Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106738
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Šiugždaitė, Akvilė
Supervisor: Anglickienė, Laimutė
Title: Lietuvių ir norvegų žiemos kalendorinės šventės XX a. – XXI a. pradžioje: panašumai ir skirtumai
Other Title: Lithuanian and Norwegian winter calendar holidays in the 20 th century – early 21 st century: similarities and differences
Extent: 45 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Kalendorinės šventės;Žiema;Lietuva;Norvegija;Papročiai;Tradicijos;Calendar celebrations;Customs;Lithuania;Norway;Traditions;Winter
Abstract: Šio tyrimo objektas – žiemos kalendorinės šventės Norvegijoje ir Lietuvoje XX a. – XXI a. pradžioje. Darbe nagrinėjamos pagrindinės žiemos periodo šventės: Adventas, Šv. Liucijos diena, Šv. Kūčios, Šv. Kalėdos, Naujieji metai, Trys Karaliai ir Šv. Knuto diena, švenčiamos Norvegijoje ir Lietuvoje. Darbo tikslas – išnagrinėti ir palyginti Norvegijos ir Lietuvos XX a. – XXI a. pradžios žiemos kalendorinių švenčių tradicijų ypatumus. Šio darbo uždaviniai: apžvelgti svarbiausias žiemos kalendorines šventes, kurios švenčiamos Norvegijoje ir Lietuvoje XX a. – XXI a. pradžios laikotarpiais; palyginti, kuo skiriasi ir kuo panašios žiemos kalendorinės šventės tiriamose šalyse; nustatyti, kurios žiemos šventės yra populiariausios šiandienos Norvegijoje. Renkant medžiagą buvo naudoti tokie etnografiniai metodai: apklausa, spaudos ir internete rastos medžiagos analizė. Rašant darbą naudoti aprašomasis ir istorinis-lyginamasis metodai. Darbą sudaro įvadas, dvi dalys, išvados. Pirmoje bakalauro darbo dalyje „Žiemos kalendorinės šventės“ aptariamos svarbiausios žiemos kalendorinės šventės Lietuvoje ir Norvegijoje (Adventas, Liucijos diena, Kūčios, Kalėdos, Nauji metai, Trys Karaliai / Šv. Knuto diena). Buvo gilinamasi į abiejų šalių senąsias ir naująsias švenčių tradicijas ir papročius XX a. – XXI a. pradžioje, išryškinami tų pačių švenčių skirtumai ir panašumai abiejose šalyse. Antroje bakalauro darbo dalyje pateikiami norvegų apklausos apie žiemos šventes rezultatai. Svarbiausios lietuvių ir norvegų tradicinės šventės yra Šv. Kūčios, Šv. Kalėdos ir Naujieji metai. Advento laikotarpis ir Šv. Liucijos diena svarbios tik norvegams. Abiejose šalyse skiriasi daugelio švenčių tradicijos. 2020 m. atlikta apklausa apie žiemos šventes Norvegijoje parodė, kad Kalėdos yra viena iš mėgstamiausių norvegų švenčių. Daugelis tradicijų yra perduodama ateities kartoms.
The subject of this study – is winter calendar holidays in Norway and Lithuania in the 20 – th century – early 21 – st century. The main holidays of the winter period are described in the work: Advent, St. Lucy's Day, Christmas Eve, Christmas, New Year, Three Kings and St. Knut Day, celebrated in Norway and Lithuania. The main purpose of the work is to examine and compare peculiarities of winter calendar holidays traditions in Norway and Lithuania in the 20 th century – in the beginnig of the 21st century. Tasks of this work: to analyze the most important winter calendar celebrations which are celebrated in Norway and Lithuania; to compare the similarities and differences of the winter calendar holidays celebrations in Norway and Lithuania; to determine which winter holidays are the most popular in Norway. While collecting the data ethnographic methods were used: questionnaires, analysis of press and online material. While writing the work descriptive and historical-comparative method were used. The work consists of an introduction, two parts and conclusions. The first part of the bachelor's work discusses the most important winter calendar holidays in Lithuania and Norway (Advent, St. Lucy's Day, Christmas Eve, Christmas, New Year's Eve, Three Kings / St. Knut Day). There was a deepening into both countries old and new celebration traditions and customs 20 th century – early XXI st century, highlighting the differences and similarities between the same holidays in both countries. In the second part of the bachelor's work, the survey of Norwegians on the winter holidays results were presented. The most important Lithuanian and Norwegian traditional celebrations are Christmas Eve, Christmas and New Year. Advent and Lucy‘s day are important for norwegians. Both countries have different traditions of many holidays. The results of the survey showed that Christmas is one of the favorite Norwegian celebrations. Many traditions are passed on to future generations.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106738
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

68
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

89
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons