Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106780
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Gustaitis, Tadas
Supervisor: Šalkauskienė, Vilma
Title: Daugiabučio gyvenamosios paskirties pastato kadastro duomenų tikslinimas po renovacijos
Other Title: Revision of the cadastral data of an apartment building after renovation
Extent: 41 p.
Date: 23-Jun-2020
Keywords: Gyvenamosios paskirties pastatas;Residential building;Matavimai;Measurements;Kadastro duomenų byla;Cadastral data file
Abstract: Tyrimo objektas: gyvenamosios paskirties daugiabutis pastatas. Tyrimo tikslas: atlikus renovuoto daugiabučio gyvenamosios paskirties pastato kadastrinius matavimus, nustatyti pokyčius lyginant su ankstesnių metų matavimų duomenimis. Uždaviniai: 1. Apžvelgti Nekilnojamojo turto kadastro ir registro reikšmę ir sistemą; 2. Atlikti pasirinkto pastato kadastrinius matavimus ir suformuoti kadastro duomenų bylą; 3. Nustatyti gautus nesutapimus tarp skirtingais laikotarpiais atliktų matavimų; 4. Atlikti anketinę apklausą, siekiant nustatyti kylančias problemas atliekant statinių kadastrinius matavimus ir rengiant kadastro duomenų bylas. Tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizė, aprašomasis, duomenų nustatymo ir sisteminimo, apibendrinimo, palyginamasis bei empyrinis (anketavimo) tyrimas. Pirmojoje darbo dalyje analizuojami literatūros šaltiniai. Literatūros apžvalga atlikta remiantis normatyviniais šaltiniais, moksliniais ir metodiniais straipsniais. Antrojoje darbo dalyje aprašytas tyrimo objektas, pateikta informacija apie kompiuterines programas naudojamas tyrimui atlikti, prietaisą bei taikytus tyrimui metodus. Trečiojoje darbo dalyje atlikus tiriamojo objekto kadastrinius matavimus atliktas gautų rezultatų išsamus palyginimas su ankstesnių metų kadastro duomenimis. Taip pat atliktas anketinės apklausos rezultatų apdorojimas ir pateikiami apibendrinantys anketos rezultatai. Atlikus skirtingais metais atliktų kadastro duomenų analizę nustatyta, kad 2017 m. vieno iš pastate esančių butų paskirtis buvo pakeista iš gyvenamųjų patalpų į gydymo patalpas, todėl plotas sumažėjo 0,82 m2 (nuo 51,42 m2 iki 50,60 m2). Lyginant 1979 m. ir 2000 m. duomenis nustatyta, kad keitėsi dar vieno buto paskirtis, iš gyvenamųjų patalpų į paslaugų patalpas, suformuojant įėjimą tiesiogiai iš lauko ir panaikinant patekimą iš laiptinės. Turtinis vienetas sumažėjo 0,55 m2 (nuo 44,39 m2 iki 43,84 m2) pakoregavus pertvaras. 2006 m. keitėsi dar vieno buto naudojimo paskirtis iš gyvenamųjų patalpų į paslaugų patalpas. Taip pat buvo atliktos korekcijos ir įteisinta rūsyje esanti patalpa. Turtinis vienetas sumažėjo 0,14 m2 (nuo 43,12 m2 iki 42,92 m2). Anketinė apklausa parodė, kad siekiant tikslių matavimų matininkai naudoja patikimą matavimo įrangą, laikosi įstatymais nustatytos tvarkos. Gustaitis T., REVISION OF THE CADASTRAL DATA OF AN APARTMENT BUILDING AFTER RENOVATION, Final Bachelor’s Thesis in the Study Program of Land Management. Supervisor of study: V. Šalkauskienė. Vytautas Magnus University, Academy of Agriculture, Faculty of Water and Land Management, Institute of Land Management and Goematics, Academy, 2020. – 41 p.
Object of research: residential, multi-apartment building. The aim of research: to determine the changes after the cadastral measurements of the renovated multi-apartment residential building, in comparison with the data of the previous years. Tasks: 1. To review the meaning and system of the Real Estate cadaster and register; 2. To perform cadastral measurements of the building and to form a cadastral data file; 3. To determine the discrepancies between the measurement made in different periods; 4. Carry out a questionnaire survey in order to identify problems in performing cadastral measurements of buildings and preparing cadastral data files. Research methods: analysis of the literature sources, descriptive, data identification and systematization, generalization, comparative and empirical (questionnaire) research. In the first part of the work the literature sources are analyzed. The literature review is based on normative sources, scientific and methodological articles. In the second part the object of research is described, information about the computer programs, device and methods used for the research are provided. In the third part, after the cadastral measurements of the object are taken, a detailed comparison of the results with the cadastral data of the previous year was performed. The results of the questionnaire survey were also processed and the summary is presented. The analysis of the cadastral data performed in different years revealed that in 2017 the purpose of one of the apartments in the building was changed from residential to medical premises, resulting in an area reduction of 0.82 m2 (from 51.42 m2 to 50.60 m2). Comparing the data of 1979 and 2000 it was discovered that the purpose of another apartment had changed from residential to service premises, forming and entrance directly from the outside and eliminating access from the staircase. The property unit decreased by 0.55 m2 (from 44.39 m2 to 43.82 m2) after adjusting the partitions. In 2006 the purpose of another apartment changed from residential to service premises. Corrections were made and the room in the basement was legalized. The property unit decreased by 0.14 m2 (from 43.12 m2 to 42.92 m2). The questionnaire survey results showed that surveyors use reliable measuring equipment to achieve accurate measurements and follow the procedure established by law.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106780
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA VŪŽF bak.)

Files in This Item:
tadas_gustaitis_bd.pdf3.73 MBAdobe PDF   Until 2025-06-19View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on May 1, 2021

Download(s)

12
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.