Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106809
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Brūzgaitė, Kamilė
Supervisor: Račiūnaitė-Paužuolienė, Rasa
Title: XXI a. pradžios Norvegijos ir Lietuvos šeimos modelio vaizdavimas žiniasklaidoje
Other Title: Representation of Norwegian and Lithuanian family model in media in the 21st century
Extent: 56 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Lietuva;Lithuania;Norvegija;Norway;Šeima;Family;Šeimos modelis;Family model;Žiniasklaida;Media
Abstract: Šio darbo tikslas – išanalizuoti ir palyginti norvegų ir lietuvių šeimos modelio vaizdavimą Norvegijos ir Lietuvos žiniasklaidoje. Tyrimo objektas - šeimos modelis Norvegijos ir Lietuvos žiniasklaidoje. Problema: Kaip norvegų ir lietuvių šeimos modelio vaizdavimas skiriasi Norvegijos ir Lietuvos žiniasklaidoje? Kokios šio skirtumo priežastys? Buvo iškelti trys uždaviniai: 1) Aprašyti šeimos modelio sampratą ir tipologiją, remiantis ankstesnių tyrinėtojų darbais. 2) Aptarti šeimos modelio ypatumus Norvegijoje ir Lietuvoje, remiantis ankstesnių tyrinėtojų darbais bei statistiniais duomenimis. 3) Palyginti norvegų ir lietuvių šeimos modelio vaizdavimo ypatumus Norvegijos ir Lietuvos žiniasklaidoje, remianis autorės atlikta žiniasklaidos analize. Darbo metodai: mokslinės literatūros, šaltinių ir straipsnių turinio analizė, straipsnių vizualinė analizė, interpretacinis ir lyginamasis metodai. Darbo naujumas ir aktualumas – Nors šeimos modelį įvairiais aspektais tyrinėjo daugelis tyrėjų, tačiau šeimos modelio lyginamasis aspektas Norvegijos ir Lietuvos žiniasklaidoje nenagrinėtas iki šiol. Šis bakalauro darbas siekia šią spragą užpildyti. Darbo struktūra – Darbą sudaro įvadas, trys dalys, išvados, literatūros ir šaltinių sąrašas ir priedai. Pirmojoje dėstymo dalyje aptariama šeimos modelio samprata ir tipologija. Antrojoje dėstymo dalyje nagrinėjami šeimos modelio ypatumai Norvegijoje ir Lietuvoje. Trečiojoje dėstymo dalyje lyginamas norvegų ir lietuvių šeimos modelio vaizdavimas Norvegijos ir Lietuvos žiniasklaidoje naudojant vizualinę bei straipsnių turinio analizę. Išvadose atsakoma į darbe išsikeltą tikslą ir uždavinius bei aptariami tyrimo rezultatai. Išvados. Atlikus tyrimą, išsiaiškinta, jog galima išskirti keletą tradicinės bei postmodernios šeimos apibrėžimų, vyraujančių šiuolaikinėje postmodernioje visuomenėje. Remiantis ankstesnių tyrinėtojų darbų analize, galima teigti, jog Norvegijoje populiarėja modernios šeimos modelis. Lietuvoje šeima turi daugiau tradicinių bruožų. Atlikus straipsnių turinio analizę, pavyko pastebėti, jog Lietuvoje žiniasklaidoje straipsniai apie šeimą turi prieraišumą tradicinėms šeimos vertybėms, tačiau straipsnių apie kintantį šeimos modelį Lietuvos žiniasklaidoje kasmet daugėja. Pavyko pastebėti skirtumą tarp Lietuvos ir Norvegijos žiniasklaidos. Nors Norvegijos žiniasklaidoje vaizduojama šeima turi tradicinių bruožų, tačiau ji yra daug liberalesnė, atkreipiamas dėmesys į žmogaus teisę rinktis. Pradine šeima čia laikoma žmonių grupė ar žmogus, turintis vaikų, nepaisant jo vedybinės padėties.
The aim of the study – to analyze and compare the depiction of the Norwegian and Lithuanian family model in the Norwegian and Lithuanian media. Research object – family model in Norwegian and Lithuanian media. Problem statement: How does the depiction of the Norwegian and Lithuanian family model differ in the Norwegian and Lithuanian media? What are the reasons for this difference? Objectives of the study: 1) To describe the concept and typology of the family model based on the studies of previous researchers. 2) To discuss the peculiarities of the family model in Norway and Lithuania, based on the studies of previous researchers and statistical data. 3) To compare the peculiarities of depicting the Norwegian and Lithuanian family model in the Norwegian and Lithuanian media, based on the media analysis performed by the author. Study methods: content analysis of scientific literature, sources and articles, visual analysis of articles, interpretive and comparative methods. Novelty and relevance of the study – Although the family model has been studied in various aspects by many researchers, the comparative aspect of the family model has not been studied in the Norwegian and Lithuanian media so far. This bachelor thesis seeks to fill this gap. Thesis structure – The study consists of an introduction, three parts of thorough analysis, conclusions and references. The first part of the study discusses the concept and typology of the family model. The second part of the study examines the peculiarities of the family model in Norway and Lithuania. The third part of the study compares the depiction of the Norwegian and Lithuanian family model in the Norwegian and Lithuanian media using visual and article content analysis. The conclusions respond to the aim and objectives set in the study and discuss the results of the research. Conclusions. The study revealed that several definitions of traditional and postmodern family prevailing in modern postmodern society can be distinguished. Based on the analysis of the studies of previous researchers, it can be stated that the modern family model is gaining popularity in Norway. In Lithuania, the family has more traditional features. After analyzing the content of the articles, it was possible to notice that in Lithuania the media articles about the family are more attached to traditional family values, but the number of articles about the modern family model in the Lithuanian media is increasing every year. I managed to notice the difference between the Lithuanian and Norwegian media. Although the family portrayed in the Norwegian media has traditional features, it is much more liberal, with a focus on the human right to choose. The primary family here is a group of people or a person with children, regardless of their marital status.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106809
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

81
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

80
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.