikliai yra stabilūs ar didesni analizuojamu laikotarpiu. Didžiausios akcijų rinkos kainos AS ,,Linda Nektar“ ir AS ,,Siguldas ciltslietu un maksligas apseklošanas stacija“, AS ,,Latvijas Balzams“, AB ,,Rokiškio sūris“ ir AB ,,Vilkyškių pieninė“. Atliekant tyrimą pastebėta, kad analizuojant turto panaudojimo efektyvumą, didžiausią reikšmę akcijų rinkos kainai turėjo turto pelningumo, turto apyvartumo, ilgalaikio turto apyvartumo ir pirkėjų įsiskolinimo apyvartumo rodikliai. Kiekvienos įmonės rodikliuose aiškiai matosi, kad didesnis turto pelningumas garantuoja didesnes akcijų rinkos kainas. Būtent šių įmonių turto pelningumo rodikliai buvo didžiausi taip pat kaip ir kaina. Dar matoma, kad pirkėjų įsiskolinimo apyvartumo didėjimas lemia mažesnes akcijų rinkos kainas, o esant didesniam turto apyvartumui kaina didėja. Akcijų rinkos kaina taip pat veikia ir ilgalaikio turto apyvartumas, didesnė ir stabilesnė šio rodiklio reikšmė sąlygoja didesnę kainą. Tarp kitų rodiklių ypatingas ryšys nepastebimas.
The aim of this study is to evaluate Nasdaq OMX Baltic listed food and beverage industry companies assets utilization efficiency impact on share market price. The object of the research - Nasdaq OMX Baltic listed food and beverage industry companies assets utilization efficiency impact on share market price. Job Problem: what is the impact of asset utilization efficiency on the market price of shares of Nasdaq OMX Baltic listed food and beverage companies. The research was performed using useful sample analysis, graphical analysis, comparative analysis, vertical, horizontal and relative financial statement analysis, comparative analysis of statistical data. The sample selected for the study is Nasdaq OMX Baltic listed food and beverage industry companies. In the first part discusses theoretical issues of the effect of asset utilization efficiency on the shares market price. Moreover, previous researches which analyzed the effectiveness of asset utilization and impact of various factors on stock market price will be reviewed. The second part is provide the methodology of this research: overview of companies, the purpose, method, sample, period, and indicators formulas. Finally, the effectiveness of asset utilization at Nasdaq OMX Baltic food and beverage industry will be examined. Indicators that help analyse asset utilization effectiveness will be calculated. Lastly, the impact of asset utilization effectiveness on stock market price will be discussed, obtained results will be compared with previous researches, conclusions and recommendations will also be provided. The results show that the stock market prices of companies fluctuate little in companies whose asset utilization efficiency indicators are stable and higher in 2013-2019. The highest stock market prices are in AS ,,Linda Nektar”, AS ,,Siguldas ciltsugu un maksligas apseklošanas stacija”, AS ,,Latvijas Balzams”, AB ,,Rokiškio sūris” and AB ,,Vilkyškių pieninė”. There is a tendency that higher return on assets guarantees higher stock market prices. It was the return on assets of these companies that were the highest, as was the stock market price. It has also been observed that an increase in the turnover of trade receivables leads to lower stock market prices, and with higher asset turnover, the stock market price increases. The stock market price is also affected by the turnover of fixed assets, a higher and more stable value of this indicator leads to a higher price. Among other indicators, no special relationship is observed.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106868
Appears in Collections:2020 m. (EVF bak.)

Files in This Item:
odeta_samukaite_bd.pdf1.43 MBAdobe PDF   Until 2025-06-17View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.