Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106185
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Misevičiūtė, Kristina
Supervisor: Jarienė, Elvyra
Title: Grikių grūdų kokybės tyrimas laikymo metu
Other Title: Quality evaluation of buckwheat grains during storage
Extent: 48 p.
Date: 11-Jun-2020
Keywords: Grikiai;Buckwheat;Mikotoksinai;Mycotoxins;Tarša;Pollution;Kokybė;Quality;Laikymas;Storage;Pokyčiai;Change
Abstract: Grikių, augintų pagal biodinaminę ir intensyvią technologijas, kokybės tyrimai buvo atlikti 2019 m. VDU ŽŪA Agronomijos fakulteto Maisto žaliavų kokybės tyrimų ir Agrocheminių ir zootechninių tyrimų, o mikotoksinų - UAB „Eurofins Labtarna Lietuva“ laboratorijose. Tyrimo objektas – grikių grūdų kokybė laikymo metu. Hipotezė: Tikėtina, kad grikių, išaugintų pagal biodinaminę ir intensyvią technologijas, derliaus kokybė skiriasi, o laikymo metu grūdų cheminė sudėtis kinta nevienodai. Tyrimo tikslas: Nustatyti grikių, išaugintų pagal biodinaminę ir intensyvią technologijas, grūdų kokybės pokyčius laikymo metu. Darbo uždaviniai: 1. Ištirti grikių grūdų derliaus mikrobiologinę taršą ir pagal reglamentą EB Nr. 1881/2006 atlikti leistinų mikotoksinų kiekių palyginamąją analizę; 2.Ištirti ir įvertinti laikomų grikių grūdų cheminės sudėties dinamiką; 3. Ištirti ir įvertinti sandėliuojamų grikių grūdų natūralių masės nuostolių dinamiką. Tyrimo metodai: grikių grūdų drėgmės kiekis, (%) - išdžiovinus mėginius 105 laipsnių temperatūroje iki pastovios masės, baltymų kiekis, (% ) - Kjeldalio metodu, ląstelienos kiekis (%) - Henebergo – Štomano metodu, pelenų kiekis, (%) - mėginius deginant mufelinėje krosnyje 550 laipsnių temperatūroje, riebalų kiekis, % - ekstrakcinės analizės metodas naudojant petrolio eterį. Mikotoksinų kiekiai nustatyti taikant Imunofermentinės analizės metodą (ELISA). Tyrimų rezultatai parodė, kad mikotoksinų kiekis grikiuose, išaugintuose pagal biodinaminę ir intensyvią technologijas buvo: afltatoksino B1 mažiau kaip 1.0 μg kg-1, deoksinivalenolio mažiau kaip 200 μg kg-1, ochratoksino mažiau kaip 2.5 μg kg-1, T-2 / HT-2 mažiau kaip 30 ppb, zearalenono mažiau kaip 50.0 μg kg-1. Laikymo pabaigoje biodinaminiuose grikiuose esmingai padidėjo drėgmė, riebalų ir baltymų kiekis atitinkamai 1,71 %, 1,70 % ir 1,41 %, tačiau sumažėjo ląstelienos (2,08 %) ir mineralinių medžiagų (0,01 %) kiekiai. Pagal intensyvią technologiją išaugintuose grūduose laikymo metu vyko intensyvesni pokyčiai. Po 3 mėn. padidėjo drėgmės (2,03 %), baltymų (2,34 %), riebalų (0,83 %), kiekiai, o ląstelienos ir mineralinių medžiagų – sumažėjo (atitinkamai 0,56 % ir 0,3 %). Laikymo pabaigoje biodinaminiuose grikiuose natūralūs masės nuostoliai sudarė 2,1 %, o augintuose pagal intensyvią technologiją - 7,41 %. Reikšminiai žodžiai: Grikiai, mikotoksinai, tarša, kokybė, laikymas, pokyčiai
Studies on the quality of buckwheat grown according to the biodynamic and intensive technologies were carried out in 2019 in the laboratories of Food Raw Materials Quality Research and Agrochemical and Zootechnical Researches as well the content of mycotoxins in grains was identified in the laboratory of JSC “Eurofins Labtarna Lietuva”. Object of the research is buckwheat grown according to the biodynamic and intensive technologies Hypothesis: It is probable that the quality of harvested buckwheat grown according to the biodynamic and intensive technologies differs, and during storage the chemical composition of the grain changes unevenly. Aim of the research: To determine changes in grain quality of buckwheat grown according to the biodynamic and intensive technologies during storage. Tasks of the Thesis: 1. to analyse the microbiological contamination of buckwheat grains and to carry out a comparative analysis of the levels of mycotoxins permitted under Regulation EB No 1881/2006; 2. to evaluate the dynamics of chemical composition of stored buckwheat grains; 3. to estimate the natural weight losses dynamics of stored buckwheat grains. Research methods: contents of grain moisture (%) - after drying the samples at 105 degrees to constant weight, protein (%) - Kjeldahl method, fiber (%) - Heneberg - Stoman method, ash (%) - samples burning in a muffle furnace at 550 degrees, fat (%) - method of extraction analysis using petroleum ether. Mycotoxin levels were determined by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). The content of mycotoxins in buckwheat grown according to the both technologies was: afltatoxin B1 less than 1.0 μg kg-1, dexinivalenol less than 200 μg kg-1, ochratoxin less than 2.5 μg kg-1, T-2 / HT -2 less than 30 ppb, zearalenone less than 50.0 μg kg-1. At the end of storage, there was a significant increase in biodynamic buckwheat moisture (1.71 %), fat (1.70 %) and protein (1.41 %) content, but a decrease in fiber (2.08 %) and mineral (0.01 %) content. The most intensive processes of changes was established when the grains grown according intensive technology were storage 3 month: the increasing of content of moisture (2.03 %), proteins (2.34 %), fat (0.83 %), but decreasing of fiber and mineral content (accordingly 0.56 % and 0.3 %) was estimated. At the end of the experiment in biodinamic buckwheat the natural weight losses was 2.1 %; but grown according to intensive technology - 7.41 %. Key words: buckwheat, mycotoxins, pollution, quality, storage, change
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106185
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF mag.)

Files in This Item:
kristina_ miseviciute _md.pdf1.79 MBAdobe PDF   Until 2025-06-11View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

79
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

33
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.