Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106610
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Mažintaitė, Evelina
Supervisor: Bendoraitienė, Evelina
Title: Veiksnių, lemiančių įmonių socialinės atsakomybės atskleidimą Šiaurės Europos šalyse, vertinimas
Other Title: The assessment of corporate social responsibility disclosure factors in Northern European countries
Extent: 46 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Informacijos atskleidimas;Įmonių socialinė atsakomybė;Įmonių socialinė atsakomybės atskleidimas;Veiksniai;Šiaurės Europa;Information disclosure;Corporate social responsibility;Corporate social responsibility disclosure;Factors;Northern Europe
Abstract: Šio darbo tikslas – įvertinti kokie veiksniai lemia įmonių socialinės atsakomybės atskleidimą Šiaurės Europos šalyse. Pirmoje darbo dalyje atliekama teorinė temos analizė, analizuojami įmonių socialinės atsakomybės, jos atskleidimo samprata bei turinys. Taip pat analizuojami ankstesni tyrimai, vertinę įmonių socialinės atsakomybės atskiedimo veiksnius. Antroje darbo dalyje aprašoma tyrimo metodika, kuria remiantis atliekamas tyrimas. Tyrime naudoti turinio analizės ir regresinės panelinių duomenų analizės metodai. Antroje darbo dalyje taip pat vertinamas apskaičiuotas įmonių socialinės atsakomybės atskleidimo indeksas, aprašoma situacijos analizė, aptariami tyrimo rezultatai bei palyginami su ankstesniais tyrimų rezultatais. Tyrimas atliktas vertinant 152 Šiaurės Europos įmonių (turinčias daugiau nei 500 darbuotojų) 2016 – 2018 metų socialinės atsakomybės ataskaitas. Empirinio tyrimo rezultatai parodė, kad įmonės dydis, moterų skaičius valdyboje ir ekonominis išsivystymas yra reikšmingi veiksniai, lemiantys įmonių socialinės atsakomybės atskleidimą Šiaurės Europoje. Kiti veiksniai: pelningumas, mokesčių našta šiame tyrime nebuvo nustatyti, kaip reikšmingi veiksniai įmonių socialinės atsakomybės atskleidimui. Tyrimo problema: Kokie veiksniai lemia įmonių socialinės atsakomybės atskleidimą? Tyrimo hipotezės: H1 – Stambesnių įmonių socialinės atsakomybės atskleidimo lygis didesnis už ĮSA atskleidimo lygį mažesnėse įmonės. H2 – Pelningesnių įmonių socialinės atsakomybės atskleidimo lygis didesnis nei mažiau pelningose įmonės. H3 – Įmonės, kurių valdyboje yra bent viena moteris teikia išsamesnes ĮSA ataskaitas, nei tai daro valdyba tik iš vyriškos lyties atstovų. H4 – Įmonės iš stipriau ekonomiškai išsivysčiusių šalių pateikia išsamesnes ĮSA ataskaitas, nei tai linkusios daryt įmonės iš prasčiau ekonomiškai išsivysčiusių šalių. H5 – Įmonių, kurių šalyse didesnė mokesčių našta, socialinės atsakomybės atskleidimo lygis didesnis. Tyrimo objektas: veiksniai, lemiantys įmonių socialinės atsakomybės atskleidimą Šiaurės Europos šalyse. Tyrimo tikslas: pastebėjus, jog trūksta naujesnių ir platesnių tyrimų ĮSA atskleidimo tema, šio tyrimo tikslas įvertinti, kokie veiksniai lemia įmonių socialinės atsakomybės atskleidimą Šiaurės Europos šalyse.
The purpose of this paper is to assess the factors of corporate social responsibility disclosure. The first part of research paper performs a theoretical analysis of the topic, describes the content of corporate social responsibility disclosure and compares the results of previous studies. Second part of the work presents a research methodology, CSR disclosure index, data analysis, work results, and at the end, the results are compared with previous studies. This research was made collecting data from 152 Northern European companies (with more than 500 employees) during 2016-2018. The data is analyzed by content analysis and regressing Fixed effects methods. The results of the empirical study showed that size of the company, number if woman on board and economic development are significant factors determining CSR disclosure. Other factors: profitability, tax burden not identified as significant in this study. Research problem: What factors determine the disclosure of corporate social responsibility? Hypotheses: H1 - The level of corporate social responsibility disclosure for larger companies is higher than for existing smaller companies disclosing CSR. H2 - The level of corporate social responsibility disclosure for more profitable companies is higher than for less profitable companies. H3 - Companies with at least one woman on the board provide more detailed CSR reports than the board consisted only of men. H4 - Companies from more economically developed countries report more detailed CSR than companies from less economically developed countries. H5 - Companies which are from the countries with higher tax burdens have higher level of corporate social responsibility disclosure. The object of research: corporate social responsibility disclosure factors. The aim of the study: to assess what factors influence the disclosure of corporate social responsibility in the Northern European countries.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106610
Appears in Collections:2020 m. (EVF bak.)

Files in This Item:
evelina_mazintaite_bd.pdf1.09 MBAdobe PDF   Until 2025-06-17View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

73
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

39
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.