Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106205
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Augys, Rimvydas
Supervisor: Čepulienė, Rita
Title: Biopreparatų įtaka vasarinių kviečių agrocenozei
Other Title: Influence of biopreparations on spring wheat agrocenosis
Extent: 42 p.
Date: 12-Jun-2020
Keywords: Biopreparatai;Biopreparations;Vasariniai kviečiai;Spring wheat;Derlingumas;Yield;Tręšimas;Fertilization;Azotas;Nitrogen
Abstract: Siekiant įvertinti biologinių preparatų įtaką dirvožemio savybėms ir vasarinių kviečių derlingumui 2015 m. pradėtas vykdyti lauko eksperimentas atsėliuojant vasarinius kviečius. Moksliniai tyrimai atlikti Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Bandymų stotyje (54° 52' 55.42", 23° 50' 29.05"). Magistriniame darbe pateikiami 2018–2019 m. gauti rezultatai. Tyrimo objektas: paprastojo kviečio (Triticum aestivum L.) vasarinės formos pasėlis purkštas biologiniais preparatais. Tyrimo tikslas: įvertinti vasarinių kviečių pasėlio dirvožemio agrocheminių ir agrofizikinių savybių gerinimo bei kviečių derlingumo didinimo galimybes, naudojant biologinius preparatus ir tręšiant skirtingomis azoto normomis. Tyrimo uždaviniai: įvertinti biologinių preparatų ir skirtingų azoto normų įtaką vasarinių kviečių derlingumui, grūdų kokybiniams rodikliams bei dirvožemio agrocheminėms ir agrofizikinėms savybėms po vasarinių kviečių derliaus nuėmimo; Darbo rezultatai: naudoti biopreparatai neturėjo esminės įtakos dirvožemio pH. Esmingai fosforo kiekį didino preparatas BactoMix5 purkštas pavasarį (32,4 proc.), o preparatas Stimulin didino judriojo fosforo (36,8 proc.), bendrojo azoto (25,4 proc.) ir humuso (15,7 proc.) kiekį dirvožemyje, kviečius tręšiant N105. Judriojo kalio kiekį esmingai (P0,05) dirvožemio tankiui ir drėgnumui. Bactogen + Aurin mišinys, Stimulin ir BactoMix5 (rudenį) esmingai (P<0,05) padidino vasarinių kviečių derlingumą, lyginant su kviečių užaugintų naudojant tik tręšimą azotu N105, atitinkamai 32,0, 38,0 ir 26,3 proc. Rudenį ant ražienų išpurkštas preparatas BactoMix5 esmingai (P<0,05) didino stiebo masę (54,5 proc.). Kviečius tręšiant azotu N165 visi biologiniai produktai esmingai didino 1000 grūdų masę (8,2 – 14,9 proc.). Varpų ir šiaudų ilgį bei grūdų skaičių varpoje biologiniai preparatai didino, tačiau neesmingai. Biologiniai preparatai (P<0,05) mažino sedimentaciją, baltymų ir glitimo kiekį grūduose. Bactogen + Aurin ir Stimulin didino krakmolingumą. Biopreparatai Stimulin ir mišinys Bactogen + Aurin turėjo esminės įtakos mažinant kritimo skaičių ir didinant hektolitro masę.
In order to evaluate the impact of biological preparations on soil properties and spring wheat yield in 2015. a field experiment was started by sowing spring wheat. The research was carried out at the Test Station of the Academy of Agriculture of Vytautas Magnus University (54 ° 52 '55.42 ", 23 ° 50' 29.05"). The master's thesis presents 2018–2019 results. Object of the research: a spring crop of common wheat (Triticum aestivum L.) sprayed with biological preparations. Aim of the research: to evaluate the possibilities of improving the agrochemical and agrophysical properties of spring wheat crop soil and increasing wheat yield by using biological preparations and fertilizing with different nitrogen rates. Research tasks: to evaluate the influence of biological preparations and different nitrogen rates on spring wheat yield, grain quality indicators and soil agrochemical and agrophysical properties after spring wheat harvest; Results of work: the biopreparations used did not have a significant effect on soil acidity. Phosphorus was significantly increased by BactoMix5 spraying in spring (32,4%) and Stimulin increased phosphorus (36,8%), nitrogen (25,4%) and humus (15,7%) in soil, when fertilized N105. The potassium content was significantly (P<0,05) increased by the mixture of biological preparations Bactogen + Aurin – 21,8%, when wheat was fertilized with N165. Biological preparations, with the exception of BactoMix5 used in the spring, significantly reduced the amount of micro particles from 17,4 to 26,1 percent, fertilizing wheat with N105 and increased (P<0,05) the amount of mega particles in the soil.Biopreparations did not have a significant effect on soil density and moisture. The mixture of Bactogen and Aurin, Stimulin and BactoMix5 (in autumn) significantly (P <0.05) increased the yield of spring wheat compared to those grown using N105 nitrogen fertilization alone, by 32,0, 38,0 and 26,3 %, respectively. Stem mass was significantly (P<0.05) increased by BactoMix5 sprayed on stubble in autumn (54,5 %). Nitrogen fertilization of wheat with N165 all biological products significantly increased the weight of 1000 grains (8,2 – 14,9%). Biological preparations (P<0.05) reduced sedimentation, protein and gluten content in grains. Bactogen + Aurin and Stimulin increased starchiness. Biopreparations Stimulin and the mixture Bactogen + Aurin had a significant effect in reducing the number of falls and increasing the mass per hectolitre.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106205
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

58
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

67
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons