Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106812
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Jakelaitytė, Kornelija
Supervisor: Baranauskienė, Jurgita
Title: Ilgalaikio materialiojo turto apskaita UAB ,,N"
Other Title: Accounting of Fixed Tangible Assets in UAB ,,N"
Extent: 50 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Apskaita;Accounting;Ilgalaikis materialusis turtas;Fixed tangible assets;Įvertinimas;Evaluation
Abstract: Bakalauro baigiamasis darbas 50 puslapių, 3 paveikslai, 6 lentelės, 21 literatūros šaltiniai, 14 priedų, lietuvių kalba. Prasminiai žodžiai – apskaita, ilgalaikis materialusis turtas, įvertinimas Tyrimo objektas – ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Tyrimo tikslas – Išnagrinėjus literatūros šaltinius ilgalaikio materialaus turto apskaitos klausimais, išanalizuoti UAB ,,N“ ilgalaikio materialiojo turto pirminę ir suvestinę apskaitą ir jos tobulinimo siūlymus. Uždaviniai: 1. Išanalizuoti ilgalaikio materialiojo turto sampratą, klasifikavimą, įvertinimą ir nusidėvėjimo skaičiavimą. 2. Išanalizuoti UAB „N“ ilgalaikio materialiojo turto pirminę ir suvestinę apskaitą. 3. Pateikti siūlymus UAB „N“ ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tobulinimui. Tyrimo metodai – mokslinių straipsnių, teisės aktų, įmonės apskaitos dokumentų analizė ir sintezė, apibendrinimas, aprašomasis metodas, grafinis vaizdavimas. Tyrimo rezultatai: • pirmojoje darbo dalyje išnagrinėta mokslinė literatūra, nustatyta autorių nagrinėjama ilgalaikio materialiojo turto įvertinimo problema. • antrojoje darbo dalyje aprašomi pirminiai ir suvestiniai UAB ,,N“ ilgalaikio materialiojo turto dokumentai, nustatyta, kad visas įmonės turtas yra apskaitomas savikainos metodu. • trečiojoje dalyje apskaičiuojamas pastato ir automobilio įvertinimas perkainotos vertės metodu. Pateikiami pasiūlymai įmonei pakeisti pastatų bei automobilių vertinimo metodą iš savikainos į tikrosios vertės. Taip pat siūloma kiekvieną mėnesį rengti ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo žiniaraštį. • Atlikus automobilio ir pastato įvertinimo metodą iš savikainos į perkainotos, ženkliai padidėjo įmonės turto vertė.
Final work of bachelor studies, 50 pages, 3 figures, 6 tables, 21 references, 14 appendixes, Lithuanian language. Key words – Accounting, Fixed Tangible Assets, Evaluation. Research object – Accounting of Fixed Tangible Assets. Research aim – To analyze scientific literature on accounting of fixed tangible assets and to inspect UAB ,,N” primary and consolidated accounting of fixed tangible assets as well as provide suggestions for its improvement. Objectives: 1. To analyze the concept, classification, valuation and depreciation calculation of fixed tangible assets. 2. To analyze UAB ,,N” primary and consolidated accounting of fixed tangible assets. 3. To provide suggestions on improving the accounting of fixed tangible assets in UAB ,,N”. Research methods – analysis and synthesis of scientific articles, legal acts, company accounting documents, summary and descriptive method, graphical representation. Research results: • In the first part of the work scientific articles are analyzed and problem for evaluation of fixed tangible assets is identified. • In the second part the primary and consolidated accounting of fixed tangible assets of UAB "N" is analyzed. The documents used in accounting of fixed tangible assets are introduced and it is established that all fixed tangible assets in the company are valued using the cost method. • The third part examines the results of using revaluation method for building and cars. First suggestion provided is to change the method of valuation from cost to revalued value for buildings and cars. Second suggestion is to prepare a monthly depreciation statement for all fixed tangible assets. • In conclusion, valuing the building and cars at revalued value significantly increases the value of the company's assets.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106812
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
kornelija_jakelaityte_bd.pdf6.64 MBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

180
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

138
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons