Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106828
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Rusovičius, Karolis
Supervisor: Marcinkevičiūtė, Lina
Title: Sandėliavimo procesų tobulinimas "X" įmonės pavyzdžiu
Other Title: Improving warehousing processes on the example of company X
Extent: 53 p.
Date: 15-Jun-2020
Keywords: Sandėliavimas;Warehousing;Sandėlio valdymas;Warehouse management;Sandėliavimo procesai;Warehousing processes;Sandėlio procesų tobulinimas;Warehousing process improvement.
Abstract: Darbo tikslas - Išanalizavus sandėliavimą teoriniu aspektu, atlikus kiekybinį bei kokybinį tyrimus apie „X“ įmonės sandėliavimą ir sandėliavimo procesus, pateikti procesų tobulinimo pasiūlymus. Darbo uždaviniai: • Apibrėžti sandėliavimo procesus teoriniu aspektu; • Atlikti „X“ įmonės sandėliavimo procesų tyrimą bei analizę; • Pateikti „X“ įmonės sandėliavimo procesų tobulinimo pasiūlymus. Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė, kitų informacijos šaltinių analizė, organizacijos duomenų analizė, kiekybinis tyrimas – apklausa, kokybinis tyrimas – giluminis interviu, gautų rezultatų analizė, grafinis vaizdavimo būdas. Darbo rezultatai: Pirmojoje darbo dalyje analizuojamos sandėliavimo strategijų pasirinkimo problemos ir klaidų mažinimas sandėliavimo procese. Taip pat tiriamas užsakymų surinkimo procesas. Antrojoje darbo dalyje atlikta „X“ įmonės sandėlio veiklos analizė vadovaujantis kokybinio tyrimo - giluminio interviu ir kiekybinio tyrimo- anketinės apklausos metodais. Nustatytos pagrindinės priežastys, dėl kurių kyla problemos bei analizuojami tyrimo rezultatai. Trečiojoje darbo dalyje pateikiami sandėliavimoo procesų tobulinimo pasiūlymai, kurie padėtų išspręsti tokias problemas kaip: didelė darbuotojų kaita, darbuotojų kvalifikacijos trūkumas, technika panaudojimo lankstumo trūkumas ir kitos.
Research object - "X" company warehousing and warehousing processes. Research aim - to provide suggestions for process improvement after analyzing warehousing from a theoretical point of view, conducting quantitative and qualitative research on X warehousing and warehousing processes. Objectives: • Define warehousing processes in a theoretical aspect; • Carry out research and analysis of company X's warehousing processes; • Submit suggestions for improving Company X's warehousing processes. Research methods: analysis of scientific literature, analysis of other sources of information, analysis of organizational data, quantitative research - survey, qualitative research - in-depth interview, analysis of the obtained results, graphical representation. Research results: The first part of the work analyzes the problems of choosing storage strategies and reducing errors in the storage process. The order collection process is also investigated. In the second part of the work, the analysis of the warehouse of company X was performed in accordance with the methods of qualitative research - in-depth interview and quantitative research - questionnaire survey. The main reasons for the problems have been identified and the results of the study have been analyzed. The third part of the work presents suggestions for the improvement of warehousing processes, which would help to solve such problems as: high staff turnover, lack of staff qualifications, lack of flexibility in the use of equipment and others.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106828
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
karolis_rusovicius_md.pdf1.14 MBAdobe PDF   Until 2025-06-15View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

266
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

136
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.