Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106118
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Janulevičiūtė, Vaiva
Supervisor: Jakštaitė, Gerda
Title: Vokietijos vaidmuo JAV užsienio politikoje
Other Title: The role of Germany in USA foreign policy
Extent: 40 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: JAV ir Vokietijos santykiai;Užsienio politika;Donaldas Trumpas;Angela Merkel;USA and Germany relations;Foreign policy;Donald Trump;Angela Merkel
Abstract: Bakalauro baigiamojo darbo tema yra Vokietijos vaidmuo JAV užsienio politikoje. Šiai temai nagrinėti, bakalauro darbe naudoti metodai yra: kalbų analizė, dokumentų analizė bei palyginimas. Prezidentinės kalbos ir dokumentai yra analizuojami tam, kad išsiaiškinti Vokietijos vaidmenį JAV užsienio politikoje bei sužinoti, kaip JAV traktuoja Vokietijos partnerystę. Palyginamas naudojamas išsiaiškinti Vokietijos vaidmenį JAV užsienio politikoje iki D. Trumpo ir D. Trumpo prezidentavimo metu. Aktualumas: Išsiaiškinti koks Vokietijos vaidmuo JAV užsienio politikoje yra svarbu ne tik JAV ir Vokietijos dvišaliams santykiams, bet ir kitoms pasaulio šalims, kad suprastume kokie yra šalių santykiai politiniu, ekonominiu ir saugumo lygmeniu. Bakalauro baigiamojo darbo tyrimo objektas - Vokietijos svarba ir vaidmuo JAV užsienio politikoje Donaldo Trumpo prezidentavimo metu. Tyrimo tikslas - išsiaiškinti koks yra Vokietijos vaidmuo JAV užsienio politikoje prezidento D. Trumpo vadovavimo metu. Tikslui pasiekti iškeliami šie darbo uždaviniai: 1. Pristatyti tarptautinių santykių teoriją, kuria remtasi darbe - neoklasikinį realizmą. 2. Nustatyti pagrindinius veiksnius, lėmusius JAV ir Vokietijos santykių vystymąsi. 3. Išanalizuoti D. Trumpo retoriką Vokietijos atžvilgiu D. Trumpo prezidentavimo metu. 4. Išsiaiškinti Vokietijos vaidmenį JAV užsienio politikoje saugumo klausimais Donaldo Trumpo prezidentavimo metu. 5. Išsiaiškinti Vokietijos vaidmens svarbą JAV užsienio politikoje ekonominiais klausimais Donaldo Trumpo prezidentavimo metu. Bakalauro baigiamajame darbe yra išskiriami svarbiausi rezultatai ir išvados, viena iš jų paaiškėjo išanalizavus D. Trumpo retoriką Vokietijos atžvilgiu D. Trumpo prezidentavimo metu - JAV Vokietiją traktuoją kaip stiprią partnerę ekonomikos srityje. JAV ir Vokietijos santykiuose svarbiausias prioritetas - transatlantinė partnerystė ir aktyvus ekonomikos vykdymas, kuris atsiskleidžia ekonominiu iniciatyvų kūrimu tiek JAV, tiek Vokietijoje. Toks didelis dėmesio sutelkimas į JAV ir Vokietijos ekonominius santykius, rodo, kad šalys suvokia ekonominę naudą ir šalių priklausomybę viena nuo kitos.
The thesis presents the role of Germany in USA foreign policy. The methods that were used to analyze this thesis are – speech analysis, document analysis and comparison. Presidential speeches and documents were analyzed to find out the role of Germany in USA foreign politics and how USA interprets Germany as a partner. Comparison was used to find out the influence of Germany in USA foreign politics till presidency of D. Trump and after presidency D. Trump. Relevance: To find out what is the influence of Germany to USA foreign politics is important not only because of USA and Germany bilateral partnership, but it is as much important for us to understand what are the political, economical and safety aspects in their partnership. Bachelor’s thesis research object is significance of Germany and its role in USA foreign politics while presidency of Donald Trump. Research aim is to find out, what is the role of Germany to USA foreign politics while presidency of Donald Trump. To reach the aim of this thesis, these tasks were used: 1. To represent theory of international relations - neoclassical realism - which was used in the thesis. 2. To identify the main aspects that determined USA and Germany relations development. 3. To investigate rhetoric of D. Trump in relation of Germany, while presidency of D. Trump. 4. To find out the role of Germany in safety measures of USA foreign politics while presidency of Donald Trump. 5. To determine the role of Germany in USA foreign politics economic measures while presidency of Donald Trump. In the bachelor’s thesis there are main results and conclusions singled out, one of them showed that after doing an analysis on rhetoric of D. Trump in respect of Germany while presidency of D. Trump USA considers Germany as a powerful partner in economical area. The main priority of USA and Germany relations is transatlantic partnership and active economy‘s execution, which shows the creating of economical initiatives both Germany and USA. Such a strong focus on USA and Germany economic relations show that the countries are aware of the economic benefits and both understand the dependence from one to another.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106118
Appears in Collections:2020 m. (PMDF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

73
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

41
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons