Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106817
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Valušytė, Toma
Supervisor: Gustaitienė, Asta
Title: Gimtadienis klasikinėje XX a. pab.-XXI a. pr. Skandinavų vaikų literatūroje: Kristína Steinsdóttir, Ulfas Starkas ir Marija Gripė
Other Title: Birthday in the classic Scandinavian children's literature of the late 20th and early 21st centuries: Kristín Steinsdóttir, Ulf Stark and Maria Gripe.
Extent: 40 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Gimtadienis ir vaiko psichologija;Birthday and child psychology;Iniciacija;Initiatio;Gimtadienis – socializacijos priemonė;Birthday – a means of socialization;Skandinavijos vaikų literatūra;Scandinavian children's literature;Tradicijos ir šeimos tapatybės jausmas;Sense of tradition and family identity
Abstract: Gimimo diena grožinėje vaikų literatūroje dažnai aptinkamas kultūrinis reiškinys, atskleidžiantis daugybę, su vaiko/paauglio pasauliu susijusių dalykų. Taip pat jis išryškina santykius su šeima ir draugais. Šios šventės motyvas, grožinėje vaikų literatūroje, gali būti naudojamas, kaip ribinė perskyra tarp vaikystės ir paauglystės. Tačiau gimimo dienos šventė nėra sena tradicija. Skandinavijos šalis ji pasiekė kartu su Reformacija. Šiame darbe ši tema nagrinėjama klasikinėje XX a. pab. – XXI a. pr. Skandinavijos vaikų literatūroje. Tyrinėjami, švedų ir islandų rašytojų M. Gripės (Elvis Karlsonas ir Hugas ir Jozefina), U. Starko (Ištižėliai ir pramuštgalviai ir Sikstenas) ir K. Steinsdóttir (Angelas Vakarų rajone ir Spurgos ir karis), kūriniai. Šio darbo pagrindinis tikslas, nagrinėjant grožinę skandinavų vaikų ir paauglių literatūrą, išanalizuoti pasirinktų autorių kūryboje vaizduojamą gimimo dieną, jos svarbą personažui. Šio darbo pagrindinė tiriamoji dalis grindžiama – tikslinės atrankos, įdėmaus skaitymo, aprašomuoju, analizės ir lyginamuoju analizės, metodais. Teorinėje darbo dalyje remiamasi: Erika Ravnė Scott, Elizabeth H. Pleck, Sara Schoonmaker, Régine Sirota, darbais. Teorinė vaiko gimimo dienos analizė parodė, jog gimimo diena yra ypač svarbi vaiko ugdymo ir auklėjimo proceso dalis. Ji gali būti priežastimi susiburti šeimai ir leisti laiką kartu, tokiu būdu vaikas jaučia saugumo jausmą. Tai yra juntama ir grožinėje vaikų literatūroje. Išnagrinėjus pasirinktus kūrinius, išryškėjo keli skirtingi šeimų požiūriai į vaiko gimimo dieną. Vieni jų šią dieną skiria šeimai, gimtadienį švenčiantis vaikas yra centre, jam skiriamas visas dėmesys. Kiti akcentuoja vaišes, prabangius indus ir vaiko gimimo dieną bando prilyginti suaugusiojo gimimo dienai. Vaikai taip pat skirtingai mąsto apie gimimo dienos dovanas ir pačią gimimo dienos esmę. Vieniems tai gyvenimą keičiantis įvykis, kitiems galimybė užmegzti draugystę. Darbą sudaro keturios dalys. Pirmojoje dalyje kalbama apie istorinį gimimo dienos tradicijos atsiradimą Skandinavijos šalyse. Vaiko gimtadienio šventės svarbą jo auklėjimui ir ugdymui. Antrojoje dalyje pristatoma, kokią vietą kūrinyje autorius skiria gimimo dienai, kaip ją vaizduoja. Trečiojoje dalyje nagrinėjamas psichologinis veikėjų ryšys su gimimo diena. Ketvirtojoje dalyje tyrinėjamas veikėjų tarpusavio ryšys gimimo dienos metu.
Birthday cultural phenomenon is often found in Scandinavian children's literature. It reveals a lot of things related with child/teenager life. Also, it reveals relationships with family and friends. The motive of this celebration in children's literature can be used as transitions between childhood and adolescence. However, birthday celebration is not an old tradition. Scandinavian countries it reached along with the Reformation. This thesis analyses late 20th and early 21st centuries classic Scandinavian children's literature. Swedish and Icelandic writers are analysed: Maria Gripe (Elvis Karlsson and Hugo and Josephine), Ulf Stark (Fruitloops and Dipsticks and Sixten) and Kristín Steinsdóttir (An Angel in the Neighbourhood and Twisted Doughnuts and Curry). The main objective of this thesis is to analyse the birthday depicted in the works of the selected authors, its importance to the character. The main research part of this work is based on the methods of targeted selection, close reading, descriptive, analytical and comparative analysis. The theoretical part of the work is based on the works of Erika Ravne Scott, Elizabeth H. Pleck, Sara Schoonmaker, Régine Sirota. Theoretical analysis of a child’s birthday showed that birthday is a particularly important part of a child’s upbringing process. A child’s birthday can be a reason for a family to get together, spend time together, so the child feels a sense of security. After analyzation of the selected works revealed several different attitudes of families towards the child’s birthday. Some of them dedicate this day to the family, the child celebrating his birthday is in the centre, he is given full attention. Others emphasize feasts, luxury utensils, and try to equate a child’s birthday with an adult’s birthday. Children also think differently about birthday gifts and the very essence of the birthday. For some it is a life-changing event, for others it is an opportunity to make friends. The thesis consists of four parts. The first part deals with the historical emergence of the birthday tradition in the Scandinavian countries. The importance of a child's birthday celebration for his upbringing and education. The second part presents what place the author assigns to the birthday in the book, how he depicts it. The third part examines the psychological relationship of the characters with the birthday. The fourth part examines the relationship between the characters during the birthday.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106817
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
toma_valušytė_bd.pdf.pdf510.67 kBAdobe PDF   Until 2025-06-16View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

9
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.