Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106681
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Barčaitė, Rusnė
Supervisor: Bendoraitienė, Evelina
Title: Veiksnių, lemiančių poros finansinę neištikimybę Lietuvoje, tyrimas
Other Title: Research of the factors determining couple's financial infidelity in Lithuania
Extent: 56 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Finansinė neištikimybė;Finansiniai sprendimai;Finansinis konfliktas;Namų ūkis;Santykiai;Financial infidelity;Financial solutions;Financial conflict;Household;Relationship
Abstract: Šio baigiamojo bakalauro darbo tikslas yra įvertinti veiksnius, darančius įtaką finansinės neištikimybės reiškiniui Lietuvoje. Pirmojoje dalyje analizuojama finansinės neištikimybės reiškinio samprata, atskleidžiamos finansų valdymo formos, kurios vyrauja namų ūkyje, detalizuojami veiksniai, galintys daryti įtaką finansinei neištikimybei, susisteminami ir palyginami ankstesnių tyrimų rezultatai. Antroje darbo dalyje atliekamas veiksnių, lemiančių finansinė neištikimybę Lietuvoje, tyrimas: aprašoma tyrimo metodika, suformuojama anketa, suformuluojamos hipotezės, remiantis surinktais duomenimis atliekama situacijos analizė, aprašomi gauti tyrimo rezultatai, kurie yra lyginami su ankstesnių tyrimų rezultatais. Tyrime dalyvavo 384 respondentai. Duomenims apdoroti naudojami metodai: aprašomoji statistika, anketinės apklausos metodas, binominė logistinė regresija (ekonometrinis tyrimas). Tyrimo rezultatai atskleidė tai, kad finansinę neištikimybę Lietuvoje lemia tik amžius ir šeimyninis statusas. Asmens lytis, išsilavinimas, pajamos, finansų valdymo forma nėra reikšmingi veiksniai, kurie lemia poros finansinę neištikimybę Lietuvoje. Tyrimo problema: kokie veiksniai lemia poros finansinę neištikimybę Lietuvoje? Tyrimo objektas: veiksniai, lemiantys finansinę neištikimybę. Tyrimo klausimas / hipotezės: H1: labiau tikėtina, kad asmenys, individualiai valdantys savo pajamas, yra finansiškai neištikimi, nei tie, kurie pajamas valdo kartu; H2: labiau tikėtina, kad asmenys, gaunantys didesnes mėnesines pajamas (1981 Eur ir daugiau), yra finansiškai neištikimi; H3: labiau tikėtina, kad finansiškai neištikimi yra vidutinio amžiaus (35–44 metų) asmenys; H4: labiau tikėtina, kad asmenys, gyvenantys santuokoje, yra finansiškai neištikimi nei tie, kurie gyvena nesusituokę; H5: labiau tikėtina, kad finansiškai neištikimi yra asmenys, kurie nėra įgiję aukštojo išsilavinimo; H6: labiau tikėtina, kad finansiškai neištikimi yra vyrai, o ne moterys.
The aim of this paper is to examine factors which influence financial infidelity in Lithuania. The concept of financial infidelity, detailed factors which could influence financial infidelity, systemised and compared data of earlier researches are analysed in part one. The research of factors determining financial infidelity in Lithuania is carried out in part two: description of the method of the research, formulation of the survey and hypotheses, situation analysis carried out using gathered data, description of obtained results of the research in comparison with the results of earlier researches. 384 respondents participated in the research. Descriptive statistic, survey technique, binomial logistic regression (econometric research) were used to process the collected data. The results of this research revealed that age and relationship status are the factors determining financial infidelity in Lithuania. Sex, education, amount of the income, the form of dealing with finances are not relevant factors while determining financial infidelity of couple in Lithuania. The problem of the research: what factors determine couple’s financial infidelity in Lithuania? The object of the research: factors determining financial infidelity. The question/hypothesis of the research: H1: it is more likely that people who manage their income and expenses individually are financially infidel compared to the ones who manage their income together; H2: it is more likely that people who give higher monthly income (1981 Eur and over) are financially infidel; H3: it is more likely that middle-age people (35-44 years old) are financially infidel; H4: it is more likely that married people are financially infidel compared to unmarried people; H5: it is more likely that financially infidel are people who have not obtained higher education; H6: it is more likely that men are financially infidel rather than women.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106681
Appears in Collections:2020 m. (EVF bak.)

Files in This Item:
rusne_barcaite_bd.pdf1.18 MBAdobe PDF   Until 2025-06-16View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

76
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

38
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.