Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106178
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Jakavičiūtė, Toma
Supervisor: Citvarienė, Daiva
Title: Kultūros įstaigų prieinamumas auditorijoms su neurologiniais sutrikimais
Other Title: The accessibility of cultural institutions for audiences with neurological disabilities
Extent: 84 p.
Date: 12-Jun-2020
Keywords: Kultūros prieinamumas;Culture accessibility;Autizmo spektro sutrikimas;Negalia;Visuomeninė integracija;Autism spectrum disorder;Disability;Society integration
Abstract: Šiandien vis dažniau atkreipiamas dėmesys į visuomenės sąmoningumo stoką, ne tik vertinant aplinką, kurioje gyvename, bet ir priimant kitus individus bei jų skirtumus, juos suprantant kaip individualumo išraišką. Įvairiose šalyse, kuriose, didelis dėmesys skiriamas socialinės atsakomybės aspektui bei žmogaus teisių klausimams, nuolatos kuriasi įvairios organizacijos, tokios kaip Nacionalinė neįgaliųjų organizacija (angl. National Organization on Disabilities), kuri savo veikloje analizuoja žmonių su negalia lygybės ir užimtumo stebėjimo rodiklius (Kaufman, 2019). Įvairūs įstatymų rinkiniai yra kone pagrindinės gairės, apjungiančios skirtingų valstybių sektiną požiūrį į žmones su negalia. Gana plačiai išnagrinėtų mokslinėje literatūroje ir atliktų tyrimų apie autizmo spektro sutrikimą ir kultūros prieinamumą nėra. Dėl šios priežasties norint išsiaiškinti kokia yra situacija pasaulio ir Lietuvos mastu buvo pasirinktas analizuoti šis autizmo spektro sutrikimo atvejis. Apie kultūros prieinamumą Lietuvos muziejuose nemažai informacijos yra randama judėjimo negalią, regos ar klausos negalią turinčių žmonių pritaikymą, kas priešingu atveju, nerandama būtent autizmo spektro sutrikimo atžvilgiu. Dėl to tyrimo objektas buvo pasirinkta – kultūros įstaigų programos, skirtos auditorijoms su neurologiniais sutrikimais. Šio baigiamojo darbo tikslas yra ištirti kultūros įstaigų prieinamumą auditorijoms, kurios turi neurologinių sutrikimų. Kad pasiekti šį tikslą buvo išsikelti pagrindiniai 4 uždaviniai: iš teorinės perspektyvos išanalizuoti negalės sampratą ir kokios yra skirstomos jos rūšys. Taip pat svarbu išanalizuoti ir teisinius aktus, kurie reglamentuoja ir pateikia žmonių su negalia teises. Norint palyginti ir išsiaiškinti kokia yra kultūros įstaigų prieinamumo situacija žmonėms, kurie turi autizmo spektro sutrikimą pasauliniu lygiu buvo analizuojama „Smithsonian“ užsienio kultūros organizacijos pavyzdžiai. Išanalizavus užsienio atvejus buvo galima tirti ir Lietuvoje esančią kultūros prieinamumo padėtį. Tam buvo pasirinkti 3 muziejai: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai bei Lietuvos jūrų muziejus. Iš gautų pusiau struktūrizuoto interviu rezultatų, galima teigti, kad Lietuvos muziejuose kultūros prieinamumas yra dar tik pradinėje stadijoje, kuri pradėta plėtoti tik nuo 2015 metų. Tačiau džiugu tai, kad pamažu atsiranda specializuotų darbuotojų, kurie bando kultūrą daryti prieinamesnę žmonėms, kurie turi negalią, konkrečiai auditorijoms, kurios turi neurologinių sutrikimų.
Nowadays, it is often put under attention that society lacks awareness not only to their surrounding living space but also when accepting other individuals along with their differences while understanding them as an expression of individualism. In various countries, which pay more attention to social responsibilities aspect and human rights, various organizations emerge, like the National Organization on Disabilities, which analyze the equality and employment of people with disabilities (Kaufman, 2019). Various law collections are the primary guidelines, which combines the best examples of attitude towards people with disabilities between different countries. There are no broadly analyzed and performed researches on autism spectrum disorder and culture accessibility. To find out what is the current status of this problem in the world and Lithuania, autism spectrum disorder was chosen for analysis. There is a fair amount of information on culture accessibility in Lithuanian museums for people with movement, vision, or hearing disabilities, but there is no information for people with an autism spectrum disorder. For that reason, programs of Culture institutions dedicated to audiences with neurological disorders were chosen as Thesis subject. The purpose of this Master's Thesis is to analyze the accessibility of Culture institutions for audiences with neurological disorders. To accomplish this goal, 4 main tasks were raised: from a theoretical perspective, analyze the disability terminology, and what are the main types of disabilities It is also important to analyze law legislation, which describes the rights of people with disabilities. To compare and understand what is the current situation worldwide on Culture facilities accessibility for people with an autism spectrum disorder, examples of Culture facilities abroad were analyzed. After analyzing cases from abroad, analysis on the situation of culture accessibility in Lithuania can be started. For that purpose, 3 museums were chosen: National M. K. Čiurlionis museum, National Museum - Palace of the Grand Dukes of Lithuania, and a Lithuanian sea museum. From the results from performed interview, it is concluded that in Lithuanian museums the accessibility of culture is in it's early stages, which started to develop only from year 2015. However, it is good to know that the amount of specialized workers, who strive to make culture more accessible for people with neurological disorders, is increasing.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106178
Appears in Collections:2020 m. (MF mag.)

Files in This Item:
toma_jakaviciute_md.pdf1.18 MBAdobe PDF   Until 2025-06-12View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

37
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.