Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106254
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Pavlova, Jelena
Supervisor: Navaitienė, Julita
Title: IT studentų profesinės karjeros adaptyvumas ir interaktyvieji gebėjimai
Other Title: IT students' career adaptability and interactive skills
Extent: 51 p.
Date: 11-Jun-2020
Keywords: Karjeros adaptyvumas;Career adaptability;Interaktyvieji gebėjimai;Interactive skills;Perėjimas iš studijų į darbo rinką;School-to-work transition;Įsidarbinimo ištekliai;Employability resources;IT studentai;IT students
Abstract: Tyrimo tikslas: Ištirti informacinių technologijų studentų profesinės karjeros adaptyvumo ir interaktyviųjų gebėjimų raišką bei sąsajas. Tiriamieji: 143 skirtingų Lietuvos universitetų bei kolegijų informacinių technologijų studentai. Tiriamieji pildė elektroninę apklausą, kurios pagrindu buvo atlikta kiekybinė duomenų analizė. Buvo naudota karjeros adaptyvumo skalė (Savickas ir Porfeli, 2012a), interaktyviųjų gebėjimų skalė (Coetzee, 2014) bei darbo autorės sudaryta bendrų duomenų anketa, įtraukianti klausimus apie tiriamųjų užimtumo statusą, techninių žinių ir įgūdžių lygio, apsisprendimo dėl profesinės karjeros, patrauklumo darbo rinkoje lyginant su bendrakursiais ir sėkmingo perėjimo į darbo rinką galimybių subjektyvų vertinimą. Tyrimo rezultatai: IT studentų karjeros adaptyvumas buvo teigiamu ryšiu susijęs su interaktyviais gebėjimais bei pozityviais profesinės adaptacijos rezultatais – tvirtesniu apsisprendimu dėl profesinės karjeros, pozityvesniu patrauklumo darbo rinkoje bei sėkmingo perėjimo iš studijų į darbo rinką subjektyviu vertinimu. Dirbantys studentai pasižymėjo didesniu karjeros adaptyvumu ir geriau išugdytais interaktyviais gebėjimais. Sėkmingo perėjimo į darbo rinką galimybių subjektyvus vertinimas priklausė nuo techninių žinių ir įgūdžių lygio, domėjimosi profesine ateitimi ir interaktyviųjų gebėjimų.
Research purpose: The study sought to explore IT students‘ career adaptability and interactive skills, as well as their relationships. Participants: 143 information technology students of various Lithuanian universities and colleges. The participants filled out an online questionnaire. Based on the obtained data a quantitative analysis was performed. Career adaptability was measured by Career Adapt-Abilities International Scale (Savickas ir Porfeli, 2012a). Interactive skills were measured using Interactive skills subscale from Graduate Skills and Attributes Scale by M. Coetzee (2014). Also, data regarding students‘ employment status, and subjective evaluation of their technical knowledge and skills, career decidedness, perceived attractiveness in the labor market compared to peers, and perceived possibilities of successful transition to labor market were obtained. Results: There was a positive relationship between IT students‘ career adaptability, interactive skills, and adaptation results: greater career decidedness, greater perceived attractiveness in the labor market compared to peers, and more positive perceived possibilities of successful transition to labor market. Employed students had more pronounced career adaptability and better developed interactive skills. Perceived possibilities of successful transition to labor market were predicted by technical knowledge and skills, career concern, and interactive skills.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106254
Appears in Collections:2020 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

56
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

64
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons