Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106365
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Erminas, Romanas
Supervisor: Didvalis, Linas
Title: Japonijos švelniosios galios naudojimas besiruošiant 2020 metų Tokijo vasaros olimpinėms žaidynėms
Other Title: Japan's soft power implementation in preparations for the upcoming 2020 Tokyo Summer Olympics
Extent: 73 p.
Date: 12-Jun-2020
Keywords: Olimpinės žaidynės;Olympics;Japonija;Japan;Švelnioji galia;Soft power;Tokijas 2020;Tokyo 2020
Abstract: Soft power is the ability to get what you want from others through attraction or persuasion. In contemporary times it is a powerful political tool that allows the country to dominate not only in a region but worldwide without breaking a peace. Sports diplomacy is an integral part of soft power, therefore international sports competitions, like the Olympics, and the preparation time before it, are one of the best opportunities for a country to use its soft power through various actions to get numerous benefits. Since Japan is organizing the upcoming Olympics, the aim of this thesis is to describe and evaluate the actions that Japan is taking to implement its soft power during the preparation period of Tokyo 2020 Summer Olympics. Several tasks were established, to accomplish the set up research aim. The first task is to describe the soft power and its connection with the Olympics, therefore the first chapter defines soft power, its origin, resources that fuel this foreign policy and limitations. Also, specifically, Japan’s soft power is presented. The final part of the chapter introduces the idea and process of the Olympics in ancient and contemporary times. In every Olympics, be it Summer or Winter, there will always be a connection with some international or domestic problems that are mainly political, therefore political background of Olympics displayed with specific past examples. The second task is to present Tokyo 2020 Summer Olympics and its organization process and progress. The second contextual chapter consists of three parts to accomplish it. Fist one describes the institutional structure of the Olympic movement, which is responsible for ensuring the transparent Olympic bid in which Japan gained the right to host Tokyo 2020. Thus, the second part illustrates the process of 2020 Summer Olympics Olympic bid. The third and final part of the chapter presents the progress Japan made with the organization of the Olympics after it won the bid. In the third analytical chapter, the final task of the thesis is accomplished, which is to analyze in what ways and how successfully Japan used soft power in the preparation for the upcoming Tokyo 2020 Summer Olympics. Hence, the chapter analyzes the actions, which supposedly could benefit or diminish Japanese soft power. The evaluation of the preparation period success in terms of soft power is determined with the help of additional interview data. 8 young specialists from different world countries expressed their opinions about specific cases of Japan’s soft power usage and misusage, compared and evaluated it. The analysis revealed that positive results are expected from the fields of economy, cultural influence, diversity broadening, and ecology broadening. However, issues like inclusion of disputed territories in the Japanese torch relay map, refusal to ban the imperial flag, mismanagement of COVID-19 situation, corruption of Tokyo 2020 Organizing committee or poor water condition in Open water competition venue could serve some severe blows to Japan’s image and it could diminish the country’s soft power. The most beneficial field of soft power implementation is determined to be in the cultural field, which could not only increase influence but also boost the economy and propagate other Olympics organizer’s ideas, where mismanagement of coronavirus pandemic and geopolitical controversies were evaluated as most harmful actions that misused the opportunity of Olympics. In the end, Tokyo 2020 outcome will be positive and Japanese soft power will bring a lot of benefits to the country because the overall spotlight of the Olympics will outshine the individual controversies or problems, that many countries (including past’s hosts) have.
Švelnioji galia yra gebėjimas paveikti kitų elgesį ir juos įtikinti savo tikslų teisingumu ne prievartos formomis, bet naudojant patrauklumo ir įtikinėjimo metodus. Šiais laikais, tai yra galingas politinis įrankis, leidžiantis šaliai dominuoti ne tik regione, bet ir visame pasaulyje, nesiimant drąstiškų karinių veiksmų. Sporto diplomatija yra neatsiejama švelniosios galios dalis, todėl tarptautinės sporto varžybos, kaip olimpinės žaidynės, ir pasiruošimo laikas prieš jas yra viena geriausių galimybių šaliai pademonstruoti savo švelniąją galią atliekant įvairius veiksmus, tam, jog gautų daugybę privalumų bei naudos. Kadangi Japonija rengia artėjančias olimpines žaidynes, šio darbo tikslas yra išnagrinėti ir įvertinti veiksmus, kurių Japonija imasi tam, kad realizuotų savo švelniąją galią rengiantis 2020 m. Tokijo vasaros olimpinėms žaidynėms. Norint sėkmingai įgyvendinti išsikeltą darbo tikslą, buvo suformuluota keletas darbo uždavinių. Pirmasis uždavinys - apibūdinti švelniąją galią ir jos ryšį su olimpinėmis žaidynėmis, todėl pirmame skyriuje nusakoma švelnioji galia, jos kilmė, ištekliai, kurie skatina šią užsienio politiką, ir trūkumai. Taip pat konkrečiai pristatoma ir švelnioji Japonijos galia. Paskutinėje skyriaus dalyje supažindinama su olimpinių žaidynių idėja ir procesu senovėje ir šiais laikais. Kiekvienose olimpinėse žaidynėse, tiek vasaros, tiek žiemos, visada egzistuoja ryšys su tam tikromis tarptautinėmis ar vidaus problemomis, kurių dauguma yra politinės, todėl olimpinių žaidynių politinis fonas pateikiamas su konkrečiais praeities pavyzdžiais. Antroji šio darbo užduotis - pristatyti Tokijo 2020 metų vasaros olimpines žaidynes ir jų organizavimo procesą bei progresą. Antrasis kontekstinis skyrius sudarytas iš trijų dalių. Pirmojoje dalyje aprašoma olimpinio judėjimo institucinė struktūra, atsakinga už skaidrių olimpinio miesto rinkimų, kuriuose Japonija įgijo teisę rengti 2020 m. Tokijo žaidynes, užtikrinimą. Taigi antroji skyriaus dalis iliustruoja 2020 m. Vasaros olimpinių žaidynių miesto rinkimų procesą. Trečiojoje ir paskutinėje skyriaus dalyse pristatoma Japonijos padaryta pažanga laimėjus teisę rengti ir organizuojant šias tarptautines varžybas. Trečiajame analitiniame skyriuje atliekama paskutinė šio darbo užduotis – išanalizuoti, kokiais būdais ir kaip sėkmingai Japonija naudoją savo švelniąją galią besiruošdama artėjančioms 2020 m. Tokijo vasaros olimpinėms žaidynėms. Taigi skyriuje nagrinėjami veiksmai, kurie tariamai galėtų būti naudingi arba kenksmingi Japonijos švelniajai galiai. Pasirengimo laikotarpio sėkmės įvertinimas švelniosios galios požiūriu nustatytas pasitelkus papildomus interviu duomenis. Interviu metu, 8 jauni specialistai, iš skirtingų pasaulio šalių, palygino, įvertino ir išsakė savo nuomonę apie konkrečius Japonijos švelniosios galios tinkamo ir netinkamo naudojimo atvejus. Tyrimo analizė atskleidė, jog teigiamų rezultatų laukiama ekonomikos, kultūrinės įtakos, įvairovės ir tolerancijos plėtimo bei ekologijos sferose. Tačiau tokios klaidos kaip ginčijamų teritorijų įtraukimas į Japonijos fakelo estafetės žemėlapį, atsisakymas uždrausti imperialistinę Japonijos vėliavą, netinkamas COVID-19 padėties valdymas, „Tokijo 2020“ organizacinio komiteto korupcija ar bloga vandens būklė Tokijo įlankoje gali suduoti skausmingus smūgius Japonijai ir jos įvaizdžiui ko pasekoje, tai sumažins švelniąją šalies galią. Palankiausia švelniosios galios realizavimo sritis - kultūros sferoje, o tai gali ne tik išplėsti kultūrinę šalies įtaką regione ir pausulyje, bet ir paskatinti ekonomikos augimą bei toliau propaguoti kitas olimpinių žaidynių organizatorių idėjas. Visgi, prastas koronaviruso pandemijos valdymas ir geopolitinės problemos galinčios sukelti tarptautinius nesutarimus buvo įvertintos kaip žalingiausi veiksmai, kuriais Japonija netinkamai pasinaudojo olimpinių žaidynių suteikta galimybe. Galiausiai, artėjančių Tokijo žaidynių rezultatas bus teigiamas, o švelnioji Japonijos galia atneš šaliai naudos daugybėje sferų, kadangi visas žaidynių spindesys užgoš individualius ginčus ar problemas, kurios, atsižvelgiant į kitas pasaulio šalis, visiškai nėra išskirtinės.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106365
Appears in Collections:2020 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
Romanas_Erminas_md.pdf759.54 kBAdobe PDF   Until 2025-06-12View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

46
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

29
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.