Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106247
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Nazarova, Elnara
Supervisor: Kaminskienė, Lina
Title: Personalization of learning at school through blended foreign language learning: teachers’ perspective
Other Title: Personalizuoto mokymo(si) įgyvendinimas mišraus užsienio kalbos mokymosi būdu: mokytojų požiūris
Extent: 88 p.
Date: 10-Jun-2020
Keywords: Personalized learning in school;Blended learning;Blended foreign language learning;Personalization of learning in general education;Benefits of blended learning for students and teachers;Individualus mokymasis mokykloje;Mišrusis mokymasis;Mišrus užsienio kalbų mokymasis;Mokymosi personalizavimas bendrojo lavinimo mokykloje;Mišraus mokymosi nauda studentams ir mokytojams
Abstract: The present study examines the contribution of the blended learning method to the personalization of learning at school from the foreign language teachers’ perspective. For this purpose, 11 English language teachers from 4 private schools in Azerbaijan were interviewed. The research findings reveal that participant teachers have a clear understanding of personalized learning. According to the responses of teachers, personalized learning can be described as a focus on students’ needs, skills, and interests meanwhile it provides choice to the students in learning. Regarding changing learning instruction to personalized learning, teachers have different opinions. One group supports the change and indicate that they are ready for any change in education as long as it improves innovative ways of teaching and provides learners with personalized attention. Another group demands institutional support as a new model in learning requires new skills and training from teachers. Furthermore, the research results report that because of the dependence on national curriculum and teachers’ concerns about students’ abilities, schools are not fully prepared for personalized learning. The study results also indicate that if students realize that their needs and interests are valued, they can take responsibility for their own learning. However, there are some students especially young learners that still depend on the instruction and guidance provided by the teacher. The study also reports that students’ engagement and sense of responsibility increase through blended learning application which mainly caused by involving their choice in the learning process. The results also demonstrate that encouraging students’ ownership of learning and increased engagement leads to the promotion of student autonomy. The study disclosed that blended learning enhances personalized learning by transforming the traditional ways of learning, promoting student autonomy, and supporting student-centered learning in the classroom.
Šiame tyrime nagrinėjamas mišraus mokymosi metodo indėlis į mokymosi personalizavimą mokykloje iš užsienio kalbų mokytojų perspektyvos. Šiuo tikslu buvo apklausta 11 anglų kalbos mokytojų iš 4 Azerbaidžano privačių mokyklų. Tyrimo rezultatai rodo, kad mokytojai dalyviai aiškiai supranta personalizuotą mokymąsi. Remiantis dėstytojų atsakymais, personalizuotas mokymasis gali būti apibūdinamas kaip dėmesys studentų poreikiams, įgūdžiams ir interesams, tuo tarpu jis suteikia galimybę mokiniams mokytis. Dėl mokymosi instrukcijų pakeitimo į individualizuotą mokymą mokytojai turi skirtingas nuomones. Viena grupė palaiko pokyčius ir nurodo, kad yra pasirengę bet kokiems švietimo pokyčiams, jei jie pagerina novatoriškus mokymo būdus ir suteikia besimokantiesiems asmeninį dėmesį. Kita grupė reikalauja institucinės paramos, nes naujas mokymosi modelis reikalauja iš mokytojų naujų įgūdžių ir mokymo. Be to, tyrimų rezultatai skelbia, kad dėl priklausomybės nuo nacionalinės mokymo programos ir mokytojų susirūpinimo dėl mokinių sugebėjimų mokyklos nėra visiškai pasirengusios individualizuotam mokymuisi. Tyrimo rezultatai taip pat rodo, kad jei studentai suvokia, kad jų poreikiai ir interesai yra vertinami, jie gali prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi. Tačiau kai kurie studentai, ypač jauni besimokantieji, vis dar priklauso nuo mokytojo nurodymų ir nurodymų. Tyrime taip pat pranešama, kad studentų įsitraukimas ir atsakomybės jausmas didėja dėl mišriojo mokymosi programų, kurias daugiausia lemia jų pasirinkimo įtraukimas į mokymosi procesą. Rezultatai taip pat rodo, kad skatinant studentų savarankiškumą mokytis ir aktyvesnį įsitraukimą skatinamas studentų savarankiškumas. Tyrimas atskleidė, kad mišrus mokymasis palengvina individualizuotą mokymąsi, pakeisdamas tradicinius mokymosi būdus, skatindamas studentų savarankiškumą ir remdamas į studentą orientuotą mokymąsi klasėje.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106247
Appears in Collections:2020 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

60
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

54
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons