Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106677
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Plentaitė, Gintautė
Supervisor: Bendoraitienė, Evelina
Title: Klimato kaitos poveikio ES valstybių išlaidoms tyrimas
Other Title: An assessment of climate change impact on EU government expenditure
Extent: 53 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Ekonomika;Globalinis atšilimas;Klimato kaita;Poveikis;Valstybių išlaidos;Economy;Global warming;Climate change;Impact;Government expenditure
Abstract: Šio baigiamojo darbo tikslas – ištirti klimato kaitos poveikį Europos Sąjungos valstybių išlaidoms. Pirmoje darbo dalyje atskleidžiama, klimato kaitos reiškinys, jo turinys. Analizuojama klimato kaitos poveikis gamtai, žmonėms ir ekonomikai, išskiriamos valstybių išlaidų priežastys. Taip pat analizuojami ankstesni moksliniai tyrimai klimato kaitos tematika, išskiriamos tyrimų kryptys. Antroje darbo dalyje pateiktas atliktas klimato kaitos poveikio valstybių išlaidoms tyrimas. Parengta tyrimo metodika, hipotezių formulavimas, situacijos analizė bei gautų rezultatų apibendrinimas ir palyginimas su anksčiau atliktų tyrimų rezultatais. Tyrimas atliktas analizuojant ES valstybių rodiklius pasirinktu 1995–2015 metų laikotarpiu. Duomenims apdoroti buvo naudojami aprašomosios statistikos ir regresinės analizės Fiksuotų efektų modelio metodai. Atlikus tyrimą, rezultatai parodė, jog valstybių išlaidoms poveikį turi ne visi klimato kaitos rodikliai. Oro temperatūra nėra statistiškai reikšmingas kintamasis, tačiau kritulių kiekio ir CO2 dujų koncentracijos atmosferoje didėjimas lemia valstybės išlaidų augimą. Taip pat tyrimu buvo įrodyta, jog klimato kaitą nurodantys rodikliai, turi didesnę įtaką valstybių išlaidoms nei ekonominiai rodikliai. Tyrimo problema: kokį poveikį klimato kaita turi ES valstybių išlaidoms? Tyrimo hipotezės: H1: didėjanti oro temperatūra lemia mažėjančias valstybės išlaidas; H2: didesnis kritulių kiekis lemia didesnes valstybės išlaidas; H3: didėjanti CO2 dujų koncentracija lemia didėjančias valstybės išlaidas; H4: Ekonominiai rodikliai turi didesnę įtaką valstybės išlaidoms nei klimato kaitą nurodantys rodikliai. Tyrimo objektas: klimato kaitos poveikis ES valstybių išlaidoms. Tyrimo tikslas: remiantis atlikta teorine analize, atlikti klimato kaitos poveikio ES valstybių išlaidoms vertinimą. Tyrimo metodologija: pirmoje šio darbo dalyje naudojama palyginamoji mokslinės literatūros analizė, antroje darbo dalyje atliekama statistinė ir regresinė duomenų analizė, pritaikyta ekonometriniam tyrimui.
The aim of this paper is to analize what impact climate change has on the European Union government expenditure. In the first part of this paper, is revealed the phenomenon of climate change and its content. Analyzed the impact of climate change to people, nature and economy, written the reasons for government expenditure. In this paper results of previous researches about climate change are analyzed, distinguished research directions. In the second part, there are submitted work about the climate change impacts for countries cost study. The research methodology has been developed, formulation of hypotheses, situation analysis and a summary of the results obtained. The results of the research have been compared with previous researches results. The research is made by analyzing the countries of EU during 1995–2015 period. There was used descriptive statistics and regression analysis Fixed effects model methods. After the study, the results showed, that government expenditures are not affected by climate change. Air temperature isn’t a statistically significant variable, but the increase in precipitation and CO2 concentrations in the atmosphere leads to an increase in government expenditure. Also, the research proved that indicators of climate change have a greater impact on government expenditure then economic indicators. The research problem: what effect the climate change has for EU government expenditure? The research hypothesis: H1: rising air temperatures lead to declining government expenditure; H2: bigger precipitation leads to higher government expenditure; H3: increasing concentrations of CO2 lead to rising of the government expenditure; H4: economic indicators have a greater impact on government expenditure then indicators of climate change. The research object: climate change impacts to EU government expenditure. The aim of the research: based on the theoretical analysis to perform an assessment of the impact of climate change on EU government expenditure. The research methodology: in the first part of this work comparative analysis of scientific literature is used, in the second part of the work statistical and regression data analysis applied to econometric research is performed.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106677
Appears in Collections:2020 m. (EVF bak.)

Files in This Item:
gintaute_plentaite_bd.pdf1.5 MBAdobe PDF   Until 2025-06-16View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

67
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

33
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.