Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106650
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Kniečiūnaitė, Eglė
Supervisor: Marcinkevičiūtė, Lina
Title: Sandėliavimo proceso tobulinimas UAB "X" įmonės pavyzdžiu
Other Title: Improvement of storage process in the example of JSC „X“ company
Extent: 60 p.
Date: 15-Jun-2020
Keywords: Sandėlis;Warehouse;Sandėliavimas;Storage;Sandėliavimo procesas;Storage process;Tobulinimas;Improvement;Logistika;Logistics
Abstract: Tyrimo objektas - Sandėliavimo procesas UAB „X“ įmonėje. Tyrimo tikslas - Išanalizavus sandėliavimo proceso ypatumus, pateikti strategines sandėliavimo proceso tobulinimo kryptis UAB „X“ įmonei. Uždaviniai: 1. Išanalizuoti sandėliavimo proceso ypatumus teoriniu aspektu. 2. Išanalizuoti UAB „X“ įmonės sandėliavimo proceso specifiką ir ypatumus. 3. Nustatyti UAB “X“ įmonės sandėliavimo proceso problemines sritis. 4. Parengti UAB „X“ įmonės sandėliavimo proceso tobulinimo kryptis. Tyrimo metodai - Mokslinės literatūros analizė, elektroninių šaltinių duomenų analizė, mokslinių bazių literatūros analizė, pusiau struktūrizuotas interviu, stebėjimas, lyginamoji analizė, sintezė. Tyrimo rezultatai: • pirmojoje darbo dalyje išnagrinėta sandėliavimo proceso tobulinimo svarba logistikos sistemoje ir pateiktas problemos pagrindimas. Siekiant patvirtinti sandėliavimo proceso tyrimų reikšmingumo didėjimo tendenciją, buvo atlikta straipsnių, apimančių sandėliavimo proceso tyrinėjimus, analizė 2000 - 2019 metų laikotarpiu, kuri patvirtino vis didėjantį tarptautinės mokslo bendruomenės susidomėjimą sandėliavimo proceso tyrinėjimais. • antrojoje darbo dalyje teoriniu aspektu išanalizuoti sandėliavimo proceso ypatumai bei pateikta tyrimo metodologija ir jos pagrindimas. • trečiojoje darbo dalyje pateikta atlikto sandėliavimo proceso tobulinimo UAB „X“ įmonėje tyrimo eiga bei rezultatų įvertinimas, parengiant UAB „X“ įmonės strategines ir operatyvias sandėliavimo proceso tobulinimo kryptis. • praktinė darbo reikšmė - apdoroti tyrimo duomenys bus pateikti UAB „X“ įmonei, kaip pagalbinė priemonė tobulinant sandėliavimo procesą.
Research object - Warehousing process in JSC „X“ company. Research aim - after analyzing the peculiarities of the warehousing process, to provide strategic directions for the improvement of the warehousing process to JSC „X“ company. Objectives: 1. To analyze the peculiarities of the storage process from the theoretical point of view. 2. To analyze the specifics and peculiarities of the storage process of JSC „X“ company. 3. To identify problem areas in the warehousing process of JSC „X“ company. 4. To prepare directions for the improvement of the storage process of JSC „X“ company. Research methods - analisis of scientific literature, data analysis of electronic sources, analysis of the literature of scientific bases, semi-structured interview, monitoring, comparative analysis, synthesis. Research results: • the first part of the work examines the importance of improving the warehousing process in the logistics system and provides a justification for the problem. In order to confirm the increasing trend of significance of storage process research, an analysis of articles covering storage process research in the period 2000–2019 was performed, which confirmed the growing interest of the international scientific community in storage process research. • in the second part of the work the peculiarities of the storage process are analyzed from the theoretical point of view and the research methodology and its substantiation are presented. • The third part of the work presents the research process of the improvement of the warehousing process in JSC "X" and the evaluation of the results, preparing the strategic and operational directions of the improvement of the warehousing process in JSC "X". • practical significance of the work - The processed research data will be provided to JSC „X“ as an aid to improving the warehousing process.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106650
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
egle_knieciunaite_md.pdf1.03 MBAdobe PDF   Until 2025-06-16View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

163
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

100
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.