Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106801
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Stasiulionytė, Aura
Supervisor: Klebanskaja, Nina
Title: Garso naudojimas korporatyvinėje ženklodaroje
Other Title: Corporate sound branding
Extent: 48 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Korporatyvinė ženklodara;Jutiminis marketingas;Garso naudojimas korporatyvinėje ženklodaroje;Corporate branding;Sensory marketing;Corporate sound branding
Abstract: Tyrimo tikslas – Išanalizuoti kaip gali būti naudojamas garsas korporatyvinėje ženklodaroje. Tyrimo objektas – garso naudojimas korporatyvinėje ženklodaroje. Tyrimo metodai apima mokslinės literatūros antrinių šaltinių analizę, atvejų analizę, struktūruotą interviu,diskurso analizę, lyginimą bei gretinimą. Teorinėje bakalauro baigiamojo darbo dalyje atliekama garso panaudojimo korporatyvinėje ženklodaroje teorinė analizė. Pateikiami ir lyginami tarpusavyje įvairių autorių korporatyvinės ženlodaros apibrėžima. Analizuojant pasirinktų autorių nuomonę apibrėžiama jutiminio marketingo koncepcija ir atsiradimo užuomazgos. Remiantis mokslinės literatūros analize, analizuojama garso naudojimo prekės ženklo vystyme koncepcija, bei pateikiamos tendencijos ir perspektyvos. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pateikta atliktų kokybinių tyrimų metodologija. Taip pat atliekama tarptautinių prekinių ženklų ,,Intel“, ,,McDonald‘s“ ir ,,Nokia“ atvejo analizės. Joje pateikiama tarptautinių organizacijų patirtis naudojant garsinį prekės ženklą, garsinio prekės ženklo naudojimo būdai. Šioje dalyje išanalizavus tarptautinės kompanijas apžvelgiama garso naudojimo korporatyvinėje ženklodaroje situacija Lietuvoje. Aptariamos dvi kompanijos UAB ,, Bitė Lietuva“ ir UAB ,, Delfi“. Atlikus analizę paaiškėja, kad garso naudojimas nauja praktika Lietuvos ženklodaroje. Trečiojoje darbo dalyje pateikiami ekspertinio tyrimo rezultatai ir diskurso analizė. Šiais tyrimais buvo siekiama išsiaiškinti, kaip Lietuvos ir užsienio ekspertai vertina garso naudojimą ženklodaroje, koks garsas korporatyvinėje ženklas turi potencialą būti sėkmingai pritaikomas reklaminėse kompanijose ir kaip jį reikėtų naudoti. Gauti atliktų tyrimų rezultatai buvo apibendrinti ir pateiktos rezultatų išvados.
The aim of the research is to analyze how sound can be used in corporate branding. The object of research is the sound used in corporate branding. Research methods include analysis of secondary sources of scientific literature, case studies, structured interviews, comparison and comparison. In the theoretical part of this paper an analysis of the use of corporate sound branding is performed. The descriptions of the corporate bodies of various authors are presented and compared with each other. Analyzing the selected author's opinion, the concept of sensory marketing and its origins are described. On the basis of scientific literature, analysis of the concept of the use of sound in brand development, trends and perspectives. The analytical part of the final work presents the qualitative research methodology of the performers. The case studies of the international brands ‘‘Intel“‚ ‘‘McDonald‘s‘‘ and ‘‘Nokia“ are also being carried out. It presents international company in this part, the situation of sound trademarks using techniques. After analyzing the international company in this part, the situation of sound use in the corporate brand project in Lithuania is observed. UAB ‘‘Bitė Lietuva“ and UAB ‘‘Delfi“. After the analysis, an explanation of when the new practice of sound use in the Lithuanian brand project. The third part of the work presents expert research results and discourse analysis. The aim of this research was to find uot how Lithuania and foreign experts will evaluate sound branding and what corporate sound branding potencial opportunity to be asapted for advertising companies and how to use it. The obtained research result were summarized and results are presented.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106801
Appears in Collections:2020 m. (EVF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

68
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

97
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.