Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106430
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDalia, Senvaitytė-
dc.contributor.authorDovydas, Banevičius-
dc.date.accessioned2020-06-03T13:29:14Z-
dc.date.available2020-06-03T13:29:14Z-
dc.date.issued2020-06-17-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/106430-
dc.description.abstractEschatologijos vaizdinių tyrinėjimai įvairiose pasaulio mitologijose yra jau nuo seno atliekami religijotyrininkų. Šiame darbe pagrindinis dėmesys yra skiriamas trijose skirtingose mitologijose vyraujantiems mitams, legendoms ir sampratoms palyginti: Ragnarok‘ui skandinavų mitologijoje, Jono vizijoms Biblijoje bei kosmogoniniams mitams ir pomirtinio gyvenimo sampratai baltų mitologijoje. Darbo objektas – Ragnarok‘o vaizdinio atitikmenys baltų ir biblijiniuose mitologiniuose vaizdiniuose. Darbo tikslas - palyginti trijų skirtingų mitologijų pasaulio pabaigos ir jo pertvarkos pateikiamus vaizdinius bei identifikuoti pagrindinius panašumus eschatologiniame kontekste. Darbo uždaviniai – 1) aprašyti Ragnarok’o mitinį įvykį senovės skandinavų mitologijoje ir išskirti vyraujančius eschatologinius veiksnius; 2) pateikti Biblijos Naujajame Testamente aprašomus pasaulio pabaigos vaizdinius ir palyginti juos su Ragnarok‘e vaizduojama pasaulio pabaiga ir jo pertvarka; 3) remiantis lietuvių etiologinėmis sakmėmis, apibūdinti galimai buvusius baltų eschatologinius vaizdnius; 4) surasti panašumus ir skirtumus tarp baltų, skandinavų ir Biblijos mitologinių vaizdinių pasaulio pabaigos sampratos atžvilgiu. Metodai: lyginamasis ir interpretacinis. Darbe remtasi tiek pirminais šaltiniais (skandinavų sagomis, Biblija, lietuvių sakmėmis), tiek kitų autorių atitinkama analize. Išstudijavus šaltinius bei pasitelkus pasaulio pabaigos mitologemų ir eschatologinių istorijų mokslines analizes, tapo įmanoma identifikuoti bei susisteminti eschatologinių vaizdinių ir mitologemų atitikmenis tarp skirtingų mitologijų. Dažniausiai eschatologinius vaizdinius mitologijose įkūnija skirtingi pirminiai gamtos elementai, chaosas, Dievai, mitinės būtybės, gėrio ir blogio jėgų priešprieša bei pasikartojantis prarastos pusiausvyros atsistatymas.lt
dc.description.abstractStudies of the eschatology imagery in various mythologies of the world have long been carried out by religious scholars. This paper focuses on a comparison of the myths, legends, and concepts that prevail in three different mythologies including Ragnarok in Scandinavian mythology, John’s visions in the Bible, as well as, cosmogonic myths and the notion of the afterlife in Baltic mythology. The object of this work is the analogy of Ragnarok’s representation in Baltic and biblical mythological imageries. The aim of this paper is to compare three distinctive mythologies concerning imageries that depict the end of the world and its transformation as well as to identify primary similarities in the eschatological context. The goals of the work are: 1) to describe the mythical event of Ragnarok in ancient Scandinavian mythology and to distinguish predominant eschatological factors; 2) to present the imagery of the end of the world described in the New Testament of the Bible and to compare them with the end of the world, and its conversion depicted in Ragnarok; 3) to characterize possible former Baltic eschatological imagery based on Lithuanian mythological narratives; 4) to find similarities and differences between Baltic, Scandinavian and Biblical mythological imagery regarding the concept of the end of the world. Methods: comparative and interpretive. The work is based on both, the primary sources (Scandinavian sagas, the Bible, Lithuanian sagas) and the corresponding analysis of other authors. After examining the sources and referring to academical analyzes of mythologems of the end of the world and eschatological stories, it became possible to identify and systematize the correspondences of eschatological imagery and mythologems between diverse mythologies. In most cases, eschatological imageries in mythologies are embodied by different primary elements of nature, chaos, Gods, mythical beings, the opposition of the forces of good and evil and the recurrent restoration of the lost balance.en
dc.description.sponsorshipHumanitarinių mokslų fakultetaslt
dc.description.sponsorshipKultūrų studijų katedralt
dc.format.extent41 p.lt
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas prieinamas tik Universiteto intranete / University Intranet onlylt
dc.subjectApsireiškimas Jonuilt
dc.subjectRevelation to Johnen
dc.subjectBaltailt
dc.subjectBalticsen
dc.subjectBiblijalt
dc.subjectBibleen
dc.subjectRagnarok'aslt
dc.subjectRagnaroken
dc.subjectEschatologijalt
dc.subjectEschatologyen
dc.subject.otherEtnologija / Ethnology (H006)-
dc.titleRagnarok'o sąsajos su baltų mitologija ir bibliniais vaizdiniaislt
dc.title.alternativeRagnarok‘s interfaces with Baltic mythology and biblical imageryen
dc.typebachelor thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextrestricted-
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)
Files in This Item:
Dovydas_Banevičius_bd.pdf.pdf531.69 kBAdobe PDF   Until 2025-06-17View/Open
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

43
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.