Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106278
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Žukauskas, Mantas
Supervisor: Drėjeris, Rolandas
Title: Logistikos sistemos gamybos įmonėje strateginių plėtros alternatyvų vertinimas
Other Title: Assessment of strategic development options of the logistics system at manufacturing company
Extent: 66 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Strateginis valdymas;Strategic management;Strateginės alternatyvos;Strategic alternatives;Daugiakriterinis vertinimas;Multi-criteria decision making method
Abstract: Šio baigiamojo magistro darbo objektas yra gamybos įmonės logistikos sistemos strateginis valdymas. Darbo tikslas - suformuoti įmonės logistikos sistemos strateginio valdymo modelį. Tikslui pasiekti iškelti darbo uždaviniai: išanalizuoti įmonės logistikos sistemą ir strateginį valdymą teoriniu aspektu; apibūdinti strateginio valdymo modelių tinkamumą įmonės logistikos sistemai; parengti metodiką kaip įvertinti įmonės logistikos sistemos strategines alternatyvas; patikrinti logistikos sistemos strateginės plėtros alternatyvų parinkimo ir įgyvendinimo modelį UAB „X“ pavyzdžiu. Logistikos sistemos ir strateginio valdymo teorinei analizei ir tyrimo metodologijai sukurti buvo naudojamas mokslinės literatūros analizės metodas. Analizuojamos įmonės išorinės bei vidinės aplinkų analizei buvo naudojami PEST ir SSGG metodai. Strateginėms alternatyvoms identifikuoti buvo naudotas pusiau struktūruoto interviu metodas, o strateginių alternatyvų vertinimui – daugiakriterinio vertinimo SAW metodas. Atliktas tyrimas parodė, kad šiame baigiamajame magistro darbe pateiktas teorinis strateginės plėtros alternatyvos parinkimo ir įgyvendinimo modelis yra patikrintas praktikoje UAB „X“ pavyzdžiu. Patikrinimo teigiami rezultatai leidžia padaryti išvadą, kad modelis gali būti taikomas ir kitose įmonėse, kurioms reikalinga pasirinkti tinkamą logistikos sistemos strateginę plėtros alternatyvą.tyrimo rezultatai (trumpai pateikiama, kokie gauti rezultatai).
Any company operates on the basis of a strategy that allows the company to achieve its goals. The choice of one or another strategy is determined by the company's mission and its current production-financial situation, as well as the influence of the external and internal environment. Reseach object of this master's thesis is the strategic management of the logistics system of a manufacturing company. Research aim is to form a strategic management model of the company's logistics system. To achieve the goal, the objectives are: to analyze the company's logistics system and strategic management from a theoretical point of view; describe the suitability of strategic management models for the company's logistics system; to develop a methodology for evaluating the strategic alternatives of the company's logistics system; to check the model of selection and implementation of alternatives for the strategic development of the logistics system on the example of UAB X. The method of analysis of scientific literature was used to develop the theoretical analysis and research methodology of the logistics system and strategic management. PEST and SWOT methods were used for the analysis of the external and internal environments of the analyzed company. The semi-structured interview method was used to identify strategic alternatives, and the multi-criteria evaluation SAW method was used to evaluate strategic alternatives. The performed research showed that the theoretical model of selection and implementation of the strategic development alternative presented in this final master's thesis is tested in practice by the example of UAB "X". The positive results of the inspection allow us to conclude that the model can be applied to other companies, which need to choose a suitable alternative for the strategic development of the logistics system.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106278
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

116
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

87
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons