Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106383
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Tiškutė, Monika
Supervisor: Jarienė, Elvyra
Title: Medingųjų augalų įtaka medaus kokybei
Other Title: The influence of honey plants on the honey quality
Extent: 42 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Medus;Honey;Kokybė;Quality;Rūšys;Types of honey;Juslinis vertinimas;Sensory evaluation
Abstract: Bakalauro tyrimo objektas – medus. Darbo tikslas – įvertinti įvairios botaninės kilmės medaus kokybę. Medaus mėginiai buvo surinkti Radviliškio rajone esančiame bityne. Tyrimams pasirinkome gegužės, birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais kopinėtą medų. Uždaviniai: ištirti įvairios botaninės kilmės medaus kokybinius rodiklius. Taip pat atlikti juslinį vertinimą ir nustatyti iš kokių medingųjų augalų surinktas medus patraukliausias vartotojui. Kokybės tyrimai atlikti 2018 – ais ir 2019 – ais metais Vytauto Didžiojo universitete Žemės ūkio akademijoje Augalinių žaliavų kokybės tyrimų laboratorijoje. Tyrimų metu nustatytas medaus bendrasis rūgštingumas, drėgmė, tirpios sausos medžiagos, diastazės aktyvumas ir atliktas juslinis vertinimas. Drėgmės ir tirpių sausųjų medžiagų kiekis nustatytos refraktometru, rūgštingumas – titruojant natrio šarmu, o diastazės aktyvumas tirtas remiantis J. E. Šadės, modifikuotu J. W. Vaito ir H. Hadorno metodais. Medaus juslinis vertinimas atliktas remiantis LST ISO 11037:2003 reikalavimais. Gauti tyrimo duomenys buvo apdoroti statistiškai, naudojant kompiuterines „Microsoft Office Exel“ ir „Statistica 10“ programas. Statistinis patikimumas įvertintas Fišerio kriterijumi (p < 0,05). Atlikus tyrimus nustatyta, kad tiek 2018 – tieji, tiek 2019 – tieji metai buvo sausringi ir karšti. Augalų vegetacijos metu trūko drėgmės ir maisto medžiagų, todėl augmenija viso medunešio metu buvo skurdi. Įvertinus medaus kokybę galima teigti, kad 2018 – ais metais geriausias medus buvo surinktas rugpjūčio mėnesį, o 2019 – ais liepos mėnesį. Rugpjūčio mėnesio medų bitės surenka iš lipčiaus, miško augalų, spygliuočių medžių, viržių, grikių, tačiau šio medunešio metu nektaro būna mažai. Liepos mėnesio medunešį sudaro nektaras surinktas iš liucernų, vasarinio rapso, bei baltųjų ir raudonųjų dobilų žiedų.
The object of bachelor's research is honey. The aim - to evaluate the quality of honey of various botanical origins. Honey samples were collected in Radviliškis district. For the research, we selected honey harvested in May, June, July and August. Objectives: to investigate the quality indicators of honey of various botanical origins. Also perform a sensory evaluation and determine which honey plants collected honey is most attractive to the consumer. Quality research was performed in 2018 and 2019 at Vytautas Magnus University, Laboratory of Plant Raw Materials Quality Research, Academy of Agriculture. During the research year, the free acidity, moisture, soluble solids, diastase activity of honey were determined, and a sensory evaluation was performed. Moisture and soluble solids content were determined by refractometer, acidity was determined by titration with sodium hydroxide, and diastase activity was determined according to the methods of J. E. Šadė, modified by J. W. Vait and H. Hadorn. The sensory evaluation of honey was performed in accordance with the requirements of LST ISO 11037:2003. The obtained research data were statistically processed using computer programs Microsoft Office Exel and Statistica 10. Statistical reliability was assessed by Fisher's criterion (p <0.05). Assessing the quality of honey, it can be stated that in August collected honey samples of 2018 the best, and in 2019 in July. In August, honey bees collect from honeysuckle, forest plants, conifers, heather, buckwheat, but there is little nectar during this honeymoon. The July honeysuckle consists of nectar collected from alfalfa, spring rape, and white and red clover flowers.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106383
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
monika_tiskute_bd.pdf2.03 MBAdobe PDF   Until 2025-06-19View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

37
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

17
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.