Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106795
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Buzaitė, Ugnė
Supervisor: Račiūniatė-Paužuolienė, Rasa
Title: Lietuvių imigrantų vaikų socializacija Norvegijoje
Other Title: Socialization of Lithuanian Immigrant Children in Norway
Extent: 40 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Imigrantai;Immigrants;Lietuviai;Lithuanians;Norvegija;Norway;Vaikų socializacija;Children's socialization
Abstract: Temos naujumas ir aktualumas. Šiandieninė lietuvių migracija neatsiejama nuo pasaulyje vykstančio migrantų srautų judėjimo. Nors migracijos procesas tyrinėtas įvairiais aspektais, tačiau šiame bakalauro darbe keliama nauja ir aktuali imigrantų vaikų socializacijos problema, į kurią iki šiol tyrinėtojai neatkreipė dėmesio. Darbo problema: Kokie lietuvių imigrantų vaikų socializacijos iššūkiai ir problemos iškyla imigracijoje? Šio darbo tyrimo objektas - lietuvių imigrantų šeimų socializacija Norvegijoje. Darbo tikslas - išsiaiškinti ir aptarti lietuvių imigrantų šeimose augančių vaikų socializaciją Norvegijoje. Darbo uždaviniai: 1) aptarti teorinę prieigą, susijusią su socializacijos samprata; 2) Remiantis ankstesnių tyrinėtojų darbais, ištirti lietuvių imigrantų šeimų socializacijos Norvegijoje problemas, priežastis, pasekmes, socializacijos veiksnius; 3) atlikti lauko tyrimų analizę. Darbo metodai: lyginamasis, aprašomasis, interpretacinis, literatūros ir šaltinių turinio analizės metodas. Darbo struktūra. darbą sudaro įvadas, trys dėstymo dalys ir išvados. Pirmoje dalyje gvildenama E. Eriksono psichosocialinės asmenybės raidos teorija. Antroje dalyje nagrinėjamos vaikų socializacijos Norvegijoje problemos, priežastys, pasekmės, socializacijos veiksniai. Paskutinėje dalyje, pristatoma lauko tyrimų duomenų analizė ir rezultatai. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad lietuvių imigrantų vaikai gali nesunkiai prisitaikyti prie naujos aplinkos, susirasti draugų bei įsitraukti į kasdieninį Norvegijos gyvenimą. Jie gali jaustis laisviau bei saugiau būdami Norvegijoje nei Lietuvoje. Respondentų atsakymai parodė, kad su vaikais elgiamasi bei bendraujama pagarbiai, kaip ir su suaugusiais. Be to, mokykloje yra mažesnis krūvis, todėl vaikams yra lengviau mokintis, jie jaučia mažesnę įtampą. Taigi atliktas tyrimas atskleidė, kad Norvegijoje yra sudarytos palankios sąlygos išugdyti laisvą, drąsią bei labiau savimi pasitikinčią asmenybę. Raktiniai žodžiai: imigrantai, lietuviai, Norvegija, vaikų socializacija.
Novelty and relevance of the topic. Today's Lithuanian migration is inseparable from the movement of migrant flows in the world. Although the migration process has been studied in various aspects, this bachelor's thesis raises a new and relevant problem of socialization of immigrant children, which has not been addressed by researchers so far. Work issues: What are the challenges and problems of socialization of Lithuanian immigrant children in immigration? The object of this research is the socialization of Lithuanian immigrant families in Norway. The aim of the work is to find out and discuss the socialization of children growing up in Lithuanian immigrant families in Norway. Tasks: 1) to discuss the theoretical approach related to the concept of socialization; 2) Based on the work of previous researchers, to investigate the problems, causes, consequences, socialization factors of socialization of Lithuanian immigrant families in Norway; 3) perform field research analysis. Working methods: comparative, descriptive, interpretive, literature and source content analysis method. Work structure. the work consists of an introduction, three parts of teaching and conclusions. The first part examines E. Erikson's theory of psychosocial personality development. The second part deals with the problems, causes, consequences and socialization factors of children's socialization in Norway. In the last part, the analysis and results of field research data are presented. The results of the research revealed that the children of Lithuanian immigrants can easily adapt to the new environment, make friends and get involved in the daily life of Norway. They can feel freer and safer in Norway than in Lithuania. Respondents' responses showed that children are treated and communicated with respect, as are adults. In addition, there is less workload at school, which makes it easier for children to learn, they feel less stress. Thus, the study revealed that Norway has created favorable conditions for developing a free, courageous and more self-confident personality. Keywords: immigrants, Lithuanians, Norway, children's socialization.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106795
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
Ugnė_Buzaitė_bd.pdf.pdf784.82 kBAdobe PDF   Until 2025-06-16View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

59
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

46
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.