Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106339
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Bučinskaitė, Inga
Supervisor: Bakanauskienė, Irena
Title: Darbuotojų motyvavimo gerinimas Kazlų Rūdos savivaldybėje
Other Title: Improving employee motivation in Kazlų Rūda municipality
Extent: 66 p.
Date: 12-Jun-2020
Keywords: Motyvacija;Savivaldybė;Pasitenkinimas darbu;Motivation;Municipality;Job satisfaction
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas - pateikti sprendimus Kazlų Rūdos darbuotojų motyvacijai gerinti. Teorinėje darbo dalyje analizuojamos darbuotojų motyvacijos teorinės koncepcijos. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pateikti tyrimo metodai, tai mokslinės literatūros ir periodinių leidinių analizė, dokumentų analizė, anketinė apklausa, statistinių duomenų analizė ir metodų taikymas, grafinis vaizdavimas ir analizuojami rezultatai tyrimo. Išanalizavus tyrimo duomenis, ištirta, jog dauguma tiriamųjų, kurių darbo stažas Kazlų Rūdos savivaldybėje iki 5 metų, nurodė, kad motyvacijos priemonės Kazlų Rūdos savivaldybėje nėra taikomos, o tuo tarpu tiriamieji, kurių darbo stažas Kazlų Rūdos savivaldybėje yra didesnis nei 6 metai nurodė, jog taikomos įvairios motyvacijos priemonės Kazlų Rūdos savivaldybėje. Projektinėje darbo dalyje suformuluoti tokie sprendimai: Kazlų Rūdos savivaldybėje siūloma kartą per metus vertinti savivaldybės darbuotojų motyvaciją Siūloma materialinė ir nematerialinė skatinimo sistema Siūloma organizuoti kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimosi kursus, seminarus, suteikiant galimybę juose dalyvauti. Savivaldybės administracijai siūloma formuoti vertybių sistemą, kuria galėtų vadovautis savivaldybės administracijos darbuotojai, siekiant gerinti organizacijos mikroklimatą. Siūloma įvertinti darbo aplinką, esant poreikiui tobulinti bei atnaujinti darbo priemones.
The aim of the final work is to present solutions to improve the motivation of Kazlų Rūda employees. The theoretical part of the work analyzes the theoretical concepts of employee motivation. The analytical part of the final work presents research methods, such as analysis of scientific literature and periodicals, document analysis, questionnaire survey, analysis of statistical data and application of methods, graphical representation and analyzed results of the research. After analyzing the research data, it was examined that the majority of respondents with work experience in Kazlų Rūda municipality up to 5 years indicated that motivational measures are not applied in Kazlų Rūda municipality, while respondents with work experience in Kazlų Rūda municipality more than 6 years indicated that various motivational measures are applied in Kazlų Rūda municipality. The following solutions are formulated in the project part of the work: In Kazlų Rūda municipality it is proposed to evaluate the motivation of municipal employees once a year. Proposed tangible and intangible incentive system. It is proposed to organize in-service training and improvement courses and seminars. It is proposed to the municipal administration to form a system of values that could be followed by the employees of the municipal administration in order to improve the microclimate of the organization. It is proposed to assess the work environment, if necessary, to improve and update work tools.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106339
Appears in Collections:2020 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
inga_bucinskaite_md.pdf1.33 MBAdobe PDF   Until 2025-06-12View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons