Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106412
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Naujokas, Justinas
Supervisor: Senvaitytė, Dalia
Title: Vidurvasario šventė Skandinavijos šalyse ir Lietuvoje
Other Title: Midsummer festival in Scandinavian countries and Lithuania
Extent: 36 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Joninių šventė;Saint Jonas celebration;Lietuva;Lithuania;Skandinavijos šalys;Scandinavian countries;Vidurvasario šventė;Midsummer festival
Abstract: Tyrime iškelta problema – kaip vystėsi Vidurvasario šventė Skandinavijoje ir Lietuvoje? Ar tyrinėjama šventė abiejuose regionuose yra panaši viena kitai? Šio tyrimo objektas – Vidurvasario (Joninių) šventė Skandinavijos šalyse ir Lietuvoje - šventės raida, tradicijos, simboliai, ritualai. Tikslas – išnagrinėti Vidurvasario šventę Skandinavijos šalyse ir Joninių šventę Lietuvoje, šių švenčių raidą, reikšmę, papročius, tradicijas, naudojamus simbolius, šių dienų aktualijas. Tikslui įgyvendinti pasitelkti tokie uždaviniai: 1) Remiantis tyrėjų ir mokslininkų literatūros šaltiniais ir internetiniuose portaluose rasta medžiaga, aprašyti Vidurvasario šventę Skandinavijos šalyse, jos raidą, reikšmę, papročius/ritualus, šiuolaikinę Vidurvasario šventę Skandinavijoje; 2) Remiantis tyrėjų ir mokslininkų literatūros šaltiniais ir internete rasta vaizdine medžiaga aprašyti Joninių šventę Lietuvoje, jos raidą, tradicijas ir papročius, kupoliavimo kilmę, simboliką ir ritualus, šiuolaikinę Joninių šventę Lietuvoje; 3) Iš surinktos medžiagos palyginti Vidurvasario (Joninių) šventę Skandinavijos šalyse ir Lietuvoje palyginti jas tarpusavyje, jų raidą, reikšmę ir tradicijas, simbolius, šiuolaikinę šventę abiejuose regionuose. Darbe naudotasi šiais metodais: aprašomuoju ir lyginamuoju. Aptariant tyrimo rezultatus paaiškėjo, kad tyrimo metu surinkta medžiaga klasifikuota į tris dalis: Vidurvasario šventė Skandinavijos šalyse, Vidurvasario šventė Lietuvoje ir Vidurvasario šventė Skandinavijoje ir Lietuvoje, daugiausia dėmesio skirta šventės vystymuisi abiejuose regionuose bei reikšmei ir simboliams juose aptarti. Tyrinėjamos abiejų regionų šventės yra panašios, tačiau nėra vienodos. Tyrime paaiškėjo, kad Skandinavijoje vidurvasario šventės ištakos atsirado daug anksčiau lyginant su Lietuva. Skandinavijos šalyse ir Lietuvoje nemažai papročių ar simbolių vizualiai yra labai panašūs ar net vienodi, tačiau daugelis jų yra suprantami skirtingai, turi skirtingą reikšmę ir tai įtakojo istorinė praeitis, politinė bei geografinė padėtis.
The raised problem in this research is– to find out how is the Scandinavian countries and Lithuanian midsummer celebration developed? Is the researched celebration in both regions are common or familiar to each other? This research target – Midsummer (Saint Jonas) celebration in Scandinavian countries and Lithuania – celebration development, traditions, symbols, rituals. The aim of the work is to analyse Midsummer holiday celebration in Scandinavian countries and Saint Jonas holiday in Lithuania, development, meaning, customs, traditions, used symbols, nowadays actualities. The following tasks will be used to achieve object goals: 1) Based on researchers and scientists’ works of literature sources and internet founded information to review midsummer celebration in Scandinavian countries, progress, meaning, traditions/rituals, these days midsummer celebration in Scandinavia; 2) Using scientists and researchers literature sources and video materials found on the internet describe Saint Jonas holiday in Lithuania, it’s development, customs, traditions, origin, symbols and rituals, it’s nowadays Saint Jonas celebration in Lithuania.3) From collected and described midsummer/Saint Jonas celebrations in Scandinavian countries and Lithuania compare their development, meaning and tradition, symbols, nowadays celebration in both regions. Methods to conduct this research used: descriptive and comparative. Describing research results, it was found out that collected information classified into three parts: Midsummer celebration in Scandinavian countries, Midsummer celebration in Lithuania and Midsummer festival in Scandinavia and Lithuania, mostly focused on celebration development and meaning of it in both regions. Both region celebrations are familiar but are not identical. In the research, it was found out that, Scandinavian midsummer celebration origins appeared way earlier compared to Lithuania. In Scandinavian countries and Lithuania, quite a few traditions or symbols visually are familiar or even the same, but most of them are understood differently, have a different meaning which was influenced by geographical situation, historical past and political influence.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106412
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
Justinas_Naujokas_bd.pdf4.14 MBAdobe PDF   Until 2025-06-16View/Open

Vidurvasario šventė Skandinavijos šalyse ir Lietuvoje

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

83
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

98
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.