Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106227
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Eirošiūtė, Vaida
Supervisor: Masiulė, Edita
Title: Socialinis tinklas „Instagram“ – kaip komunikacijos kanalas naujienų portalams: „Delfi.lt“ ir „BBC“ atvejis
Other Title: Instagram social network as a communication channel for news portals: The cases of Delfi.lt and BBC
Extent: 82 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: BBC;Delfi;Instagram;Naujienų portalai;Socialiniai tinklai;BBC;Delfi;Instagram;News portals;Social networks
Abstract: Tyrimo problema. Naujienų portalai Delfi.lt ir BBC neišnaudoja socialinio tinklo „Instagram“ teikiamų galimybių komunikacijai. Tyrimo klausimai. Ar interneto naujienų portalai kaip žiniasklaidos priemonės turi socialinių tinklų strategiją ir ko ja siekia? Kokie naujienų portalų socialinių medijų išnaudojimo skirtumai lyginant Delfi.lt ir BBC atvejus? Kaip socialinių medijų vartotojai vertina naujienų portalų kuriamą turinį socialiniame tinkle „Instagram“? Tyrimo objektas. Naujienų portalų Delfi.lt ir BBC socialinio tinklo „Instagram“ paskyrų turinys. Tyrimo tikslas. Išanalizuoti, kaip naujienų portalai save reprezentuoja socialiniame tinkle „Instagram“ bei juos tarpusavyje palyginti, išsiaiškinti socialinių medijų vartotojų „Instagram“ vartojimo įpročius bei sužinoti naujienų portalų kuriamo turinio vertinimą. Tyrimo metodai. Atlikta atvejo studija, kuria siekiama išanalizuoti bei palyginti Delfi.lt ir BBC publikuojamą turinį socialiniame tinkle „Instagram“. Internetinės apklausos pagalba apklausti socialinių medijų vartotojai ir išsiaiškinti jų pagrindiniai socialinių medijų vartojimo įpročiai, sužinota, kaip vartotojai vertina analizuojamų Delfi.lt bei BBC kuriamą bei publikuojamą turinį socialiniame tinkle „Instagram“. Organizuoti struktūruoti interviu su komunikacijos bei socialinių tinklų ekspertais Domantu Širvinsku ir Karoliu Rimkumi. Siekiant išsiaiškinti tyrimo objekto vadovų socialinės medijos sprendimus, taip pat organizuoti struktūruoti interviu su BBC bei Delfi.lt socialinių tinklų vadovais. Tyrimo rezultatai bei išvados. Tyrimo laikotarpiu – 2020 m. balandžio 7 d. iki 2020 m. gegužės 15 d. išanalizuotos naujienų portalų Delfi.lt bei BBC socialinio tinklo „Instagram“ paskyros. Analizuoti įrašai, publikuoti 2020 m. kovo mėn. laikotarpyje – iš viso 269 turinio vienetai. Šie turinio vienetai išskaidyti į keturis segmentus (fotografijos, vaizdo įrašai, antraštės, žmonių žymėjimas įrašuose) bei šešias kategorijas (gamta ir gyvūnai, šventės ir gimtadieniai, maistas, įmonės pasiekimai, naujienos, žmonės). Taip pat organizuoti interviu su BBC bei Delfi.lt socialinių medijų vadovais, kuriais sužinota, jog naujienų portalai neturi sukurtų galutinių komunikacijos strategijų, neturi išsigryninę konkrečių auditorijų, kurioms dedikuojamas socialinio tinklo „Instagram“ turinys. Interviu metu su Karoliu Rimkum bei Domantu Širvinsku patvirtinta, jog tokie naujienų portalų priimami sprendimai nėra tinkami ir galima nesitikėti didelio vartotojų įsitraukimo publikuojamame turinyje. Internetinė apklausa parodė, jog Delfi.lt bei BBC socialiniame tinkle „Instagram“ publikuojamas turinys yra mažiau nei įdomus, o vartotojai teigia, jog naujienų portalus jie dažniausiai seka socialiniame tinkle „Facebook“, kadangi juo naudojasi kiekvieną dieną. Taip pat vartotojai pastebėjo, jog naujienų portalų socialinių medijų administratoriai „Facebook“ platformoje dalijasi pagrindine bei svarbiausia informacija, dėl to vartotojams net nebūtina apsilankyti naujienų portale. Komentuodami apie „Instagram“, 71,9 proc. apklausos respondentų teigia, jog šioje platformoje daugiausiai domisi žymių žmonių, draugų gyvenimais, šiame tinkle siekia atsipalaiduoti. Tačiau iš naujienų portalų tikimasi „karštų“ naujienų, o ne Gamta ir gyvūnai kategorijai priklausančių turinio vienetų, kurie yra publikuojami šiuo metu. Taigi, naujienų portalų socialinių medijų vartojimas yra padrikas, neįsigilinama į sekėjų demografinius rodiklius, jų turinio lūkesčius. Komunikuodami socialiniame tinkle „Instagram“ Delfi.lt nesiremia strategija, o BBC turi tik strategines gaires.
Research problem. The news portals Delfi.lt and BBC do not use the communication opportunities provided by the social network Instagram. Research questions. Do online news portals, as media, have a social networking strategy and what do they aim for? What are the differences in the use of social media by news portals comparing the cases of Delfi.lt and BBC? How do social media users rate the content created by news portals on the social network „Instagram? Research object. Content of news portals Delfi.lt and BBC on their „Instagram“ accounts. Research aim. To analyze how news portals represent themselves on „Instagram“ and to compare them with each other, to find out the habits of social media users and to find out the evaluation of the content created by news portals. Research methods. A case study was carried out to analyze and compare the content published by Delfi.lt and the BBC on „Instagram“. With the help of an online survey, social media users were interviewed and their main habits of social media use were collected and found out how users evaluate the content created and published by Delfi.lt and BBC on „Instagram“. Organized structured interviews with communication and social network experts Domantas Širvinskas and Karolis Rimkus, as well with the heads of social media networks at BBC and Delfi.lt in order to find out their social media decisions. Research results and conclusions. During the research period from 2020 April 7 until 2020 May 15, the accounts of the news portals Delfi.lt and the BBC social network „Instagram“ were analyzed. Analyzed records, published in 2020 March for a total of 269 content units. These content units are divided into four segments (photos, videos, headlines, tagging people) and six categories (nature and animals, holidays and birthdays, food, company achievements, news, people). Also, organized interviews with BBC and Delfi.lt social media leaders, who said that the news portals do not have final communication strategies and do not have specific audiences to which the content of the social network Instagram is dedicated. During interviews with Karolis Rimkus and Domantas Širvinskas, it was confirmed that such decisions made by news portals are not appropriate and one cannot expect high user engagement in the published content. The online survey showed that the content published on Delfi.lt and the BBC „Instagram“ is less than interesting, and users say that they mostly follow news portals on „Facebook“, as they use it every day. Users have also noticed that social media leaders of news portals share the basic and important information for an article on the „Facebook“ platform, which means that users do not even need to visit the news portal. Commenting on „Instagram“, 71,9 percent survey respondents state that in this platform they are mostly interested in the lives of famous people and friends, they are also trying to relax on this platform. However, news portals are expected to provide „breaking“ news, not content in the Nature and Animals category that are currently being published. Thus, the use of social media by news portals is erratic, without going into the demographics of the followers, the expectations of their content. Delfi.lt does not rely on strategy when communicating on the social network Instagram, and the BBC only has strategic guidelines.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106227
Appears in Collections:2020 m. (PMDF bak.)

Files in This Item:
vaida_eirosiute_bd.pdf2.09 MBAdobe PDF   Until 2025-06-17View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

93
checked on May 1, 2021

Download(s)

39
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons