Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106806
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Vinickas, Edvinas
Supervisor: Bakanauskienė, Irena
Title: Žmogiškųjų išteklių valdymo veiklų darbuotojų pritraukimo ir išlaikymo kontekste analizė
Other Title: Analysis of attraction and retention activities in human resource management context
Extent: 52 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Darbuotojų išlaikymas;Darbuotojų pritraukimas;Personalo valdymas;Žmogiškųjų išteklių valdymas;Žmogiškųjų išteklių valdymo veiklos;Employee retention;Employee recruitment;Personnel management;Human resource management;Human resource management activities
Abstract: Tyrimo objektas – žmogiškųjų išteklių valdymo veiklos darbuotojų pritraukimo iš išlaikymo kontekste Lietuvoje. Tyrimo tikslas – įvertinti žmogiškųjų išteklių valdymo veiklas darbuotojų pritraukimo iš išlaikymo kontekste Lietuvoje. Tyrimo metodai – lyginamoji mokslinės literatūros analizė ir apibendrinimas, anketinė apklausa ir loginė analizė. Žmogiškųjų išteklių valdymas yra atskira valdymo sritis organizacijose, kurią sudaro dešimt veiklų, kurios yra klasifikuojamos į tris grupes. Darbuotojų pritraukimo veiklą sudaro personalo verbavimo veikla, o efektyvaus darbuotojų panaudojimo ir išlaikymo veikla sudaryta iš personalo vertinimo, personalo ugdymo, personalo judėjimo valdymo ir atlygio už darbą ir darbuotojų saugos veiklų. Organizacijos daugiau naudoja išorinius verbavimo šaltinius iš kurių dažniausiai pasitaikantys yra draugų, giminių, pažįstamų rekomendacijos ir darbo skelbimai, patalpinti skelbimų portaluose. Taip pat dažniausiai pasitaikantis skelbimų pasiskirstymo tipas – informacinis. Darbuotojai labiausiai pasigenda tiesioginio vadovo teikiamo grįžtamojo ryšio apie ateityje numatomas eiti pareigas, o dažniausia pasitaikanti darbuotojų vertinimo forma – pagyrimas ar papeikimas žodžiu. Ne visose organizacijose yra atliekamas personalo ugdymas, o tos įmonės, kurios vykdo personalo mokymą, tai dažniausiai atlieka kartą per ketvirtį. Dažniausiai pasitaikantys personalo ugdymo metodai yra: seminarai, diskusija ir konferencijos. Organizacijose yra vykdomi darbuotojų papildomo motyvavimo metodai. Dažniausiai pasitaikantys: telefono sąskaitos apmokėjimas, kursų ir mokymo užduočių apmokėjimas, kintamas mėnesinis ar ketvertinis priedas, nuolaida įsigyjant įmonės produkciją ir suteikiamas įmonės automobilis, tačiau darbuotojai vis tiek nėra patenkinti savo atlygiu už darbą.
Research object – activities of attraction and retention in human resource management in Lithuania. The aim of the research – to evaluate the activities of attraction and retention in human resource management in Lithuania. Research metods – comparative analysis and summary of scientific literature, questionnaire survey and logical analysis. Human resource management is a separate area of management in organizations, consisting of ten activities that are classified into three groups. Attraction activities consist of staff recruitment, while efficient staff appliance and retention consist of staff appraisal, staff development, staff movement management, payment for the job and employee safety activities. Organizations make more use of external recruitment sources, the most common of which are recommendations from friends, relatives, acquaintances, and job postings placed on ad portals. The most common type of job surveys distribution is informational. Employees mostly misses the most direct feedback from their supervisor about future positions, and the most common form of employee evaluation is praise or verbal reprimand. Not all organizations provide staff training, and companies that provide staff training does it mostly on a quarterly basis. The most common methods of staff development are: seminars, discussion and conferences. And methods of additional motivation of employees are implemented in organizations. The most common are: payment of the telephone bill, payment of courses and training tasks, variable monthly or quarterly supplement, discount on the purchase of the company's products and equipment of the company's car, however, employees are still not satisfied with their remuneration for their work.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106806
Appears in Collections:2020 m. (EVF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

155
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

104
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.