Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106411
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Pranaitis, Tomas
Supervisor: Janauskas, Giedrius
Title: "Dagens Nyheter" laikraščio, reklamos skilties analizė 1900-1903 m.
Other Title: Analysis of the advertising section of the "Dagens Nyheter" newspaper in 1900-1903.
Extent: 39 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Laikraštis "Dagens Nyheter";"Dagens Nyheter" newspaper;Laikraščio skelbimai;Advertisements;Reklamos analizė;Advertising analysis;Švedija;Sweden
Abstract: Šio darbo objektas yra Dagens Nyheter (liet. Dienos Naujienos) laikraščio reklamos sekcijos realijos ir aktualijos 1900-1903 metais. Darbe iškelta problema - kokio tipo skelbimai buvo publikuojami „Dienos naujienų” laikraščio reklamos sekcijoje 1900-1903 metų laikotarpiu? Tikslas - išanalizuoti kokios temos, problemos ir objektai atsispindi „Dienos naujienų“ laikraščio reklamos sekcijoje. Tikslui įgyvendinti pasitelkti trys uždaviniai: 1. Ištirti pagrindines laikraščio reklamos skilties temas, 2. Išanalizuoti ir atskirai aprašyti kiekvienos temos pagrindinius objektus, 3. Tikimybiniu samprotavimo būdu objektams, turintiems temai būdingas savybes, padaryti išvadas. Darbe naudoti metodai - aprašomasis, indukcijos metodas, literatūros analizė. Darbo struktūrą sudaro santrauka lietuvių ir anglų kalbomis, įvadas, trys dėstymo dalys, išvados ir literatūros bei šaltinių sąrašas. Pirmoje darbo dalyje analizuojama finansų ir ekonomikos tema, ištiriami ir aprašomi temos objektai, antroje dalyje išnagrinėjami ir aprašomi kultūros ir meno temos objektai, trečioje dalyje analizuojama visuomenės ir socialumo tema, aprašomi temos objektai. Aptariant darbo rezultatus, išanalizavus pagrindines reklamos skilties grupes ir ištyrus pagrindinius kiekvienos grupės objektus paaiškėjo, kad daugiausiai „Dienos Naujienų“ laikraščio reklamos skiltyje skelbta ekonomikos ir finansų, kultūros ir meno, bei bendruomenių ir socialumo temomis. Nustatyti 1900-1903 vykę kultūriniai, socialiniai ir ekonominiai procesai turėję įtakos tam tikrų objektų atsiradimui, viena pagrindinių priežasčių, - industrializacija. Paaiškėjo, kad kiekvienai temai būdingi saviti objektai, - finansinės įstaigos, nekilnojamas turtas, vertybiniai popieriai, teatras, opera ir varjetė, muzika ir koncertai, bendruomenės, organizacijos ir judėjimai. Atlikta objektų reklamos analizė, nustatyti skelbimuose naudojami reklamos aspektai, nustatyta kokiu būdu išryškinta svarbiausia informacija, detaliai pažvelgta į reklamos teksto elementus.
The subject of this work is the realities and topicalities of the advertising section of the Dagens Nyheter newspaper in 1900-1903. The problem raised in the work: what type of advertisements were published in the advertising section of the newspaper "Dagens Nyheter" in the period of 1900-1903? The aim is to analyze what topics, problems, and objects are reflected in the advertising section of the daily newspaper. To achieve the goal, the following tasks are used: 1. To study the main topics of the newspaper's advertising section, 2. To analyse and describe the main objects of each topic separately, 3. To draw conclusions for objects using probabilistic reasoning. The following methods are used in the work: descriptive, induction method, literature analysis. The structure of the work consists of a summary in Lithuanian and English, introduction, 3 parts, conclusions, bibliography, and sources list and appendix. Discussing the results of the work, it became clear that most of the advertising in the daily newspaper "Dagens Nyheter" was published on economic and financial, cultural and art, community and social topics. The cultural, social and economic processes that influenced the emergence of certain objects in 1900-1903 newspaper were identified. One of the main processes was industrialization. Each topic had its own specific objects - financial institutions, real estate, securities, theater, opera and variety, music and concerts, communities, organizations and movements. The analysis of object advertising was made, the aspects of advertising used in advertisements were determined, the most important information was highlighted, and the elements of advertising text were analysed.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106411
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
Tomas_Pranaitis_bd.pdf885.68 kBAdobe PDF   Until 2025-06-16View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.