Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106860
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Tverijonas, Ignas
Supervisor: Senvaitytė, Dalia
Title: Skandinavų mitologijos vaizdavimas kompiuteriniuose žaidimuose
Other Title: Portrayal of Norse mythology in video games
Extent: 37 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Kompiuteriniai žaidimai;Video games;Kompiuterinių žaidimų konsolės;Video game consoles;Skandinavų dievai;Norse gods;Skandinavų mitologija;Norse mythology;Vikingai;Vikings
Abstract: Domėjimasis kompiuteriniais žaidimais skandinavų mitologijos tema pastaruoju metu yra vis didėjantis. Jiems įtakos daro populiariosios kultūros, susijusios su Skandinavija, augimas. Skandinavų mitologijos populiarumas pastebimas įvairiose srityse. Skandinavų mitologijos elementai kompiuteriniuose žaidimuose ne išimtis. Skandinavų mitologijos pasakojimai apie vikingus, dievus, jų pasaulius sutinkami vis dažniau kompiuteriniuose žaidimuose. Šio darbo objektas – kompiuteriniai žaidimai, kuriuose vaizduojama skandinavų mitologija. Darbo tikslas – aptarti žaidimus, susijusius su skandinavų mitologija, ir išanalizuoti, kokie skandinavų mitologijos elementai sutinkami kompiuteriniuose žaidimuose. Aptarti kompiuterinių žaidimų istoriją ir raidą. Palyginti kokį skandinavų mitologijos vaizdą tyrėjai perteikia literatūroje ir kompiuteriniuose žaidimuose, išskirti panašumus ir skirtumus. Išanalizuoti, kokią įtaką daro skandinavų mitologija kompiuteriniams žaidimams. Rašant šį darbą naudotasi aprašomuoju metodu, žaidimų turinio aprašymu, lyginamuoju metodu. Darbe aprašomas žaidimų turinys, žaidime esantys skandinavų mitologijos elementai. Moksliniai literatūros darbai apie skandinavų mitologiją lyginami su žaidimais, kuriuose yra skandinavų mitologijos elementų. Analizuoti XXI a. literatūros šaltiniai, darbuose apie skandinavų mitologiją tyrėjai remiasi islandų sagomis. Apibendrinus paaiškėjo, jog dažniausiai žaidimuose vaizduojami skandinavų mitologijos elementai yra vikingai, dievai ir jų pasauliai. Skandinavų mitologijos panašumų literatūroje ir kompiuteriniuose žaidimuose yra gana daug. Tiksliausiai vaizduojami kompiuteriniuose žaidimuose yra dievų pasauliai. Tačiau kartais žaidimų kūrėjai modifikuoja mitologiją pagal save bei pakeičia kai kuriuose skandinavų mitologijos elementus, tokius kaip mitologinių būtybių išvaizda bei charakteriai.
The interest of video games based on Norse mythology is increasing nowadays. They get influenced by the growth of the popular culture which has Scandinavia in it. Increasing popularity of Norse mythology is noticeable in all kind of spheres. Norse mythology elements in video games is no exception. Norse mythology tales about Vikings, gods and their worlds are seen more and more in video games. The object of this work – video games, which have portrayal of Norse mythology. Purpose of this work - discuss games based on Norse mythology and analyze what Norse mythology elements are in video games. Discuss video games history and development. Compare how Norse mythology is portrayed in literature and in video games, point out similarities and differences. Analyze what influence Norse mythology has on video games. In this work was used describing method, games content description, comparing method. Video games content was described, Norse mythology elements in them. Literature works about Norse mythology were compared with video games which have Norse mythology elements. Analyzed XXI literature sources, in the works about Norse mythology authors mainly used Iceland sagas. In conclusion, most often portrayed Norse mythology elements are Vikings, gods and their worlds. There are quite a lot Norse mythology similarities in literature and video games. Most precisely portrayed in video games are god worlds. But sometimes video game developers change mythology according to themselves, such as mythological creature appearance and behavior.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106860
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
ignas_tverijonas_bd.pdf391.06 kBAdobe PDF   Until 2025-06-16View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

64
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.