Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106747
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Damušytė, Vilmantė
Supervisor: Motiečienė, Roberta
Title: Specializuotų pagalbos centrų teikiamos paslaugos moterims, patiriančioms smurtą artimoje aplinkoje
Other Title: Services provided by specialized help centers for women experiencing domestic violence
Extent: 44 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Smurtas artimoje aplinkoje;Domestic violence;Socialinės paslaugos;Social services;Specializuotos pagalbos centrai;Specialized help centers
Abstract: Šiuolaikinėje ir modernioje visuomenėje, kuri yra vertinama kaip pažangi ir sąmoninga, smurtas prieš moteris artimoje aplinkoje yra vis dar aktuali problema. Šiuo metu Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai įpareigoja apsaugoti ir ginti asmenis nuo smurto artimoje aplinkoje, greitai reaguoti į asmenims iškilusią grėsmę, taikyti apsaugos priemones ir teikti tinkamą pagalbą nukentėjusiesiems. Pagalbos procese dalyvauja nemažai įvairių įstaigų, kurios teikia skirtingas paslaugas, tačiau viena pagrindinių – specializuotos pagalbos centrai, kurie, teikdami pagalbą moterims, įjungia ir kitas įstaigas ir sudaro bendradarbiavimo ratą. Šio darbo tikslas – įvertinti specializuotų pagalbos centrų teikiamų paslaugų įvairovę moterims, patiriančioms smurtą artimoje aplinkoje. Siekiant įgyvendinti darbo tikslą, darbe apžvelgiama smurto prieš moteris problematika ir mokslo straipsniai, smurto reiškinys ir jo rūšys, taip pat prevencija, kuri yra svarbi proceso dalis kovojant su smurtu. Darbe taip pat apžvelgtos šiuo metu Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytos pagalbos priemonės moterims, patiriančioms smurtą artimoje aplinkoje. Apžvelgtas socialinių paslaugų teikimas ir socialinio darbo metodų taikymas krizių centruose teikiant pagalbą nukentėjusioms moterims. Tinkamų paslaugų suteikimas laiku yra svarbus klientėms, kurios išdrįso kreiptis pagalbos, nes specialisto darbo išmanymas ir tinkama reakcija į susiklosčiusią padėtį gali paskatinti moterį tęsti pagalbos procesą. Vienas pagrindinių darbo uždavinių yra išanalizuoti, kaip specializuotuose pagalbos centruose teikiamos socialinės paslaugos prisideda prie smurto prieš moteris problemos sprendimo. Tam buvo atliktas kokybinis tyrimas, nes siekiama aprašyti specializuotų pagalbos centrų teikiamas paslaugas ir jų vertinimą darbuotojų požiūriu. Todėl buvo apklausti specialistai, dirbantys specializuotuose pagalbos centruose. Tyrime dalyvavo 6-ių įvairiuose Lietuvos miestuose įsikūrusių specializuotos pagalbos centrų specialistai. Tyrimo duomenų rinkimo metodas – struktūruotas interviu. Elektroniniu būdu į išsiųstas kokybinės apklausos anketas atsakė įvairias pareigas užimantys specialistai: psichologė, socialinė darbuotoja, centro koordinatorė, centro konsultantė, pavaduotoja ir įstaigos vadovas. Remiantis tyrimu, suformuluotos išvados ir pateiktos rekomendacijos specializuotos pagalbos centruose dirbantiems specialistams, kurie teikia pagalbą moterims, nukentėjusioms nuo smurto artimoje aplinkoje, ir įstaigoms, kuriose dirba specialistai.
Domestic violence against women is still a pressing issue in today’s modern society, which is seen as progressive and conscious. Currently, the legal acts in force in the Republic of Lithuania oblige to protect and defend persons from domestic violence, to react quickly to threats to persons, to apply protection measures and to provide appropriate assistance to victims. The assistance process involves a number of different institutions that provide different services, yet the major ones are the specialized help centers, that while providing aid to women, involve other institutions forming a circle of cooperation. The aim of this research is to evaluate the variety of services provided by the specialized help centers. In order to achieve this, the study reviews the issues of violence against women and scientific articles, the phenomenon of violence and its types, as well as prevention, which is an important part of the process of combating violence. The paper also reviews the support measures currently provided for in the legal acts of the Republic of Lithuania for women experiencing domestic violence. The provision of social services and the application of social work methods in crisis centers in providing assistance to affected women is reviewed. Providing appropriate and timely services is important for clients who have dared to seek help, as knowledge of the specialist’s work and an appropriate response to the situation can encourage the woman to continue the assistance process. One of the main tasks of this research is to analyze how social services provided in specialized help centers contribute to solving the problem of violence against women. To achieve this a qualitative study was carried out to describe the services provided by the specialized help centers and their evaluation from the staff's point of view. Therefore, specialists working in specialized help centers were interviewed. Specialists from 6 specialized help centers located in different Lithuanian cities participated in this study. Research data collection method - structured interview. Specialists holding different positions answered electronically to the sent qualitative survey questionnaires: psychologist, social worker, center coordinator, center consultant, deputy, and head of the institution. Based on the research, conclusions were formulated and recommendations were given to specialists working in specialized help centers, which provide assistance to women victims of domestic violence, as well as to institutions where specialists work.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106747
Appears in Collections:2020 m. (SMF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

146
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

142
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons