Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106819
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBonda, Moreno-
dc.contributor.authorBieliauskaitė, Julija-
dc.date.accessioned2020-06-05T14:01:05Z-
dc.date.available2020-06-05T14:01:05Z-
dc.date.issued2020-06-19-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/106819-
dc.description.abstractŠio baigiamojo darbo tema yra tai, ką judėjimas „Le Sardine“ nurodo kaip savo socialinį ir apolitinį veikimą. Tiksliau, kritiškąja diskurso analize tiriama jų komunikacija Feisbuke prieš Covid-19 pandemiją. Kaip jau nurodoma pavadinime, ketinama analizuoti naują įvykį Italijos socialinėje ir politinėje diskusijoje: aptarti naujo judėjimo „Le Sardine“ (kurio formavimasis prasidėjo 2019 metų lapkričio 14 dieną) identitetą per komunikaciją Feisbuke. Visas dėmesys sutelkiamas į šį socialinį tinklą būtent dėl to, kad jis yra pagrindinė priemonė, kurioje skelbiama daugiausia judėjimo pranešimų. Reprezentatyviausias laikotarpis pristatyti „Le Sardine“ grupės veikimą yra iki Koronaviruso pandemijos pirma todėl, kad tada jos pasiekė vieną pagrindinių savo tikslų – neleisti Lega partijai laimėti regioninių rinkimų Emilijos-Romanijos regione 2020 metų sausio 26 dieną, o antra, nes virusas tapo visų socialinių ir politinių diskusijų centru ir pakeitė Feisbuko komunikacijos pobūdį, temas ir leksiką, kuri dėl to šiuo laikotarpiu nėra reprezentatyvi. Šio darbo įvade trumpai pristatomas darbas: tikslas, uždaviniai, metodai, jo struktūra. Paskui trumpai aprašomas „Le Sardine“ judėjimas ir jų apolitinio veikimo objektas Matteo Salvini. Analizės daliai ad hoc buvo paruoštas „Le Sardine“ Feisbuke publikuotų tekstų korpusas. Visas korpusas, rengimo kriterijai, principai, kad padarytų jį subalansuotą ir reprezentatyvų yra pateikti darbo įžangoje. Teorijai skirtoje dalyje aptariamas tinkamiausias korpuso analizės metodas: kritiškoji diskurso analizė. Antroje baigiamojo darbo dalyje šis metodas taikomas korpuso tyrimui. Pirmiausia atliekamas statistinis lingvistinių elementų, tokių kaip žodžių (token), laikų ir formų, įvardžių dažnumo, periodų ilgumo ir struktūros tyrimas. Vėliau nagrinėjami makrotekstiniai aspektai, tokie kaip storytelling, frame ir t.t. bei kognityviniai aspektai. Tada gauti duomenys lyginami su kitų tyrėjų gautais duomenimis, taikant tuos pačius metodus pagal profesiją dirbančių politikų kalboms (pvz., Matteo Renzi komunikacijai). Būtent šis lyginimas, paremtas statistiniais ir makrotekstiniais duomenimis, atrodytų, reiškia, kad „Le Sardine“ judėjimo komunikacijai būdingos formos ir būdai bei leksiniai pasirinkimai ir tipinis politinio diskurso posakis. Tai nepaisant tariamo judėjimo propaguojamo apolitiškumo.lt
dc.description.abstractRIASSUNTO IN ITALIANO Il tema di questa tesi di laurea (AZIONE SOCIALE E ANTI-POLITICA DE LE SARDINE: ANALISI CRITICA DEL DISCORSO NELLA COMUNICAZIONE VIA FACEBOOK PRIMA DELL’EMERGENZA COVID-19) è ciò che il movimento Le Sardine indica come propria azione sociale e anti-politica. Precisamente si studia, con il metodo dell’analisi critica del discorso, la loro comunicazione via Facebook prima dell’emergenza Covid-19. Come già viene indicato nel titolo, si intende analizzare un nuovo evento nel dibattito sociale e politico italiano: discutere l’identità del giovane movimento Le Sardine (la cui formazione è del 14 novembre del 2019 e ancora è in progresso) attraverso le forme della loro comunicazione su Facebook. L’interesse è concentrato su questo social network proprio perché è il mezzo primario con il quale viene pubblicata la maggior parte degli annunci del movimento. Il periodo più rappresentativo per l’azione del gruppo Le Sardine è quello prima della pandemia di Coronavirus primo, perché allora hanno raggiunto uno dei propri obiettivi principali: non permettere alla Lega di vincere le elezioni regionali in Emilia-Romagna il 26 gennaio del 2020. In secondo luogo, il periodo prima della pandemia è rilevante perché il virus è diventato il centro di ogni discussione sociale e politica e ha cambiato la natura, i temi e il lessico anche della comunicazione via Facebook che quindi non è, in questo periodo, rappresentativa. Nell’introduzione di questo elaborato viene brevemente introdotto il lavoro: lo scopo, gli obiettivi, i metodi, la sua struttura. Successivamente è brevemente descritto il movimento de Le Sardine e l’oggetto della sua azione apolitica o anti-politica: Matteo Salvini. Per la parte dell’analisi è stato preparato un corpus ad hoc dei testi de Le Sardine pubblicati su Facebook. L’intero corpus, i criteri di costruzione, i principi per renderlo bilanciato e rappresentativo sono riportati nell’introduzione dell’elaborato. Nella parte dedicata alla teoria si discute del metodo più adatto per l’analisi del corpus: l’analisi critica del discorso. Nella seconda parte della tesi questo metodo è applicato allo studio del corpus. Prima si fa un esame statistico degli elementi linguistici – token, tempi e modi verbali, frequenza di pronomi personali, pronomi e aggettivi possessivi, lunghezza e articolazione dei periodi. Poi si studiano gli aspetti macrotestuali e cognitivi come storytelling, frame ecc. I dati ottenuti sono quindi confrontati con quelli ottenuti da altri ricercatori applicando le stesse tecniche ai discorsi di politici di professione (ad es. alla comunicazione di Matteo Renzi). Proprio questo confronto, supportato dai dati statistici e macrotestuali, sembra indicare che la comunicazione del movimento Le Sardine sia caratterizzata dalle forme e dai modi, nonché dalle scelte lessicali e di espressione, tipica del discorso politico. Questo nonostante la pretesa apoliticità promossa dal movimento.it
dc.description.sponsorshipHumanitarinių mokslų fakultetaslt
dc.description.sponsorshipUžsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedralt
dc.format.extent67 p.-
dc.language.isoitit
dc.rightsETD darbas laisvai prieinamas internete / Free access-
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectJudėjimas "Sardinės"lt
dc.subjectSardines movementen
dc.subjectFacebooken
dc.subjectKomunikacijalt
dc.subjectCommunicationen
dc.subjectPolitikalt
dc.subjectPoliticsen
dc.subjectDiskursaslt
dc.subjectDiscourseen
dc.subject.otherFilologija / Philology (H004)-
dc.titleAzione sociale e anti-politica de Le Sardine: analisi critica del discorso nella comunicazione via Facebook prima dell’emergenza COVID-19it
dc.title.alternativeSocialinė ir apolitiška „Le Sardine“ pozicija: kritiškoji diskurso analizė Feisbuko komunikacijoje iki COVID-19 pandemijoslt
dc.typebachelor thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptUžsienio kalbų, lit. ir vert. s. katedra-
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

87
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

56
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons