Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106532
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Kaliasaitė, Vaida
Supervisor: Pilipavičius, Vytautas
Title: Atsargų valdymo tobulinimas prekybinės įmonės pavyzdžiu
Other Title: Improvinginventory management with the example of a trading company
Extent: 62 p.
Date: 15-Jun-2020
Keywords: Logistika;Logistics;Atsargų valdymas;Inventory Management;Prekybos įmonė;Trading company;Atsargos;Stocks
Abstract: Atsargų valdymo tobulinimas prekybos įmonės pavyzdžiu Magistro darbo baigiamasis darbas 55 psl., 26 paveikslai, 11 lentelių, 44 literatūros šaltiniai, 4 priedai lietuvių kalba. Raktažodžiai - logistika, atsargų valdymas, inventorius, prekyba, pirkimų procesas. Tyrimo objektas: Atsargų valdymo veiklos tobulinimas. Tyrimo tikslas: Išanalizavus atsargų valdymo ypatumus prekybinėse įmonėse bei pateikti siūlymus jų valdymo tobulinimui. Tyrimo uždaviniai: 1. Išryškinti atsargų valdymo svarbą ir problemas prekybinės įmonės pavyzdžiu. 2. Atskleisti teorinius atsargų valdymo ir jų tobulinimo prekybinėse įmonėse ypatumus. 3. Atlikti UAB „Sabelijos prekyba“ atsargų valdymo tobulinimo poreikio tyrimą. 4. Pateikti UAB „Sabelijos prekyba“ atsargų valdymo tobulinimo kryptis bei pasiūlymus. Tyrimo metodai: dokumentų ir mokslinės literatūros bei statistinių duomenų analizė, struktūrizuotas interviu, anketinė apklausa. Tyrimo rezultatai: • Pirmojoje darbo dalyje apžvelgiama prekybos įmonių veikla ir išskiriamos įmonės UAB „Sabelijos prekyba“ atsargų valdymo problemos. • Antroje dalyje analizuojama mokslinė literatūra logistikos veiklos įmonėje tema ir analizuojamos logistikos veiklos tobulinimo gairės prekybos įmonėje bei aprašoma tyrimo atlikimo metodika. • Trečiojoje dalyje analizuojami kokybinių ir ne kokybinių tyrimų rezultatai. Teikiami pasiūlymai, kaip tobulinti atsargų valdymą įmonėje. • Tyrimai parodė, kad įmonė neefektyviai valdo atsargas, tinkamai jų neanalizuoja ir nekontroliuoja, todėl jai pateikiami pasiūlymai, ką reikia patobulinti, norint tinkamai valdyti atsargas. * Tyrimų rezultatai buvo paskelbti mokslininkų konferencijoje „Jaunasis mokslininkas 2020“ (5 priedai).
Improving inventory management with the example of a trading company Final work of master thesis 55 pages, 26 figures, 11 tables, 44 references, 4 appendixe in the Lithuanian language. Keywords – logistics, inventory management, inventory, trade, procurement process. Object of research: Improving inventory management activities. The aim of the research: After analyzing the peculiarities of inventory management in trading companies, to make suggestions for the improvement of their management. Research tasks: 1. Highlight the importance and problems of inventory management by the example of a trading company; 2. To reveal the theoretical features of inventory management and their improvement in trading companies; 3. To carry out a study of the need to improve the inventory management of UAB Sabelijos prekyba; 4. To submit directions and suggestions for improving the stock management of UAB Sabelijos prekyba. Research methods: analysis of documents and scientific literature and statistical data, structured interview, questionnaire survey. Research results:  The first part of the work reviews the activities of trading companies and identifies the inventory management problems of the company UAB "Sabelijos prekyba".  The second part analyzes the scientific literature on the topic of logistics activities in the company and analyzes the guidelines for the improvement of logistics activities in the trade company, and describes the methodology of how the research will be carried out.  The third part analyzes the results of qualitative and non–qualitative research. provides suggestions on how to improve inventory management in the company.  Research has shown that the company does not manage inventories inefficiently, does not properly analyze and control them, and is therefore given suggestions on what needs to be improved in order to manage inventories properly. * Research results was published on scientist conference „ Jaunasis mokslininkas 2020“ (5 priedas).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106532
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
vaida_kaliasaite_md.pdf1.74 MBAdobe PDF   Until 2025-06-15View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

148
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

65
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.