Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106224
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Antanavičienė, Gabrielė
Supervisor: Marcinkevičienė, Aušra
Title: Daugiafunkcinių pasėlių piktžolėtumo ir produktyvumo palyginimas
Other Title: The comparison of multifunctional crops weediness and productivity
Extent: 56 p.
Date: 12-Jun-2020
Keywords: Daugiafunkciniai pasėliai;Multifunctional crops;Paprastasis kmynas;Carum carvi L.;Piktžolės;Weeds;Produktyvumas;Productivity
Abstract: Magistrantūros studijų baigiamajame darbe pateikiami daugiafunkcinių pasėlių piktžolėtumo ir produktyvumo palyginimo tyrimų duomenys. Tyrimo atlikimo vieta: lauko eksperimentas buvo atliktas 2018–2019 m. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Bandymų stotyje. Tyrimo objektas – daugiafunkciniai dvinariai ir trinariai pasėliai. Tyrimo hipotezė – tikėtina, kad daugiafunkcinių pasėlių parinkimas ir taikymas stabdys piktžolių plitimą pasėliuose ir didins jų produktyvumą. Tyrimo tikslas – nustatyti bei palyginti piktžolių plitimą ir augalų produktyvumą daugiafunkciniuose dvinariuose ir trinariuose pasėliuose. Tyrimo uždaviniai: 1. Įvertinti piktžolių rūšinę sudėtį daugiafunkciniuose pasėliuose; 2. Nustatyti piktžolių skaičių bei sausųjų medžiagų masę daugiafunkciniuose pasėliuose; 3. Palyginti augalų produktyvumą daugiafunkciniuose pasėliuose. Tyrimo metodai: Piktžolių apskaita atlikta kiekviename ekperimento laukelyje atsitiktinai pasirinktuose dešimtyje 0,06 m2 apskaitos plotelių. Javų ir kmynų pasėlių tankumas nustatytas ilginiame metre, 10-yje atsitiktinai pasirinktų vietų. Žirnių pasėlio tankumas nustatytas juos suskaičiuojant keturiuose 0,25 m2 apskaitos ploteliuose. Miežių, kviečių ir žirnių grūdų bei kmynų ir dobilų sėklų derlingumas įvertintas nuimant juos kombainu Wintersteiger Delta su svėrimo ir drėgnumo nustatymo sistema. Tyrimų duomenys statistiškai įvertinti kiekybinių požymių vieno veiksnio dispersinės analizės metodu. Skirtumų esmingumui vertinti naudotas Dunkano kriterijus. Tyrimo rezultatai: Antsėlių auginimo metais dvinariuose bei trinariuose pasėliuose piktžolių skaičius nustatytas esmingai nuo 1,7 iki 7,6 karto, o sausųjų medžiagų masė esmingai nuo 1,6 iki 12,8 karto didesnė negu vienanariuose pasėliuose. Kmynų bei kmynų ir baltųjų dobilų įsėlis esmingai mažino vasarinių kviečių (12,2 ir 12,6 %) ir žirnių (14,3 ir 26,0 %) pasėlių tankumą. Vienanariame ir dvinariuose pasėliuose kmynų pasėlio tankumas susiformavo esmingai didesnis negu trinariuose pasėliuose. Kmynų bei kmynų ir baltųjų dobilų įsėlis esmingai mažino vasarinių miežių (17,2 ir 18,1 %), vasarinių kviečių (10,5 ir 12,4 %) ir žirnių derlingumą (25,9 ir 68,0 %). Miežienoje kmynų sėklų derlingumas susiformavo esmingai nuo 1,4 iki 4,5 karto didesnis negu kituose pasėliuose ir priklausė nuo produktyvių kmynų tankumo (r=0,95, P < 0,01). Didžiausia vidutinė baltųjų dobilų antžeminės dalies biomasė ir sėklų derlingumas nustatytas žirnienoje.
The master 's thesis presents the data of multifunctional crop weedness and productivity comparison research. Research location: fiel experiment of multifunctional crops was carried at Experimental Station of Vytautas Magnus University Agriculture Academy in 2018-2019. Research object – multifunctional binary and trinary crops. Research hypothesis – the selection and application of multifunctional crops is likely to inhibit the spread of weeds in crops and increase their productivity. Research aim – to determine and compare weed spread and plant productivity in multifunctional binary and trinary crops. Objectives: 1. To evaluate the species composition of weeds in multifunctional crops; 2. To determine the number and dry matter mass of weeds in multifunctional crops; 3. To compare plant productivity in multifunctional crops. Research methods: Weed research was performed in each experimental field in ten randomly selected 0.06 m2 plots. The density of cereals and caraway crops was determined in the longitudinal meter, in 10 randomly selected places. The crop density of peas was determined by counting them in four 0.25 m2 plots. The yield of barley, wheat and pea grains as well as caraway and white clover seeds was evaluated by harvesting them with a Wintersteiger Delta combine. The research data were statistically evaluated by the method of one-way analysis of variance of quantitative traits. The Duncan criterion was used to assess the significance of the differences. Research results: In the first year of cultivation, the number of weeds in binary and trinary crops was found to be significantly from 1.7 to 7.6 times, and the dry matter mass was significantly from 1.6 to 12.8 times higher than in sole crops. Intercrops of caraway and caraway with white clover significantly reduced the crop density of spring wheat (12.2 and 12.6%) and peas (14.3 and 26.0%). The density of caraway crop was significantly higher in sole crop and binary crops than in trinary crops. Intercrops of caraway and caraway with white clover significantly reduced the yield of spring barley (17.2 and 18.1%), spring wheat (10.5 and 12.4%) and peas (25.9 and 68.0%). In barley, the yield of caraway seeds was significantly 1.4 to 4.5 times higher than in other multifunctional crops and depended on the density of productive caraway (r = 0.95, P <0.01). The highest average aboveground biomass and seed yield of white clover were found in peas.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106224
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF mag.)

Files in This Item:
gabriele_antanaviciene_md.pdf3.51 MBAdobe PDF   Until 2025-06-12View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

66
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

23
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons